Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy

Prawo pracy 2021 r. – nowe problemy w starym stanie prawnym

W ostatnim czasie COVID-19 miał wpływ na szereg dziedzin prawa, co odbiło się również na prawie pracy. W zapomnienie odeszły podstawowe zasady zatrudniania pracowników.

Szkolenie ma na celu uporządkowanie obowiązujących przepisów w taki sposób, aby zarówno osoby zajmujące się prawem pracy na co dzień, jak i sporadycznie, mogły po szkoleniu wprowadzić odpowiednie zmiany w firmie, zmierzające do dostosowania przyjętych zasad do wymagań przepisów prawa tak, by przedsiębiorca nie był narażony na popełnianie wykroczeń przeciwko prawom pracownika w okresie COVID-19.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej:

 • akta osobowe - szczegółowe omówienie,
 • dokumentacja związana z czasem pracy – wyjaśnienie pojęcia prowadzenia oddzielnie dla każdego pracownika – szczegółowe omówienie ewidencji czasu pracy, harmonogramów, wniosków pracownika związanych z czasem pracy,
 • dokumentacja związana z wypłatą wynagrodzenia - wyjaśnienie pojęcia prowadzenia oddzielnie dla każdego pracownika, w tym: „paski”, wypłacone a naliczone wynagrodzenie, wnioski pracownika o odbiór wynagrodzenia do rąk własnych,
 • dokumentacja związana z: wydawaniem odzieży, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, za pranie i naprawę odzieży roboczej.
 • wykroczenia związane z prowadzeniem akt osobowych i brakiem dokumentacji pracowniczej - czyli co grozi przedsiębiorcy po kontroli  Państwowej Inspekcji Pracy.

2. Regulamin pracy / regulamin wynagradzania:

 • jak wprowadzić do stosowania, żeby nie narobić sobie kłopotów,
 • konieczność czy wybór konsultacji ze związkami zawodowymi/przedstawicielami pracowników - różnice,
 • elementy konieczne regulaminu pracy / regulaminu wynagradzania – najczęściej popełniane błędy i ich skutki,
 • regulacje dotyczące monitoringu w Regulaminie pracy – omówienie.

3. Monitoring w firmie - wyjaśnienie wątpliwości:

 • przesłanki wprowadzenia monitoringu – czyli kiedy można zainstalować w firmie monitoring,
 • jakie pomieszczenia w zakładzie pracy można monitorować, żeby nie naruszyć dóbr osobistych pracownika,
 • kontrola pracownika za pomocą monitoringu – dopuszczalna czy zakazana - wyjaśnienie granic działania zgodnie z prawem,
 • informowanie pracownika o wprowadzeniu monitoringu krok po kroku - zwrócenie uwagi na podstawowe terminy,
 • monitoring poczty elektronicznej czyli kontrola służbowej poczty elektronicznej pracownika w kontekście naruszenia dóbr osobistych i tajemnicy korespondencji – omówienie.

4. Badania lekarskie - zwrócenie uwagi na powtarzające się błędy w kontekście COVID-19:

 • data poddania pracownika badaniom lekarskim – wstępnym, kontrolnym, okresowym w okresie COVID-19, w tym nietypowe sytuacje: badania na urlopie wypoczynkowym, badania przed urlopem, termin rozpoczęcia pracy – stanowiska PIP,
 • omówienie sytuacji, w których nie trzeba poddawać pracownika badaniom lekarskim,
 • kiedy można uwzględnić przyniesione przez pracownika aktualne badania lekarskie badania lekarskie,
 • skierowanie na badania – elementy konieczne w świetle obowiązujących przepisów – kto wypisuje – kadrowa czy „bhp-owiec”?
 • ważność i zwrot kosztów badań lekarskich przeprowadzonych przez lekarza, z którym pracodawca nie podpisał umowy,
 • obowiązek czy prawo poddania badaniom lekarskim osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenia).

5. Rozwiązanie umowy o pracę / świadectwo pracy:

 • prawidłowe wypowiedzenie umowy - forma, termin, konsultacja związkowa, przyczyna,
 • uporządkowanie zasad obowiązujących przy wydawaniu świadectwa pracy:
 • definitywne rozstanie,
 • zatrudnienie jedno po drugim,
 • wniosek pracownika,
 • wykroczenia związane ze świadectwem pracy,
 • wypłata ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w trakcie zatrudnienia - obowiązek czy wybór,
 • omówienie elementów świadectwa pracy.

6. Umowy zlecenia w kontekście najczęściej popełnianych błędów:

 • informacja o liczbie przepracowanych godzin,
 • obniżenie minimalnej stawki godzinowej,
 • niewypłacenie minimalnej stawki godzinowej,
 • obowiązek przechowywania dokumentacji,
 • odpowiedzialność wykroczeniowa,
 • umowa zlecenia a umowa o pracę - jak się zabezpieczyć przed naruszeniem przepisów.

Prowadzący: