Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: ZFŚS

Praktyczne gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2021 r.

 
Adresaci szkolenia: szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się na co dzień tematyką związaną z gospodarowaniem środkami ZFŚS a także osób, które chcą poznać tą tematykę lub ją zgłębić.
 
Cel szkolenia: praktyczne omówienie zagadnień związanych z tematyką tworzenia i gospodarowania ZFŚS. Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.
 
Korzyści ze szkolenia: uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.
 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Kto ma obowiązek tworzenia ZFŚS?
 2. Co to jest kryterium socjalne?
 3. Kto jest uprawniony do pomocy z ZFŚS, kogo uważamy za członka rodziny?
 4. Jak określić definicję gospodarstwa domowego?
 5. Czy można stosować zapis o 14 – dniowym urlopie wypoczynkowym przy dofinasowaniu wypoczynku?
 6. Jak tworzyć odpis na ZFŚS?
 7. Jakie zwiększenia zasilają środki ZFŚS?
 8. Co jest przedmiotem działalności socjalnej – co można finansować ze środków ZFŚS?
 9. Jak potwierdzać sytuację majątkową osób uprawnionych zgodnie z RODO? Jakich dokumentów i danych osobowych można żądać od osób uprawnionych (w tym członków rodziny)?
 10. Jak długo pracodawca może przechowywać dokumenty zgormadzone na potrzeby ZFŚS?
 11. Jakie zapisy warto zawrzeć w regulaminie ZFŚS?
 12. Jaką rolę pełni komisja socjalna?
 13. Jakie organy uprawnione są do nadzoru i kontroli stosowania przez pracodawców przepisów o ZFŚS – co podlega kontroli?
 14. Jakie są warunki konieczne do zwolnienia z oskładkowania świadczeń z ZFŚS?
 15. Jak opodatkowanie są świadczenia z ZFŚS? Jakie obowiązują kwoty wolne od podatku?
 16. Czy świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji?
 17. Jakie najczęściej popełniane są błędy przy tworzeniu regulaminu ZFŚS?
 18. Sesja pytań i odpowiedzi.

Prowadzący: