Strefa merytoryczna
Czas trwania: 12 godzin
Tematyka: Prawo pracy / Rekrutacja

Prawo pracy dla HR Business Partner w nowej rzeczywistości

 
HR Business Partner łączy w swojej pracy zarówno zadania z obszaru HR, jak i biznesu. Nie sposób tego zrobić bez znajomości prawa pracy, zasad zatrudniania i zwalniania pracowników oraz podstawowych zasad organizacji czasu pracy.
 
Zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym zostaną omówione m.in. kwestie dotyczące wsparcia managerów przez HRBP w obszarze wyboru optymalnej formy zatrudnienia oraz współpracy przy analizie przyczyn i formy rozstania się z pracownikiem. Porozmawiamy również o nakładaniu kar porządkowych, zlecaniu nadgodzin, czasie pracy oraz przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji.
 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Dzień 1:
 
1. Podstawy prawne zatrudnienia.
2. Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne. Różnice pomiędzy umową o dzieło, umową zlecenia, a umową B2B. Jakie zmiany nas czekają w tym zakresie od 01.01.2021 r.
3. Nawiązywanie stosunku pracy.
4. List intencyjny a umowa przedwstępna.
5. Zasady zatrudniania. Ile umów na okres próbny może mieć pracownik? Jakie są limity zatrudnienia na czas określony? W jaki sposób możemy zawierać umowy na czas zastępstwa pracownika?
6. Data podpisania umowy o pracę a data rozpoczęcia pracy.
7. Umowa o pracę - jakie elementy należy w niej zawrzeć?
8. Jakie dodatkowe klauzule można umieścić w umowie o pracę?
9. Czy w umowie o pracę należy wpisać informacje dotyczące czasu pracy?
10. Umowa o telepracę a umowa o pracę.
11. Odpowiedzialność pracownicza - rodzaje odpowiedzialności.
12. Czy można nałożyć na pracownika karę pieniężną?
13. Rodzaje kar porządkowych. Kto je nakłada? Jakie są kryteria nałożenia kary? Co w praktyce oznacza wysłuchanie pracownika? Jak wygląda procedura odwoławcza od nałożenia kary?
14. Rodzaje odpowiedzialności pracodawcy. Kary za naruszenia. 
15. Mobbing i dyskryminacja - rola HR w przeciwdziałaniu. 
16. Jak przeciwdziałać mobbingowi w całej organizacji?
17. Kiedy dochodzi do dyskryminacji w rekrutacji oraz zatrudnieniu?
18. Na czym polega dyskryminacja przy zwalnianiu?
19. Jaka jest rola HR, kiedy dochodzą do niego pogłoski o mobbingu?
20. Jakie ryzyka dla pracodawcy związane są z mobbingiem i dyskryminacją?
 
Dzień 2:
 
21. Źródła prawa pracy. Układy zbiorowe pracy. Regulamin pracy. Regulamin wynagradzania. Regulamin Premiowania. Procedury korporacyjne.
22. Poufność wynagrodzenia - czy na pewno?
23. Premia a nagroda.
24. Nadgodziny i ich rekompensowanie. Polecenie pracy w nadgodzinach. 
25. Czas pracy - najważniejsze zagadnienia.
26. Lista obecności a ewidencja czasu pracy. RCP a czas pracy.
27. Podróże służbowe a czas pracy. Szkolenia a czas pracy.
28. Przerwy liczone do czasu pracy.
29. Uprawnienia rodzicielskie a czas pracy.
30. Zwalnianie pracowników. Sposoby rozwiązywania umów o pracę. 
31. Jak prawidłowo wręczyć wypowiedzenie?
32. Kiedy w wypowiedzeniu należy podać przyczynę?
33. Jak liczymy okresy wypowiedzeń?
34. Rozwiązywanie umów o pracę w czasie pandemii.
35. Zwolnienie dyscyplinarne - kiedy jest możliwe?

Prowadzący: