Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Prawo Pracy

Praktyczne aspekty wprowadzania nowych regulacji dotyczących osób zgłaszających naruszenia prawa tj. tzw. sygnalistów

Zapoznanie uczestników szkolenia z działaniami, jakie powinny podjąć osoby odpowiedzialne w podmiotach prywatnych i publicznych, w związku ze wdrożeniem przepisów dotyczących ochrony sygnalistów.
W sposób przystępny i klarowny wyjaśnione zostaną poszczególne zagadnienia ustawowe, ze szczególnym naciskiem na aspekt praktycznego ich wprowadzenia w podmiotach prywatnych i publicznych.
Przedstawiony zostanie kontekst nowych regulacji w odniesieniu do przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Podczas szkolenia w praktyczny sposób zostaną omówione procedury wewnętrzne i przykładowe dokumenty, jakie powinny być przygotowane w związku z nowymi regulacjami prawnymi. W szczególności w trakcie szkoleniu znajdzie się osobna część poświęcona przygotowaniu wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.
Ponadto słuchacze poznają konsekwencji braku lub złego stosowania omawianych przepisów prawa przez podmioty obowiązane do wprowadzenia przedmiotowych regulacji.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Omówienie ogólnych zagadnień i pojęć dotyczących wprowadzenia w firmach przepisów w zakresie ochrony osób zgłaszających naruszenia przepisów prawa.
 2. Wskazanie naruszeń przepisów prawa, które można zgłaszać w ramach omawianej instytucji.
 3. Jakie trzeba spełnić warunki, aby uzyskać statut tzw. sygnalisty, osoby pomagającej w zgłoszeniu, osoby powiązanej ze zgłaszającym.
 4. Warunki uzyskania ochrony przez sygnalistę, osobę pomagającą w zgłoszeniu, osobę powiązaną ze zgłaszającym. Kiedy można mówić o tzw. dobrej wierze osoby zgłaszającej nieprawidłowości.
 5. Konsekwencje prawne dokonania nieprawdziwego zgłoszenia naruszeń przepisów prawa przez sygnalistę.
 6. Jak prawidłowo wprowadzić wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych:
  • W przypadku gdy w firmie działają związki zawodowe.
  • Gdy brak jest związków zawodowych.
 7. Praktyczne omówienie zasad sporządzania podstawowych dokumentów wynikających z ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa tj.
  • Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych.
  • Rejestru zgłoszeń w tym formy ich i zasad jego prowadzenia
  • Wzoru zgłoszenia nieprawidłowości.
  • Wewnętrznej procedury prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
  • Wzoru powiadomienia sygnalisty o działaniach odwetowych.
  • Dokumentacji informującej potencjalne osoby dokonujące zgłoszeń o nieprawidłowościach oraz przysługujących im prawach i zasadach prowadzenia przedmiotowego postępowania.
  • Dokumentacji wynikającej z RODO.
 8. Jak prawidłowo dokonywać weryfikacji zgłoszeń oraz podejmować działania następcze w wyniku stwierdzenia naruszeń przepisów prawa.
 9. Zasady zapewnienia poufności danych, osoby dokonującej zgłoszenie, osoby której zgłoszenie dotyczy oraz osób trzecich.
 10. Jak prawidłowo prowadzić rejestr zgłoszeń naruszeń praw.
 11. Jakie osoby lub organy/podmioty wewnętrzne lub zewnętrzne mogą być uprawnione do prowadzenia poszczególnych etapów wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz prowadzenia rejestrów zgłoszeń w podmiotach prywatnych lub publicznych. Omówienie możliwych modelów, doboru osób do tych etapów postępowania.
 12. Kiedy można dokonać zgłoszenia zewnętrznego o naruszeniu prawa. Jakie są warunki dokonania zgłoszenia publicznego o naruszeniach prawa.
 13. Omówienie niedozwolonych działań odwetowych w stosunku do osób dokonujących zgłoszenia nieprawidłowości, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych ze zgłaszającym. Konsekwencje prawne stosowania działań odwetowych.
 14. Środki ochronne wynikające z ustawy i ich skutki prawne.
 15. Kary i sankcje wynikające z ustawy.

Prowadzący:

Artur Samek

Artur Samek

Radca prawny, nadinspektor pracy kierujący działem prawnym w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie, wykładowca akademicki, autor wielu publikacji. Doświadczony trener szkoleń z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, działania agencji zatrudnienia (w tym agencji pracy tymczasowych), Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz ubezpieczeń społecznych. Prowadził liczne konferencje i seminaria naukowe poświęcone powyższej tematyce.