Strefa merytoryczna
Czas trwania: 10 godzin
Tematyka: Prawo pracy

Praktyczny wymiar zmian w prawie pracy w 2020/2021 r. od A do Z

Jest to 2-dniowe szkolenie online skierowane do Specjalistów działów HR, kadr i płac, którzy chcą w sposób kompleksowy usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę z zakresu zmian w prawie pracy.

Szkolenie kierowane jest również do kadry zarządzającej.

Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób kompleksowy najnowszych zagadnień z prawa pracy, zarówno tych już wprowadzonych jak i planowanych w 2021 r. 

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy będą mieli okazję pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę w zakresie:

 • prowadzenia dokumentacji pracowniczej;
 • nowych zasad przetwarzania danych osobowych zarówno kandydatów do pracy jak i pracowników;
 • zasad rozliczania czasu pracy oraz urlopów pracowniczych;
 • korzyści i zagrożeń wynikających z wdrożenia w organizacji pracy zdalnej;
 • praktycznych aspektów rozwiązywania umów o pracę;
 • prawnych aspektów dopuszczalności stosowania monitoringu, w tym kontroli trzeźwości oraz pomiaru temperatury u pracownika;
 • rodzajów odpowiedzialności, zarówno pracodawcy jak i pracownika HR, za naruszenie przepisów o ochronie danych;
 • pozakodeksowych form zatrudnienia;
 • zmian w kodeksie pracy dotyczących wydawania świadectw pracy, uprawnień rodzicielskich, przedawnienia roszczeń pracowniczych oraz przeciwdziałania mobbingowi;
 • zmian w prawie pracy w związku z wejściem w życie Ustawy „koronawirusowej”;
 • zmian planowanych w 2021 r.  (m.in. zmiany w wymiarze urlopu, obowiązkowe informowanie o wynagrodzeniu w ofertach pracy, prace legislacyjne nad nowym Kodeksem Pracy).

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Przedsiębiorca rekrutuje:
 • Ogłoszenie o pracę - jak je prawidłowo przygotować na gruncie obowiązywania przepisów o ochronie danych osobowych?
 • Znaczenie zgody - przygotowanie klauzul rekrutacyjnych (case study).
 • Pozyskiwanie informacji o kandydacie z portali społecznościowych (np. Facebook) oraz branżowych (np. Linkedin) - ustalenie dopuszczalności takich metod.
 • Jakich danych można żądać po zmianie przepisów od kandydata na pracownika?
 • Dokumenty w rekrutacji: CV oraz list motywacyjny.
 • Sprawdzanie referencji (kiedy dopuszczalne).
 • Obowiązek informacyjny - treść obowiązku wobec kandydatów.
 • Okres przetwarzania danych kandydatów.
 • CV bez projektu rekrutacyjnego - jak się zachować?
 • „Czarne listy” kandydatów.
 • Korzystanie z agencji pośrednictwa zatrudnienia (jak skonstruować umowę z pośrednikiem).
 • Kwestionariusz osobowy dla kandydatów po zmianach.
2. Przedsiębiorca zatrudnia:
 • Nawiązanie stosunku pracy.
 • Rodzaje umów o pracę.
 • Treść umowy o pracę - obowiązkowe elementy.
 • Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o pracę.
 • Kwestionariusz osobowy pracownika po zmianach.
 • Obowiązek informacyjny - treść obowiązku wobec pracowników.
 • Dokumentacja dotycząca czasu pracy - zmiana zasad przechowywania dokumentacji.
 • Dostęp do danych osobowych przez poszczególnych pracowników organizacji.
 • Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby medycyny pracy.
 • Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem pracownika w szkoleniach.
 • Przetwarzanie danych osobowych pracowników w relacji pracodawcy z organizacją związkową.
 • Przetwarzanie danych osobowych w związku z dodatkowymi świadczeniami pracowniczymi oferowanymi przez pracodawcę.
3. Dokumentacja pracownicza - nowe zasady prowadzenia:
 • Akta osobowe pracownika - co powinna zawierać część A, B, C i D akt osobowych?
 • Elektronizacja akt osobowych.
 • W jaki sposób przeprowadzić przejście z prowadzenia dokumentacji papierowej na elektroniczną?
 • Obowiązki pracodawcy w związku ze zmianą sposobu przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • Obowiązki pracodawcy w związku z nowymi okresami przechowywania dokumentacji pracowniczej: 50 i 10 lat.
 • Kary za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej.
4. Czas pracy:
 • Zasady rozliczania czasu pracy.
 • Zasady prowadzenia dokumentacji (listy obecności, harmonogramy pracy).
 • Systemy czasu pracy.
 • Praca w godzinach nadliczbowych.
 • Praca w porze nocnej.
 • Praca w niedziele i święta.
 • Czas pracy w podróży służbowej.
5. Urlopy pracownicze:
 • Ustalanie wymiaru urlopu.
 • Zasady prowadzenia dokumentacji.
 • Rodzaje urlopów (wypoczynkowy, na żądanie, bezpłatny, szkoleniowy, okolicznościowy).
6. Stosowanie kontroli pracowników: 
 • Monitorowanie w miejscu pracy: monitoring wizyjny, monitoring poczty elektronicznej, monitoring GPS, inne rodzaje monitoringu a prawo pracownika do prywatności.
 • Wizerunek pracownika i jego ochrona.
 • Kontrola trzeźwości pracownika.
 • Pomiar temperatury u pracownika w związku z zagrożeniem epidemicznym.
7. Świadectwa pracy - nowe zasady sporządzania:
 • Zmiany od 04.05.2019 r. 
 • Zmiany od 07.09.2019 r.
8. Inne pozakodeksowe formy zatrudnienia:
 • Zakres dokumentacji tworzonej dla osób na umowach cywilnoprawnych.
 • Zakres danych pozyskiwanych od takich osób.
 • Okresy przechowywania dokumentacji.
9. Przedsiębiorca rozstaje się z pracownikiem - praktyczne aspekty:
 • Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron.
 • Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem.
 • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.
 • Wygaśnięcie stosunku pracy.
 • Jak wręczyć pracownikowi wypowiedzenie?
10. Rodzaje odpowiedzialności za naruszenie przepisów RODO:
 • Odpowiedzialność administracyjna;.
 • Odpowiedzialność karna.
 • Odpowiedzialność cywilna.
 • Odpowiedzialność przedsiębiorcy.
 • Odpowiedzialność pracownika.
11. Praca zdalna:
 • Wymogi prawne w pracy zdalnej.
 • Wymogi techniczne.
 • Wypadki przy pracy podczas pracy zdalnej - wymogi BHP.
 • Ewidencja czasu pracy w pracy zdalnej.
 • Korzyści i zagrożenia dla organizacji, managerów i pracowników.
 • Rola działu HR w procesie zmiany.
 • Prace legislacyjne nad wprowadzeniem regulacji do kodeksu pracy.
12. Omówienie zmian w Kodeksie pracy po nowelizacji od 07.09.2019 r.:
 • Nowe zasady wydawania świadectw pracy.
 • Nowe uprawnienia rodzicielskie.
 • Przedawnienie roszczeń pracowniczych.
 • Rewolucyjne zmiany w zakresie przeciwdziałania mobbingowi.
 • Zmiany dotyczące przywrócenia do pracy przed prawomocnym zakończeniem postępowania sądowego.
13. Zmiany w prawie pracy dotyczące szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 
14. Omówienie planowanych zmian w 2021 r.:
 • Praca zdalna w Kodeksie pracy.
 • Wymiar urlopu wypoczynkowego niezależnie od stażu pracy.
 • Obowiązek informowania o wynagrodzeniu w ofertach pracy.
 • Inne zmiany.

Prowadzący: