Strefa merytoryczna
Czas trwania: 12 godzin
Tematyka: Prawo pracy

Prawo pracy dla managerów

Dla kogo:

 • dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli,
 • dla pracowników planowanych do awansu na stanowiska menedżerskie,
 • dla wszystkich zainteresowanych zarządzaniem operacyjnym.

Cel szkolenia:

Kompleksowe przygotowanie kadry kierowniczej do zarządzania operacyjnego zgodnego z przepisami prawa pracy.

Przedstawione zostaną zagadnienia stosowania prawa pracy w praktyce, od momentu poszukiwania pracownika aż do rozwiązania stosunku pracy.
W sposób praktyczny omówimy kwestie operacyjne dotyczące:

 • prawnych aspektów rekrutacji,
 • nawiązania z pracownikiem stosunku pracy,
 • rozwiązywania stosunku pracy,
 • czasu pracy - a więc planowania i rozliczania grafików,
 • pracy zdalnej,
 • urlopów,
 • zatrudniania niepełnosprawnych,
 • praw i obowiązków pracowniczych, w tym możliwości nałożenia kar,
 • dopuszczalności monitorowania pracowników,
 • przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Manager rekrutuje:

1. Ogłoszenie o pracę - jak je prawidłowo przygotować na gruncie obowiązywania przepisów o ochronie danych osobowych?

2. Pozyskiwanie informacji o kandydacie z portali społecznościowych (np. facebook) oraz branżowych (np. Linkedin) - ustalenie dopuszczalności takich metod.

3. Dokumenty w rekrutacji: CV oraz list motywacyjny - jakich danych można żądać po zmianie przepisów od kandydata na Pracownika.

4. Sprawdzanie referencji (kiedy dopuszczalne).

5. Okres przetwarzania danych kandydatów.

6. CV bez projektu rekrutacyjnego - jak się zachować?

II. Manager zatrudnia:

1. Umowa przedwstępna a list intencyjny.

2. Rodzaje umów o pracę – umowa na okres próbny, umowa na czas określony, zasada 33 m-cy, umowa na czas nieokreślony, umowa na czas zastępstwa.

3. Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie, o dzieło, kontrakt B2B).

4. Jakich danych osobowych można żądać od pracownika.

5. Dokumenty niezbędne do podpisania wraz z umową o pracę.

III. Manager rozstaje się z pracownikiem:

1. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.

2. Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę.

3. Czy wypowiedzenie o pracę można wysłać pocztą?

4. Czy wypowiedzenie umowy o pracę muszę uzasadnić?

5. Jak liczyć okresy wypowiedzeń umowy o pracę?

6. Na jakich zasadach mogę zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy?

7. Wypowiedzenie umowy a zwolnienie lekarskie.

8. Kiedy mogę zwolnić pracownika dyscyplinarnie?

9. Czy wypowiedzenie umowy o pracę mojemu podwładnemu muszę konsultować ze Związkami Zawodowymi?

10. Czy mogę rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem przebywającym na długotrwałym zwolnieniu lekarskim?

IV. Czas pracy:

1. Podstawowe definicje czasu pracy: doba pracownicza, normy, wymiary, okresy rozliczeniowe, odpoczynki.

2. Zasady tworzenia grafików w poszczególnych systemach czasu pracy.

3. Ewidencja czasu pracy.

4. Praca w godzinach nadliczbowych i jej rekompensowanie.

5. Prawa w soboty oraz w niedziele i święta.

6. Podróż służbowa a czas pracy.

7. Szkolenia a czas pracy.

8. Dyżur - jak rozliczać.

9. Czas pracy osób niepełnosprawnych.

10. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o czasie pracy.

V. Urlopy pracownicze:

1. Ustalanie wymiaru urlopu.

2. Rodzaje urlopów (wypoczynkowy, na żądanie, bezpłatny, szkoleniowy, okolicznościowy).

VI. Praca zdalna - jak zarządzać Zespołem:

1. Korzyści i zagrożenia dla organizacji, managerów i pracowników.

2. Jak zarządzać by zyskać?

3. Wypadki przy pracy podczas pracy zdalnej.

4. Ewidencja czasu pracy w pracy zdalnej.

VII. Stosowanie kontroli Pracowników:

1. Monitorowanie w miejscu pracy – monitoring wizyjny, monitoring poczty elektronicznej, monitoring GPS, inne rodzaje monitoringu, a prawo pracownika do prywatności.

2. Wizerunek Pracownika i jego ochrona.

3. Kontrola trzeźwości Pracownika.

4. Pomiar temperatury u Pracownika w związku z zagrożeniem epidemicznym.

VIII. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy:  

1. Czym różni się mobbing od dyskryminacji?

2. Jakie prawa przysługują pracownikowi.

3. Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, w tym w wynagradzaniu pracownika.

4. Czy pracownik może nagrywać pracodawcę bez jego wiedzy?

IX. Odpowiedzialność prawna w stosunkach pracy:

1. Odpowiedzialność porządkowa pracowników - kary porządkowe, zasady i tryb stosowania, zasady zawiadomienia o ukaraniu, zatarcie kary.

2. Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie.

Prowadzący: