Strefa merytoryczna
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: Prawo pracy

Prawo pracy w nowej rzeczywistości 2021 r.

Okres pandemii koronawirusa ma wpływ na prawo pracy, a co za tym idzie jego praktyczne wykorzystanie w zakresie m.in. zatrudniania i zwalniania pracowników oraz przechowywania dokumentacji pracowniczej. Szczególne wyzwania stawia przed nami przejście prawie całkowicie na pracę zdalną. Szkolenie zostało stworzone, aby odpowiedzieć na wyzwania związane ze zmianami, z którymi obecnie się mierzymy i pokazać, jak należy dostosować działania do obecnej sytuacji.

Dla kogo:

Szkolenie skierowane jest do specjalistów działu kadr i płac, specjalistów działów HR, a także menedżerów i właścicieli firm.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawy prawne zatrudnienia:

 • Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne, 
 • Różnice pomiędzy umową o dzieło, umową zlecenia, a umową B2B, 
 • Jakie informacje zawrzeć w umowie cywilnoprawnej, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi 2-giej strony umowy, inspektora PIP oraz pracownika ZUS,
 • Czy na pewno mogę zawrzeć umowę cywilnoprawną zamiast umowy o pracę,
 • Co się stanie, jeśli umowa cywilnoprawna zostanie przekształcona w umowę o pracę,
 • Jakie zmiany zostały wprowadzone w umowach o dzieło od 01.01.2021 r.

2. Zasady zatrudniania na podstawie umowy o pracę:

 • Nawiązywanie stosunku pracy,
 • List intencyjny a umowa przedwstępna - jakie informacje zawrzeć aby w przypadku wycofania się pracodawcy z zatrudnienia pracownika nie być narażonym na pozwy sądowe,
 • Ile umów na okres próbny może mieć pracownik?
 • Jakie są wyjątki w limitach zatrudnienia na czas określony? 
 • Jak liczyć okresy umowy, kiedy zatrudniam pracownika po raz kolejny? Czy limity liczą się od początku?
 • W jaki sposób można zawierać umowy na czas zastępstwa pracownika?
 • Jakie elementy zawrzeć w umowie o pracę? 
 • Jakie dane osobowe przyszłego pracownika mogę przetwarzać przed samym zatrudnieniem?
 • Jakie dane osobowe mogę przetwarzać w momencie zatrudnienia pracownika,
 • Jakie dokumenty poza umową o pracę muszę przygotować dla pracownika?
 • Data podpisania umowy o pracę a data rozpoczęcia pracy,

3. Praca zdalna:

 • Jakie wymogi musi spełnić pracodawca, aby mógł polecić pracownikowi pracę zdalną?
 • Czy można w każdym czasie odwołać pracownika z pracy zdalnej?
 • Co z ochroną danych osobowych klientów i pracowników podczas pracy zdalnej?
 • Co z bezpieczeństwem i higieną pracy w pracy zdalnej? Co z wypadkami?
 • Jak rozliczać czas pracy w pracy zdalnej?
 • Czy konieczne są listy obecności?
 • Praca zdalna a praca hybrydowa?
 • Zmiany w kodeksie pracy związane z pracą zdalną.

4. Zwalnianie pracowników:

 • Sposoby rozwiązywania umów o pracę,
 • Jak prawidłowo wręczyć wypowiedzenie? Jak reagować na niecodzienne sytuacje?
 • Kiedy w wypowiedzeniu należy podać przyczynę? Jak ją sformułować w dokumencie?
 • Przyczyna: Utrata zaufania pracodawcy. Czy to na pewno dobry pomysł?
 • Co ze zwolnieniem pracownika z obowiązku świadczenia pracy?
 • Rozwiązywanie umów o pracę w czasie pandemii.
 • Zwolnienie dyscyplinarne - kiedy możliwe?

5. Dokumentacja pracownicza:

 • co zawierają akta osobowe i pozostała dokumentacja pracownicza? Na jakie zmiany należy zwrócić szczególną uwagę,
 • jak liczyć okres przechowywania akt osobowych? Kiedy obowiązuje 10-letni, a kiedy 50-letni okres przechowywania akt osobowych? W jakich sytuacjach i na jakich warunkach można ten okres skrócić,
 • jakie są okresy przechowywania pozostałej dokumentacji pracowniczej,
 • co w wypadku ponownego zatrudnienia tego samego pracownika – czy można kontynuować prowadzenie dotychczasowej dokumentacji pracowniczej,
 • jaka dokumentacja musi być prowadzona w formie pisemnej, a jaka może być w formie elektronicznej? Jak wdrożyć zmianę dokumentacji papierowej na elektroniczną i elektroniczną na papierową,
 • dostęp do dokumentacji pracowniczej – najczęstsze uchybienia przy wydawaniu kopii dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej na wniosek pracownika,
 • świadectwa pracy – wydajemy pracownikowi odpis czy kopię.

Prowadzący: