Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla biur rachunkowych

Czy każda instytucja obowiązana powinna zapewnić udział, osobom wykonującym obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w programach szkoleniowych?

Na powyższe pytanie odpowiedź brzmi: TAK.

Art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zobowiązuje instytucje obowiązane, w myśl w/w ustawy, do zapewnienia udziału osób, wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, w programach szkoleniowych.

W/w przepis, w ust. 3 wskazuje, iż: „Do instytucji obowiązanych będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio”.

Dlatego też osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobligowane uczestniczyć
w szkoleniu, z zakresu AML/CFT (przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu), które organizuje podmiot zewnętrzny!

Za brak szkoleń, zgodnie z art. 147 w/w ustawy, grożą kary administracyjne. Kary z tego tytułu nie tylko grożą, ale już od wielu lat są nakładane na instytucje obowiązane (wystarczy sprawdzić sankcje administracyjne na stronie Generalnego Inspektora Informacji finansowej: https://www.gov.pl/web/finanse/sankcje-administracyjne).

Poniższy program szkolenia uwzględnia charakter, rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez instytucje obowiązane oraz zapewnia aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków, zgodnie ze wspominanym wcześniej, art. 52 ustawy AML/CFT.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, instytucje obowiązane, instytucje nadzorcze, praktyczne wskazanie metod prania pieniędzy.
 2. Katalog osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 3. Indywidualna ocena ryzyka klientów.
 4. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej - sporządzenie dokumentu zgodnie z przepisami ustawy oraz wymogami instytucji nadzorujących.
 5. Środki bezpieczeństwa finansowego, obowiązek ich stosowania, w tym uproszczone oraz wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego.
 6. Szczególne środki ograniczające.
 7. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne.
 8. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
 9. Opracowanie „wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej”.
 10. Opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń.
 11. Przechowywanie dokumentacji oraz przekazywanie lub udostępnianie informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.
 12. Szkolenia z realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 13. Zawiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, o przypadkach wskazanych w ustawie, w: art. 74, art. 86, art. 89, art. 90.
 14. Kary administracyjne nakładane przez podmioty kontrolujące instytucje obowiązane.

Prowadzący:

Mirosława Zachaś-Lewandowska

Mirosława Zachaś-Lewandowska

Prowadzi szkolenia i audyty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Compliance, Whistleblowing, edukuje finansowo, a także doradza w zakresie zapewnienia skutecznego systemu zgłaszania naruszeń w organizacjach.

Przez 17 lat współtworzyła instytucję finansową, a przez prawie 14 lat, jako Wiceprezes Zarządu, była odpowiedzialna za dostosowywanie procedur i procesów z zakresu m.in. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, kredytu konsumenckiego, usług płatniczych, reklamacji, gwarantowania depozytów.

W całym okresie pracy zawodowej przygotowywała i prowadziła szkolenia wewnątrz organizacji, w celu wdrażania nowych pracowników oraz usystematyzowania wiedzy i sprawnego wprowadzania wszystkich zmian.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Przedsiębiorstwami” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a w całym okresie pracy zawodowej uczestniczyła w około 60-ciu szkoleniach i warsztatach, organizowanych m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W 2022 r. uzyskała dyplom Trenera Biznesu Akademii SET.