Strefa merytoryczna
Czas trwania: 12 godzin
Tematyka: Prawo pracy

Prawo pracy dla managerów

 
Jest to 2-dniowe szkolenie skierowane do:
 • kadry kierowniczej wszystkich szczebli,
 • pracowników planowanych do awansu na stanowiska menedżerskie,
 • wszystkich zainteresowanych zarządzaniem operacyjnym.
Cel szkolenia:
Kompleksowe przygotowanie kadry kierowniczej do zarządzania operacyjnego zgodnego z przepisami prawa pracy. Przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące stosowania prawa pracy w praktyce, od momentu poszukiwania pracownika, aż do rozwiązania stosunku pracy.
 
W sposób praktyczny omówimy kwestie operacyjne dotyczące:
 • prawnych aspektów rekrutacji,
 • nawiązania z pracownikiem stosunku pracy,
 • rozwiązywania stosunku pracy,
 • czasu pracy - planowania i rozliczania grafików,
 • pracy zdalnej,
 • urlopów,
 • zatrudniania niepełnosprawnych,
 • praw i obowiązków pracowniczych, w tym możliwości nałożenia kar,
 • dopuszczalności monitorowania pracowników,
 • przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Manager rekrutuje:
 • ogłoszenie o pracę - jak je prawidłowo przygotować na gruncie obowiązywania przepisów o ochronie danych osobowych,
 • pozyskiwanie informacji o kandydacie z portali społecznościowych (np. Facebook) oraz branżowych (np. Linkedin) - ustalenie dopuszczalności takich metod,
 • dokumenty w rekrutacji: CV oraz list motywacyjny - jakich danych można żądać po zmianie przepisów od kandydata na pracownika
 • sprawdzanie referencji (kiedy dopuszczalne),
 • okres przetwarzania danych kandydatów,
 • CV bez projektu rekrutacyjnego - jak się zachować.
2. Manager zatrudnia:
 • umowa przedwstępna a list intencyjny,
 • rodzaje umów o pracę - umowa na okres próbny, umowa na czas określony, zasada 33 m-cy, umowa na czas nieokreślony, umowa na czas zastępstwa,
 • umowa o pracę a umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt B2B),
 • jakich danych osobowych można żądać od pracownika,
 • dokumenty niezbędne do podpisania wraz z umową o pracę.
3. Manager rozstaje się z pracownikiem:
 • rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron,
 • wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę,
 • czy wypowiedzenie umowy o pracę można wysłać pocztą,
 • czy wypowiedzenie umowy o pracę muszę uzasadnić,
 • jak liczyć okresy wypowiedzeń umowy o pracę,
 • na jakich zasadach mogę zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy,
 • wypowiedzenie umowy a zwolnienie lekarskie,
 • kiedy mogę zwolnić pracownika dyscyplinarnie,
 • czy wypowiedzenie umowy o pracę mojemu podwładnemu muszę konsultować ze związkami zawodowymi,
 • czy mogę rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem przebywającym na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.
4. Czas pracy:
 • podstawowe definicje czasu pracy: doba pracownicza, normy, wymiary, okresy rozliczeniowe, odpoczynki,
 • zasady tworzenia grafików w poszczególnych systemach czasu pracy,
 • ewidencja czasu pracy,
 • praca w godzinach nadliczbowych i jej rekompensowanie,
 • praca w soboty oraz w niedziele i święta,
 • podróż służbowa a czas pracy,
 • szkolenia a czas pracy,
 • dyżur - jak rozliczać,
 • czas pracy osób niepełnosprawnych,
 • odpowiedzialność za naruszenie przepisów o czasie pracy.
5. Urlopy pracownicze:
 • ustalanie wymiaru urlopu,
 • rodzaje urlopów (wypoczynkowy, na żądanie, bezpłatny, szkoleniowy, okolicznościowy).
6. Praca zdalna - jak zarządzać zespołem:
 • korzyści i zagrożenia dla organizacji, managerów i pracowników,
 • jak zarządzać, by zyskać,
 • wypadki przy pracy podczas pracy zdalnej,
 • ewidencja czasu pracy w pracy zdalnej.

7. Stosowanie kontroli pracowników: 

 • monitorowanie w miejscu pracy - monitoring wizyjny, monitoring poczty elektronicznej, monitoring GPS, inne rodzaje monitoringu a prawo pracownika do prywatności,
 • wizerunek pracownika i jego ochrona,
 • kontrola trzeźwości pracownika,
 • pomiar temperatury u pracownika w związku z zagrożeniem epidemicznym.
8. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy:  
 • czym różni się mobbing od dyskryminacji?
 • jakie prawa przysługują pracownikowi;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, w tym w wynagradzaniu pracownika,
 • czy pracownik może nagrywać pracodawcę bez jego wiedzy.
9. Odpowiedzialność prawna w stosunkach pracy:
 • odpowiedzialność porządkowa pracowników - kary porządkowe, zasady i tryb ich stosowania, zasady zawiadomienia o ukaraniu, zatarcie kary, 
 • odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie.

Prowadzący: