Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Split payment

Praktyczne aspekty Split Payment oraz „Białej listy rachunków bankowych”

Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie, które ma na celu uporządkowanie wiedzy oraz omówienie praktycznych problemów w zakresie stosowania podzielonej płatności (split payment), które obowiązują od lipca 2018 roku oraz ich modyfikacji od listopada 2019 roku, a także dokonywania obowiązkowej płatności na rachunki bankowe zawarte w rejestrze podatników VAT czynnych („Biała  Lista  Rachunków  Bankowych”),  jak  również  wynikających  z  nich  modyfikacji  w  rozliczeniu  podatku dochodowego. Pomimo, że przepisy funkcjonują już od wielu kilku lat, to wciąż budzą wiele wątpliwości i kontrowersji.

W trakcie szkolenia postaramy się wyjaśnić te wątpliwości opierając się na dotychczasowej praktyce oraz wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów, w tym interpretacjach organów podatkowych. Od listopada 2019 r. obowiązkowa płatność podzielona (MPP) zastąpiła mechanizm odwrotnego obciążenia w celu uszczelnienia systemu poboru podatku VAT. Nieprecyzyjne przepisy podatkowe oraz wprowadzanie dotkliwych kar za pominięcie mechanizmu split payment, powodują wiele obaw wśród osób odpowiedzialnych za właściwe rozliczenie podatkowe firm. W związku z powyższym przedmiotowe szkolenie nakierowane jest na rozwiązywanie takich właśnie niejasności i skierowane do praktyków.

W trakcie szkolenia zostaną  omówione  kwestie  problematyczne  dotyczące  np.  zapłaty  zaliczek  na  towary  i  usługi  z  załącznika  15  do ustawy   o   VAT,   płatności   ratalnych,   potrącenia   kaucji   zabezpieczającej,   cesji   wierzytelności,   factoringu   czy otrzymania  faktury  korygującej  in  plus  lub  in  minus  po  lub  jeszcze  przed  dokonaniem  zapłaty  za  transakcję.  Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące relacji split payment i białej listy podatników VAT zawierającej wykaz rachunków rozliczeniowych, a także wprowadzania MPP do rozliczeń z podmiotami zagranicznymi i przy płatnościach kartami płatniczymi lub z wykorzystaniem pośrednika w płatnościach internetowych. Inną istotną zmianą, która obowiązuje od stycznia 2020 r. jest obowiązek stosowania tzw. „białej listy rachunków bankowych”.  Podatnicy  od  września  2019  r.  nabyli  tu  nie  tylko  nowe  możliwości  weryfikacji  kontrahentów,  ale również zostały na nich nałożone nowe obowiązki, a także swoiste kary za brak ich przestrzegania.

Obowiązkowa zapłata na rachunki aktywne w rejestrze podatników VAT czynnych już od etapu prac nad projektem zmian budzi wiele niejasności.  Dopiero  jednak  po  uchwaleniu przepisów  Ministerstwo  Finansów  dostrzegło  problemy  techniczne  oraz  prawne  dotyczące  nowego  rozwiązania,  w szczególności przy płatnościach na rachunki wirtualne, powiernicze czy też płatności na rzecz organów egzekucyjnych, które dokonały zajęcia wierzytelności wynikającej z faktury wystawionej przez podatnika VAT czynnego. Zapraszamy zatem na szkolenie, które uporządkuje posiadaną wiedzę oraz pomoże rozwiązać wiele wątpliwości odnośnie zagadnień wspomnianych powyżej oraz omówionych w treści programu zajęć.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podzielona płatność - kolejna metoda uszczelnienia systemu VAT.

2. Zmiany 2018 w ustawie o VAT - nieobowiązkowy mechanizm „split payment”:

 • Podzielona płatność - nowela VAT oraz Prawa Bankowego od roku 2019.

3. Rachunek VAT - nowa usługa w systemie bankowym:

 • kto musiał otworzyć rachunek VAT i jak to się robi?
 • „dedykowany komunikat przelewu” - przelew zdefiniowany w ustawie o VAT - w jaki sposób kontrahent opłaca należności faktury?
 • czy dostawca ma wybór metody płatności od kupującego?
 • czy wszystkie banki obsługują rachunek VAT?
 • czy inne instytucje niż banki prowadzą rachunek VAT?
 • jak rozliczyć transakcję przy zastosowaniu „split payment”?
 • do kogo należą środki zgromadzone na rachunku VAT - do podatnika, czy do skarbu państwa?
 • na co można przeznaczyć środki zgromadzone na rachunku VAT?
 • egzekucja z rachunku VAT - czy środki na rachunku VAT są bezpieczne?
 • czy istnieje konieczność zasilania rachunku VAT?

4. Jakie warunki należy spełnić, aby uznać, że zapłata została dokonana podzieloną płatnością?

 • Na jakie konto mają trafić środki pieniężne?
 • Czy można zapłacić fakturę kilkoma przelewami?
 • Możliwe konsekwencje błędów w treści przelewu, w tym:
 • niepełny numer faktury,
 • pomyłka w numerze faktury,
 • błędny NIP.

5. Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie „split payment”.

 • Otrzymanie omyłkowej płatności „split payment”, a konsekwencje?
 • Otrzymanie omyłkowej płatności „split payment” - co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka?
 • Otrzymanie omyłkowej płatności „split payment” - czy można zabezpieczyć się „z góry” przed konsekwencjami.

6. Częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „split payment”?

 • częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „split payment”?
 • podatnicy VAT zwolnieni a „split payment”?
 • podatnicy stosujący „odwrotne obciążenie” a „split payment”,
 • fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej a „split payment”,
 • formy płatności transakcji handlowych a „split payment”.

7. Zmiany w sposobie rozliczeń VAT po wprowadzeniu „split payment”:

 • prawo do odliczenia VAT a „split payment”,
 • termin zwrotu VAT a „split payment”,
 • transakcje międzynarodowe a „split payment”,

8. Korzyści płynące ze stosowania „split payment”:

 • Brak możliwości określenia przez organy dodatkowego zobowiązania (20%, 30%, 100%) - jakie warunki należy spełnić?
 • Brak możliwości stosowania przez organy podwyższonych odsetek (150%) - jakie warunki należy spełnić?
 • Brak solidarnej odpowiedzialności - jakie warunki należy spełnić?
 • Dyskonto za wcześniejszą zapłatę VAT - jakie warunki należy spełnić?

9. Obowiązkowa podzielona płatność za niektóre towary i usługi od 1 listopada 2019 r.:

 • czy obowiązkowa podzielona płatność zastąpiła w całości odwrotne obciążenie oraz solidarną odpowiedzialność przy nabyciu niektórych towarów i usług?
 • dodatkowe adnotacje na fakturze przy dostawie towarów i usług objętych obowiązkową podzieloną płatnością?
 • dobrowolna czy obowiązkowa - jakich podatników dotychczas dotyczył „split payment”?
 • czy istnieją branże wykorzystujące „split payment” w szczególny sposób?
 • limit kwotowy transakcji wymagający zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności.
 • jakie będą skutki podatkowe w podatku VAT oraz w podatkach PIT i CIT nie zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?
 • jakie są sankcje karne skarbowe nie zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?
 • czy przy obowiązkowej podzielonej płatności można zapłacić za więcej niż jedną fakturę?
 • jakie inne tytuły podatkowe, oprócz podatku VAT można zapłacić z Rachunku VAT?
 • z tytułu jakich innych podatków urząd skarbowy może dokonać zajęcia Rachunku VAT?
 • przepisy przejściowe – jakie są daty graniczne transakcji objętych dotychczasowym odwrotnym obciążeniem oraz od kiedy skutki braku zapłaty obowiązkową podzieloną płatnością będą dotyczyć podatków PIT i CIT?

10. Pozostałe praktyczne problemy związane z MPP:

 • sprzedaży usługi, do której użyto towarów z załącznika 15 do ustawy o VAT? - czy występuje obowiązkowy MPP?
 • sprzedaż towarów zawierających towary z załącznika nr 15 do ustawy o VAT - czy występuje obowiązkowy MPP?
 • refakturowania usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.
 • faktur zbiorczych za wiele transakcji a zastosowanie MPP.
 • faktoring oraz faktoring odwrócony a obowiązek płatności MPP.
 • cesja wierzytelności a obowiązek płatności MPP.
 • zajęcie komornicze a obowiązek płatności MPP.

Prowadzący: