Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo Pracy

Prawo Pracy – praktyczne aspekty ostatnich zmian

Ostatnie zmiany w prawie pracy stanowią rewolucję w wielu obszarach prawa pracy, poczynając od zmienionych wymagań dotyczących stanowiska pracy wyposażonego w monitory ekranowe, konstruowania umów o pracę, poprzez stosowanie pracy zdalnej na nowych zasadach, wzmocnienie uprawnień z tytułu rodzicielstwa oraz opieki nad osobami bliskimi, a także czasu pracy oraz zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Szkolenie ma na celu przedstawienie kluczowych zagadnień dla praktyków, które w ostatnim czasie uległy zmianie. Trener nie tylko przedstawi nową regulację, ale przede wszystkim zwróci uwagę na praktyczne problemy w jej stosowaniu, a także zaprezentuje praktykę kontrolerską PIP dotyczących nowych zagadnień. Dodatkowym atutem szkolenia jest pozyskanie przydatnych w praktyce wzorów dokumentów związanych z nowymi przepisami. Szkolenie będzie również okazją do rozwiania zgłaszanych przez uczestników spotkania wątpliwości związanych ze zmianami w prawie pracy. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną obszerne wyjaśnienia PIP oraz MRiPS.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników działów kadr i płac, osób kierujących pracownikami, jak również do każdego, kto interesuje się szeroko rozumianym prawem zatrudnienia.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Umowa o pracę na okres próbny po zmianach – właściwe konstruowanie po zmianach ze szczególnym uwzględnieniem okresu jej trwania (wzór).
 2. Prawidłowe formułowanie umowy na zastępstwo po zmianach.
 3. Umieszczenie w umowie o pracę z pracownikiem zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy liczby godzin, których przekroczenie uprawnia do dodatku w świetle wyroku TSUE z 19.10.2023 r. sygn. C 660/20.
 4. Praktyczne skutki zmiany rozporządzenia w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
 5. Modyfikacja treści informacji o warunkach zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem pracowników pozostających w stosunku pracy w dniu wejścia w życie zmian.
 6. Wniosek pracownika o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy - procedura krok po kroku.
 7. Czas odbywanych przez pracowników szkoleń a czas pracy – jak po zmianach prawidłowo kwalifikować czas pracy?
 8. Indywidualne prawo pracownika do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego – sposób udzielania ze szczególnym uwzględnieniem przepisów przejściowych.
 9. Nowe zasady wypłaty zasiłku macierzyńskiego w związku z wydłużeniem urlopu rodzicielskiego.
 10. Problematyka udzielania nowych przerw w pracy.
 11. Wprowadzenie urlopu opiekuńczego oraz zasady jego udzielania (wzór).
 12. Przesłanki udzielania nowego zwolnienia z pracy z powodu działania siły wyższej - zakres informacji przetwarzanych przez pracodawcę (wzór).
 13. Wdrożenie elastycznych form organizacji pracy – właściwa procedura w zakładzie pracy (wzór).
 14. Zmiana zasad udzielania zwolnienia celem opieki nad dzieckiem.
 15. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy w zakresie dostępu do bardziej stabilnych warunków zatrudnienia.
 16. Zmiana zasad udzielania urlopu rodzicielskiego.
 17. Zmiany dotyczące urlopu ojcowskiego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów przejściowych.
 18. Wydłużenie okresu, w którym pracownik-rodzic może korzystać ze szczególnych uprawnień z tyt. rodzicielstwa (wzór).
 19. Zmiana zasad sporządzania świadectwa pracy – (wzór).
 20. Nowe dokumenty w aktach osobowych oraz dokumentacji pracowniczej „nieaktowej”.
 21. Zmiana przepisów wewnątrzzakładowych w związku z nowelizacją Kodeksu pracy.
 22. Sankcje z tyt. naruszania nowych przepisów prawa pracy - osoby odpowiedzialne oraz przykłady działania lub zaniechania, za które będzie karać inspektor pracy PIP.
 23. Formułowanie treści umowy o pracę w zakresie miejsca wykonywania pracy przy wdrożeniu pracy zdalnej.
 24. Wniosek o pracę zdalną okazjonalną (wzór).
 25. Ewidencjonowanie pracy zdalnej, w tym okazjonalnej.
 26. Sposób rozpatrywania wniosku pracownika uprawnionego do pracy zdalnej (wzór).
 27. Udzielanie zaległych urlopów wypoczynkowych w praktyce.

Prowadzący:

Ekspert ds. prawa pracy

Ekspert ds. prawa pracy

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.