Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy

Prawo Pracy w 2021 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, podczas którego omówiony zostanie aktualny stan prawny w zakresie prawa pracy, bhp oraz ochrony danych osobowych, jak również praktyczne stosowanie tych przepisów prawa.

Podczas szkolenia będziemy korzystać z orzecznictwa Sądu Najwyższego, a także analizować aktualne stanowiska  i opinie  Głównego Inspektoratu Pracy oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W szczególności zostaną szczegółowo omówione przepisy wynikające z stosowania tzw. tarczy antykryzysowej, najnowsze zmiany w przepisach prawa pracy oraz bhp, a także projektowane wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisów dotyczących pracy zdalnej, a także nowych uregulowań dotyczących możliwości kontroli pracowników w przypadku podejrzenia spożywania alkoholu oraz stosowania środków odurzających.

W trakcie szkolenia omówiona zostanie tematyka zwolnień pracowników z uwagi na problemy firm, związane z skutkami pandemii.

W praktyczny sposób przedstawione zostaną zasady prowadzenia, planowania oraz rozliczania czasu pracy w 2021 r.

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z sposobami prowadzenia dokumentacji pracowniczej (gromadzenia dokumentów, podpisywania umów o pracę, wręczania pism o wypowiedzenia lub rozwiązaniu umowy o pracę, wydawania świadectw pracy, prowadzenia ZFŚS, dokumentów związanych z bhp) zgodnej z przepisami prawa pracy i RODO w dobie pandemii.

Podczas szkolenie zostaną udzielone odpowiedzieć na najczęstsze pytania związane z przestrzeganiem przepisów prawa pracy i bhp w tym związane z przestrzeganiem przepisów RODO w obliczu pandemii.                  

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Projektowane zmiany w zakresie pracy zdalnej:

 • Praca zdalna a telepraca - podobieństwa i różnice.
 • Zasady wprowadzania pracy zdalnej, jej rozliczanie w zakresie czasu pracy i dokumentowanie.
 • Praca zdalna a RODO.
 • Praca zdalna a BHP.

2. Prawo pracy wynikające z postanowień „tarczy antykryzysowej”:

 • Nowe zasady potrąceń z wynagrodzenia.
 • Stosowanie przepisów BHP w czasie epidemii - badania, szkolenia.
 • Rozwiązania tarczy antykryzysowej w zakresie czasu pracy, wynagrodzeń za pracę oraz wykorzystania urlopów wypoczynkowych oraz pogorszenia warunków zatrudnienia.
 • Przestój ekonomiczny oraz obniżony wymiar czasu pracy.
 • Zasady otrzymania dofinansowania z tarczy antykryzysowej.
 • Umowa o zakazie konkurencji a przepisy tarczy antykryzysowej.
 • Doręczanie pisma o wypowiedzeniu i rozwiązaniu umowy o pracę w czasie epidemii koronowirusa.
 • Zasady i warunki wykonywania pracy, podczas kwarantanny i izolacji.

3. Najważniejsze aktualne stanowiska dotyczące stosunku pracy:

 • Zasady zwolnienia z pracy dla pracowników oddających osocze i krwiodawców.
 • Możliwość  zdalnego nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.
 • Zasady badanie trzeźwości i obecności narkotyków u pracowników, w świetle stanowisk Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Możliwość wcześniejszego kierowania pracowników na badania okresowe w przypadku nagłych zaburzeń psychicznych.
 • Częsta absencja chorobowa, sytuacja ekonomiczna zakładu pracy, jako prawidłowe przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę - przegląd aktualnego orzecznictwa sądowego.
 • Możliwości wysłania pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy.
 • Dokumentowanie, planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników w 2021 r.
 • Praktyczne sposoby przeciwdziałania mobbingowi w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego.
 • Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19, a prawa pracy.
 • Możliwości pogorszenia warunków zatrudnienia, na podstawie aktualnych przepisów Kodeksu pracy.
 • Przesyłanie dokumentów wynikających ze stosunku pracy w tym świadectwa pracy drogą elektroniczną.
 • BHP w firmie w czasie epidemii.

4. Czy zarażenie się wirusem na stanowisku pracy może być potraktowane jako wypadek przy pracy?

Prowadzący: