Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Prawo pracy

Prawo pracy w czasie zagrożenia epidemicznego

Marzec 2020 r. przyniósł wiele nowych regulacji prawnych dotyczących zagrożenia epidemicznego. Część z nich odnosi się bezpośrednio do przepisów prawa pracy. Zmiany obejmują m.in. instytucje nieznane wcześniej polskiemu prawodawstwu (np. polecenie pracy zdalnej), jak również modyfikację przepisów istniejących już wcześniej (np. z obszaru czasu pracy). Zagrożenie epidemiczne wymusza też stosowanie znanych już wcześniej, lecz o wiele rzadziej stosowanych narzędzi prawnych (np. powierzenie innej pracy niż określona w umowie o pracę). Najważniejsze wyzwania stojące przed pracodawcą to jednak bez wątpienia kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Niektóre z nich wydają się oczywiste (np. zapewnienie środków ochrony indywidualnej czy zbiorowej), inne budzą wiele wątpliwości (np. zlecanie dodatkowych badań lekarskich, badanie temperatury pracowników itp.). W trakcie zajęć omówione zostaną również zagadnienia dofinansowań, dopłat do wynagrodzeń i innych świadczeń, z których może skorzystać pracodawca w związku z zagrożeniem epidemicznym.

Do rozwiania wszelkich pytań i wątpliwości poza aktualnym stanem prawnym służyć będzie orzecznictwo Sądu Najwyższego, jak również stanowiska wybranych urzędów (Ministerstwo Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy). Uczestnicy będą ponadto rozwiązywać konkretne problemy i przypadki, z którymi mogą zetknąć się w swojej praktyce zawodowej (tzw. case study). Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników działów kadr i płac, jak również osób kierujących pracownikami.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Polecenie pracy zdalnej:

1. W jaki sposób można zlecić pracę zdalną?

2. Czy pracownik może odmówić pracy zdalnej?

3. Czy pracownik może wystąpić z wnioskiem o pracę zdalną? Czy pracodawca musi wyrazić zgodę na taki wniosek?

4. Czy można zlecić pracę zdalną inną niż określona w umowie o pracę?

5. Jak dokumentować i ewidencjonować przepracowane godziny?

II. Dopłaty i dofinansowania do wynagrodzeń:

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów zatrudnienia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Co oznacza przestój ekonomiczny? O ile można obniżyć wymiar czasu pracy pracownika? Do kogo i w jakim terminie składać wniosek o dofinansowanie?

2. Porozumienie ze związkami zawodowymi (przedstawicielami załogi) dotyczące obniżenia wymiaru czasu pracy lub przestoju ekonomicznego. Jakie elementy powinno zawierać takie porozumienie? W jakiej formie należy je zawrzeć? W jakim terminie i w jaki sposób przekazać kopię porozumienia do PIP? Jakie są skutki braku porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami załogi?

3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach (do 249 pracowników) w razie spadku obrotów. Jaka jest wysokość dofinansowania? Na jak długi okres przysługuje dofinansowanie? Jakie są warunki przyznania takiego dofinansowania? Jakie elementy zawiera taki wniosek i gdzie należy go złożyć? Czy do otrzymania dofinansowania wymagana jest zgoda związków zawodowych bądź przedstawicieli pracowników?

III. Nowe regulacje dotyczące czasu pracy:

1. Ograniczenie odpoczynku dobowego lub tygodniowego. Jak długo pracownik może
w praktyce wykonywać swoje obowiązki w ciągu dnia lub tygodnia?

2. Wydłużenie okresu rozliczeniowego. Maksymalna długość okresu rozliczeniowego.

3. Przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy. Które grupy pracowników nie mogą być zatrudnione powyżej 8 godzin dziennie?

4. W jakich sytuacjach dotyczących zmian przepisów z zakresu czasu pracy niezbędna jest zgoda pracowników, a kiedy pracodawca może to zrobić bez jakichkolwiek uzgodnień?

5. Szczególne regulacje dotyczące przedsiębiorstw prowadzących działalność w ramach tzw. infrastruktury krytycznej (np. energetyka, ciepłownictwo itp.). Zwiększenie liczby godzin nadliczbowych. Odmowa udzielenia urlopu. Zmiana systemu i rozkładu czasu pracy.

IV. Bezpieczeństwo i higiena pracy:

1. Czy pracodawca może dopuścić do pracy pracownika, którego badania lekarskie przestały być aktualne? Co ma zrobić pracodawca w przypadku badań wstępnych bądź kontrolnych?

2. Czy pracodawca może zlecić dodatkowe badania lekarskie pracownikowi, który wykazuje objawy zarażenia wirusem? Czy pracodawca może mierzyć temperaturę pracownikom?

3. Jak powinien zachować się pracodawca w przypadku utraty aktualności szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy?

V. Inne narzędzia prawne przydatne pracodawcy w czasie zagrożenia epidemicznego:

1. Zadaniowy czas pracy. Jakie dokumenty są niezbędne do zastosowania zadaniowego czasu pracy? Czy w przypadku pracy zadaniowym czasie pracy możliwa jest praca
w godzinach nadliczbowych?

2. Korzyści z zastosowania ruchomego (elastycznego) czasu pracy. Jak prawidłowo wprowadzić ruchomy (elastyczny) czas pracy?

3. Powierzenie innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający trzech miesięcy w roku kalendarzowym.

4.  W jakich sytuacjach pracodawca może jednostronnie udzielić urlopu bez zgody pracownika a kiedy skorzystanie z urlopu wymaga zgody obu stron?

VI. Zdalne wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy:

1. Jak podczas zagrożenia epidemicznego prawidłowo zawrzeć, zmienić lub rozwiązać umowę o pracę? W jakiej sytuacji rozwiązanie umowy o pracę wymaga formy pisemnej, a kiedy można zgodnie z prawem zrobić to za pośrednictwem e-maila?

2. Potwierdzanie przybycia do pracy, obecności w pracy i ewidencjonowanie czasu pracy.

3. W jaki sposób udzielać urlopu wypoczynkowego, czyli jak zastąpić pisemne wnioski urlopowe?

4. W jakiej formie należy wydawać polecenia służbowego, w tym polecenia pracy w godzinach nadliczbowych? Jakie są skutki odmowy wykonania przez pracownika polecenia wydanego ustnie bądź w formie elektronicznej (sms, e-mail)?

5. Jak poprawnie zawierać porozumienia z pracownikami? Kiedy nie jest wymagana forma pisemna?

Prowadzący: