Strefa merytoryczna
Czas trwania: 12 godzin
Tematyka: Prawo pracy

Prawo pracy dla managerów… czyli jakie przepisy musisz znać jeśli zarządzasz ludźmi (Szkolenie 2-dniowe)

Dla kogo:

  • dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli, 
  • dla pracowników planowanych do awansu na stanowiska menedżerskie, 
  • dla wszystkich zainteresowanych zarządzaniem operacyjnym.

Cel szkolenia:

Kompleksowe przygotowanie kadry kierowniczej do zarządzania operacyjnego zgodnego z przepisami prawa pracy.

Przedstawione zostaną zagadnienia stosowania prawa pracy w praktyce, od momentu poszukiwania pracownika aż do rozwiązania stosunku pracy.

W sposób praktyczny omówimy kwestie operacyjne dotyczące:

  • prawnych aspektów rekrutacji,
  • nawiązania z pracownikiem stosunku pracy,
  • rozwiązywania stosunku pracy,
  • czasu pracy - a więc planowania i rozliczania grafików,
  • urlopów, w tym urlopów związanych z rodzicielstwem,
  • praw i obowiązków pracowniczych, w tym możliwości nałożenia kar.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Manager rekrutuje:

1) Ogłoszenie o pracę - jak je prawidłowo przygotować na gruncie obowiązywania przepisów o ochronie danych osobowych?

2) Pozyskiwanie informacji o kandydacie z portali społecznościowych (np. Facebook) oraz branżowych (np. LinkedIn) - ustalenie dopuszczalności takich metod,

3) Dokumenty w rekrutacji: CV oraz list motywacyjny - jakich danych można żądać po zmianie przepisów od kandydata na Pracownika,

4) Sprawdzanie referencji (kiedy dopuszczalne),

5) Rozmowa rekrutacyjna - jakich pytań nie należy zadawać podczas rekrutacji,

6) Okres przetwarzania danych kandydatów,

7) CV bez projektu rekrutacyjnego - jak się zachować?

II. Manager zatrudnia:

1) Umowa przedwstępna a list intencyjny - co to oznacza dla managera? A co jeśli któraś ze stron się wycofa?

2) Rodzaje umów o pracę - umowa na okres próbny, umowa na czas określony, zasada 33 m-cy, umowa na czas nieokreślony, umowa na czas zastępstwa,

3) Dokumenty niezbędne do podpisania wraz z umową o pracę,

4) Odpowiedzialność managera za wdrożenie do pracy, w tym za kwestie dotyczące bhp,

III. Urlopy pracownicze:

1) Ustalanie wymiaru urlopu,

2) Rodzaje urlopów (wypoczynkowy, na żądanie, bezpłatny, szkoleniowy, okolicznościowy),

3) Urlopy związane rodzicielstwem (macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy),

IV. Odpowiedzialność prawna w stosunkach pracy:

1) Odpowiedzialność porządkowa pracowników - kary porządkowe, zasady i tryb stosowania, zasady zawiadomienia o ukaraniu, zatarcie kary,

2) Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie.

V. Czas pracy:

1) Podstawowe definicje czasu pracy: doba pracownicza, normy, wymiary, okresy rozliczeniowe, odpoczynki,

2) Zasady tworzenia grafików w poszczególnych systemach czasu pracy,

3) Praca w godzinach nadliczbowych i jej rekompensowanie,

4) Praca w soboty oraz w niedziele i święta,

5) Podróż służbowa a czas pracy,

6) Szkolenia a czas pracy,

7) Rodzaje przerwy zaliczanych lub niezaliczanych do czasu pracy,

8) Dyżur - jak rozliczać,

9) Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o czasie pracy,

VI. Manager rozstaje się z pracownikiem:

1) Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron,

2) Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę - jak zrobić to dobrze i skutecznie?

3) Czy wypowiedzenie o pracę można wysłać pocztą,

4) Czy wypowiedzenie umowy o pracę trzeba uzasadnić,

5) Jak liczyć okresy wypowiedzeń umowy o pracę,

6) Na jakich zasadach można zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy,

7) Kiedy można zwolnić pracownika dyscyplinarnie,

8) Pracownicy chronieni przed wypowiedzeniem umowy o pracę.