Strefa merytoryczna
Czas trwania: 12 godzin
Tematyka: Prawo pracy

Prawo Pracy dla HR Biznes Partner w nowej rzeczywistości

HR Biznes Partner łączy w swojej pracy zarówno zadania z obszaru HR jak i biznesu. Nie sposób tego zrobić bez znajomości prawa pracy, zasad zatrudniania i zwalniania pracowników oraz podstawowych zasad organizacji czasu pracy.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym zostaną omówione m.in. kwestie dotyczące wsparcia managerów przez HRBP w obszarze wyboru optymalnej formy zatrudnienia oraz współpracy przy analizie przyczyn i formy rozstania się z pracownikiem. Porozmawiamy również o nakładaniu kar porządkowych, uprawnieniach rodzicielskich, pracy zdalnej, zlecaniu nadgodzin, czasie pracy oraz przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Dzień 1:

1. Podstawy prawne zatrudnienia:

 • Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne.
 • Różnice pomiędzy umową o dzieło, umową zlecenia, a umową B2B.
 • Jakie informacje zawrzeć w umowie cywilnoprawnej, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami.
 • Czy na pewno mogę zawrzeć umowę cywilnoprawną zamiast umowy o pracę?
 • Jakie zmiany zostały wprowadzone w umowach o dzieło od 01.01.2021 r.

2. Zasady zatrudniania na podstawie umowy o pracę:

 • Nawiązywanie stosunku pracy.
 • List intencyjny a umowa przedwstępna - jakie informacje zawrzeć aby w przypadku wycofania się pracodawcy z zatrudnienia pracownika nie być narażonym na pozwy sądowe.
 • Ile umów na okres próbny może mieć pracownik? Wyjątki.
 • Jakie są wyjątki w limitach zatrudnienia na czas określony? 
 • W jaki sposób można zawierać umowy na czas zastępstwa pracownika?

3. Umowa o pracę:

 • Jakie elementy należy w niej zawrzeć? 
 • Jakie dane osobowe przyszłego pracownika mogę przetwarzać przed samym zatrudnieniem?
 • Jakie dokumenty poza umową o pracę muszę przygotować dla pracownika?
 • Data podpisania umowy o pracę a data rozpoczęcia pracy.
 • Czy w umowie o pracę należy wpisać informacje dotyczące czasu pracy?

4. Praca zdalna:

 • Jakie wymogi musi spełnić pracodawca aby mógł polecić pracownikowi pracę zdalną?
 • Czy można w każdym czasie odwołać pracownika z pracy zdalnej?
 • Co z ochroną danych osobowych klientów i pracowników podczas pracy zdalnej?
 • Co z bezpieczeństwem i higieną pracy w pracy zdalnej? Co z wypadkami?
 • Jak rozliczać czas pracy w pracy zdalnej?
 • Czy konieczne są listy obecności?
 • Praca zdalna a praca hybrydowa?
 • Zmiany w kodeksie pracy związane z pracą zdalną.

5. Odpowiedzialność pracownicza:

 • Rodzaje odpowiedzialności.
 • Czy można nałożyć na pracownika karę pieniężną?
 • Rodzaje kar porządkowych.
 • Kto nakłada karę?
 • Jakie są kryteria nałożenia kary?
 • Co w praktyce oznacza wysłuchanie pracownika?
 • Jak wygląda procedura odwoławcza od nałożenia kary?

6. Mobbing i dyskryminacja:

 • Rola HR w przeciwdziałaniu.
 • Jak przeciwdziałać mobbingowi w całej organizacji?
 • Kiedy dochodzi do dyskryminacji w rekrutacji oraz zatrudnieniu?
 • Na czym polega dyskryminacja przy zwalnianiu?
 • Jaka jest rola HR kiedy dochodzą do niego pogłoski o mobbingu?
 • Jakie ryzyka dla pracodawcy związane są z mobbingiem i dyskryminacją?

Dzień 2:

7. Źródła prawa pracy

 • Układy zbiorowe pracy.
 • Regulamin pracy.
 • Regulamin wynagradzania.
 • Regulamin Premiowania.
 • Procedury korporacyjne.

8. Poufność wynagrodzenia - czy na pewno?

9. Premia a nagroda - różnice.

10. Czas pracy - najbardziej problematyczne zagadnienia:

 • Nadgodziny i ich rekompensowanie. Co to jest zasada 1:1,5?
 • Jak rozliczyć nadgodziny w sobotę i niedzielę?
 • Polecenie pracy w nadgodzinach. Kto może odmówić?
 • Jak rozliczać nadgodziny w systemie zadaniowego czasu pracy?
 • Podróże służbowe a czas pracy.
 • Jak rozliczać czas pracy w delegacji w ruchomym czasie pracy?
 • Czas pracy osób niepełnosprawnych - przywileje pracownika i obowiązki pracodawcy.
 • Lista obecności i RCP a ewidencja czasu pracy.
 • Odpracowanie czasu wolnego pracownika.
 • 9 rodzajów przerw, które są wliczane do czasu pracy.

11. Uprawnienia rodzicielskie.

12. Zwalnianie pracowników:

 • Sposoby rozwiązywania umów o pracę.
 • Jak prawidłowo wręczyć wypowiedzenie? Jak reagować na niecodzienne sytuacje?
 • Kiedy w wypowiedzeniu należy podać przyczynę? Jak ją sformułować w dokumencie?
 • Przyczyna: Utrata zaufania pracodawcy. Czy to na pewno dobry pomysł?
 • Co ze zwolnieniem pracownika z obowiązku świadczenia pracy?
 • Rozwiązywanie umów o pracę w czasie pandemii.
 • Zwolnienie dyscyplinarne - kiedy możliwe?

13. Rodzaje odpowiedzialności pracodawcy. Kary za naruszenia.

Prowadzący: