Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy

Prawo Pracy 2022. Podsumowanie zmian, omówienie projektów w przepisach

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, podczas którego omówiony zostanie aktualny stan prawny w zakresie prawa pracy, bhp oraz ochrony danych osobowych, jak również praktyczne stosowanie tych przepisów prawa.

W szczególności zostaną omówione skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na inne składniki wynagrodzenia oraz inne składniki takie jak odprawy, odszkodowania.

Poruszone zostaną także kwestie związane z wpływem wprowadzenia stanu pandemii na stosunek pracy i to zarówno na czas pracy, bhp, urlopy wypoczynkowe czy dość problematyczną kwestię związaną z wyłączeniem fikcji doręczeń. Nadto zostaną omówione przykłady uzasadniające rozwiązanie stosunku pracy jako skutek pandemii.

Od stycznia 2022 r. zmieniły się przepisy regulujące kwestie zasiłków chorobowych, możliwości kontroli pracowników i skutków niewłaściwego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego.

Podczas szkolenia zostaną omówione orzeczenia Sądu Najwyższego, aktualne stanowiska i opinie Głównego Inspektoratu Pracy oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

A pod koniec szkolenia poruszone zostaną także kwestie z planowanymi zmianami w prawie pracy na 2022 r. w tym przede wszystkim aktualny i dynamiczny stan prawny związany z możliwością weryfikacji szczepienia na Covid-19 przez pracodawców.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r.:

1. Wysokość i możliwe składniki minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. Skutki wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

II. Samochód Służbowy w 2022 r.

III. Prawo pracy w dobie pandemii:

1. Badania lekarskie w czasie pandemii.

2. Szkolenia z zakresu bhp w czasie pandemii.

3. Urlopy wypoczynkowe w dobie pandemii.

4. Doręczenia w dobie pandemii. Jak skutecznie doręczyć wypowiedzenie umowy o pracę, gdy nie działa fikcja doręczeń?

5. Praca zdalna. Dopuszczalność, warunki, koszty.

6. Orzeczenia o niepełnosprawności w dobie pandemii.

7. Zwolnienie od pracy w przypadku oddania krwi lub osocza podczas pandemii.

IV. Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa:

1. Długość i wysokość zasiłku chorobowego. Krótka przerwa, nowa jednostka chorobowa a zasiłek po 01.01.2022 r.

2. Konieczność zwrotu zasiłku chorobowego w razie ustalenia wykorzystania przez pracownika zwolnienia lekarskiego niezgodnie z przeznaczeniem.

3. Rozszerzenie możliwości kontroli ZUS pod kątem ustalenia nieprawidłowego korzystania ze zwolnienia lekarskiego przez pracownika.

4. Jakie są możliwości prawne kontroli zwolnienia lekarskiego przez pracodawcę?

5. Korzystanie ze zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę?

6. Nowa jednostka chorobowa po 01.01.2022 r.

7. Czy chory pracownik może być w restauracji lub sądzie?

V. Dłużnicy alimentacyjni:

1. Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu niezgodnego z prawem zatrudnienia pracownika będącego dłużnikiem alimentacyjnym, a także braku potrąceń alimentacyjnych.

2. Krajowy Rejestr Zadłużonych - co to takiego?

VI. Projektowane zmiany w przepisach prawa pracy:

1. Praca zdalna. Jakie wymogi dotyczące wprowadzenia pracy zdalnej mają obowiązywać pracodawcę? Czy do wprowadzenia pracy zdalnej konieczna będzie zgoda związków zawodowych? Czy pracodawca będzie musiał wyrazić zgodę na pracę zdalną na żądanie pracownika? Czy pracodawca będzie miał możliwość kontroli miejsca pracy zdalnej? Jakie koszty będzie musiał pokrywać pracodawca w związku z pracą zdalną? Jak będą traktowane wypadki przy pracy zdalnej?

2. Badanie trzeźwości pracowników. W jakich sytuacjach możliwa będzie wyrywkowa kontrola trzeźwości pracowników? Czy badanie trzeźwości dotyczyć będzie również osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy (np. umowa zlecenie, kontrakt menadżerski)? Czy wprowadzenie kontroli trzeźwości będzie wymagało zgody związków zawodowych? Jak długo pracodawca będzie miał obowiązek przechowywania informacji o stanie trzeźwości skontrolowanych osób?

3. Informacja o stanie zdrowia pracownika oraz informacja o szczepieniu.

4. Sygnaliści. Kogo dotyczy? Jakie kanały dostępu? Szczególna ochrona sygnalistów

5. Czy inspektor pracy będzie miał większe uprawnienia?

6. Co nowego w zatrudnianiu cudzoziemców?

Prowadzący: