Strefa merytoryczna
Czas trwania: 12 godzin
Tematyka: Prawo pracy / Rekrutacja

Prawo pracy dla HR Business Partner w nowej rzeczywistości

 
HR Business Partner łączy w swojej pracy zadania z obszaru HR oraz biznesu. Nie sposób tego zrobić bez znajomości prawa pracy.
 
Zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym zostaną omówione m.in. kwestie dotyczące wsparcia managerów przez HRBP w obszarze wyboru optymalnej formy zatrudnienia, zasad zatrudniania i zwalniania pracowników oraz podstawowych kwestii dotyczących planowania i rozliczania czasu pracy.
 
Porozmawiamy również o nakładaniu kar porządkowych, zlecaniu nadgodzin, odpowiedzialności pracodawcy oraz przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji.
 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawy prawne zatrudnienia - umowy cywilnoprawne:
 • Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne.
 • Różnice pomiędzy umową o dzieło, umową zlecenia a umową B2B.
 • Jakie zmiany obowiązują od 01.01.2021 r.
2. Nawiązywanie stosunku pracy:
 • List intencyjny a umowa przedwstępna.
 • Zasady zatrudniania. 
 • Ile umów na okres próbny może mieć pracownik?
 • Jakie są limity zatrudnienia na czas określony - jak liczymy 33 m-ce?
 • W jaki sposób możemy zawierać umowy na czas zastępstwa pracownika?
 • Data podpisania umowy o pracę a data rozpoczęcia pracy.
 • Umowa o pracę - jakie elementy należy w niej zawrzeć?
 • Jakie dodatkowe klauzule można umieścić w umowie o pracę?
 • Czy w umowie o pracę należy wpisać informacje dotyczące czasu pracy?
 • Polecenie pracy zdalnej a umowa o pracę.
 • Poufność wynagrodzenia - czy na pewno?
3. Odpowiedzialność pracownicza - rodzaje odpowiedzialności:
 • Czy można nałożyć na pracownika karę pieniężną?
 • Rodzaje kar porządkowych. Kto je nakłada?
 • Jakie są kryteria nałożenia kary?
 • Co w praktyce oznacza wysłuchanie pracownika?
 • Jak wygląda procedura odwoławcza od nałożenia kary?
4. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Rodzaje odpowiedzialności.
5. Praca zdalna:
 • Wymogi prawne w pracy zdalnej.
 • Wypadki przy pracy podczas pracy zdalnej - wymogi BHP.
 • Ewidencja czasu pracy w pracy zdalnej.
 • Korzyści i zagrożenia dla organizacji, managerów i pracowników.
 • Rola HRBP w tym procesie.
6. Mobbing i dyskryminacja - rola HR w przeciwdziałaniu:
 • Jak przeciwdziałać mobbingowi w całej organizacji?
 • Kiedy dochodzi do dyskryminacji w rekrutacji oraz zatrudnieniu?
 • Na czym polega dyskryminacja przy zwalnianiu?
 • Jaka jest rola HR, kiedy dochodzą do niego pogłoski o mobbingu?
 • Jakie ryzyka dla pracodawcy związane są z mobbingiem i dyskryminacją?
7. Monitorowanie w miejscu pracy:
 • Monitoring wizyjny.
 • Monitoring poczty elektronicznej.
 • Inne dopuszczalne rodzaje monitoringu.
 • Zasady dopuszczalności stosowania monitoringu w pracy zdalnej.
8. Czas pracy - najważniejsze zagadnienia:
 • Systemy czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe. Kiedy należy powiadamiać PIP?
 • Nadgodziny i ich rekompensowanie. Polecenie pracy w nadgodzinach. 
 • Nadgodziny w pracy zdalnej oraz kadry kierowniczej.
 • Lista obecności a ewidencja czasu pracy. RCP a czas pracy.
 • Podróże służbowe a czas pracy. 
 • Szkolenia a czas pracy.
 • Przerwy liczone do czasu pracy.
 • Uprawnienia rodzicielskie a czas pracy.
9. Zwalnianie pracowników:
 • Sposoby rozwiązywania umów o pracę. 
 • Jak prawidłowo wręczyć wypowiedzenie?
 • Kiedy w wypowiedzeniu należy podać przyczynę?
 • Jak liczymy okresy wypowiedzeń.
 • Rozwiązywanie umów o pracę w czasie pandemii.
 • Zwolnienie dyscyplinarne - kiedy jest możliwe?

Prowadzący: