Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla biur rachunkowych

Czy każda instytucja obowiązana powinna zapewnić udział, osobom wykonującym obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w programach szkoleniowych?

Na powyższe pytanie odpowiedź brzmi: TAK.

Art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zobowiązuje instytucje obowiązane, w myśl w/w ustawy, do zapewnienia udziału osób, wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, w programach szkoleniowych.

W/w przepis, w ust. 3 wskazuje, iż: „Do instytucji obowiązanych będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio”.

Dlatego też osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobligowane uczestniczyć
w szkoleniu, z zakresu AML/CFT (przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu), które organizuje podmiot zewnętrzny!

Za brak szkoleń, zgodnie z art. 147 w/w ustawy, grożą kary administracyjne. Kary z tego tytułu nie tylko grożą, ale już od wielu lat są nakładane na instytucje obowiązane (wystarczy sprawdzić sankcje administracyjne na stronie Generalnego Inspektora Informacji finansowej: https://www.gov.pl/web/finanse/sankcje-administracyjne).

Co zyskasz?

  • poznasz aktualne wymogi ustawy AML,
  • poznasz praktyczne wymogi organów nadzorczych,
  • podczas przeprowadzanych kontroli z zakresu AML/CFT,
  • wypracujesz praktyczne sposoby na wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy AML,
  • unikniesz nałożenia kary z tytułu braku szkoleń (zgodnie z art. 52 ustawy AML).

Dla kogo?

  • dla osób, które prowadzą biura rachunkowe,
  • dla osób, które prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze, a jednocześnie są instytucjami obowiązanymi, w myśl ustawy AML,
  • dla nowo zatrudnionych pracowników w instytucjach obowiązanych,
  • dla obecnych pracowników instytucji obowiązanych, którzy zobowiązani są uczestniczyć w ponownym szkoleniu z zakresu AML,
  • dla każdej osoby, która chce poszerzyć swoją wiedzę z zakresu AML, a jednocześnie poznać wiele aspektów praktycznych, w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, od eksperta z 20-letnim doświadczeniem.

Poniższy program szkolenia uwzględnia charakter, rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez instytucje obowiązane oraz zapewnia aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków, zgodnie ze wspominanym wcześniej, art. 52 ustawy AML/CFT.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, instytucje obowiązane, instytucje nadzorcze, praktyczne wskazanie metod prania pieniędzy.

2. Katalog osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

3. Indywidualna ocena ryzyka klientów.

4. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej - sporządzenie dokumentu zgodnie z przepisami ustawy oraz wymogami instytucji nadzorujących.

5. Środki bezpieczeństwa finansowego, obowiązek ich stosowania, w tym uproszczone oraz wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego.

6. Szczególne środki ograniczające.

7. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne.

8. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

9. Opracowanie „wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej”.

10. Opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń.

11. Przechowywanie dokumentacji oraz przekazywanie lub udostępnianie informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.

12. Szkolenia z realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

13. Zawiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, o przypadkach wskazanych w ustawie, w: art. 74, art. 86, art. 89, art. 90.

14. Kary administracyjne nakładane przez podmioty kontrolujące instytucje obowiązane.

Prowadzący:

Mirosława Zachaś-Lewandowska

Mirosława Zachaś-Lewandowska


Prowadzi szkolenia i audyty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Compliance, Whistleblowing, edukuje finansowo, a także doradza w zakresie zapewnienia skutecznego systemu zgłaszania naruszeń w organizacjach.


Przez 17 lat współtworzyła instytucję finansowej, a przez prawie 14 lat, jako Wiceprezes Zarządu, była odpowiedzialna za dostosowywanie procedur i procesów z zakresu m.in. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, kredytu konsumenckiego, usług płatniczych, reklamacji, gwarantowania depozytów.


W całym okresie pracy zawodowej przygotowywała i prowadziła szkolenia wewnątrz organizacji, w celu wdrażania nowych pracowników oraz usystematyzowania wiedzy i sprawnego wprowadzania wszystkich zmian.


Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Przedsiębiorstwami” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a w całym okresie pracy zawodowej uczestniczyła w około 60-ciu szkoleniach i warsztatach, organizowanych m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego.


W 2022 r. uzyskała dyplom Trenera Biznesu Akademii SET.