Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Split payment

Praktyczne aspekty Split Payment oraz ,,Białej listy rachunków bankowych” po zmianach 2021/2022

Szanowni Państwo,

zapraszamy na szkolenie, które ma na celu uporządkowanie wiedzy oraz omówienie praktycznych problemów w zakresie stosowania podzielonej płatności (split payment), które obowiązują od lipca 2018 roku oraz obowiązkowej podzielonej płatności od listopada 2019 roku, z uwzględnieniem zmian w latach 2021-2022. Dodatkowo, szkolenie obejmuje zasady dokonywania obowiązkowej płatności na rachunki bankowe zawarte w rejestrze podatników VAT czynnych („Biała Lista Rachunków Bankowych”), jak również wynikających z nich modyfikacji w rozliczeniu podatku dochodowego, z uwzględnieniem zmian w latach 2021-2022. Pomimo, że przepisy funkcjonują już od wielu kilku lat, to wciąż budzą wiele wątpliwości i kontrowersji.

W trakcie szkolenia postaramy się wyjaśnić te wątpliwości opierając się na dotychczasowej praktyce oraz wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów, w tym interpretacjach organów podatkowych. Od listopada 2019 r. obowiązkowa płatność podzielona (MPP) zastąpiła mechanizm odwrotnego obciążenia w celu uszczelnienia systemu poboru podatku VAT. W kolejnych latach modyfikowano przepisy w celu naprawienia popełnionych pierwotnie błędów.

W związku z powyższym przedmiotowe szkolenie nakierowane jest na rozwiązywanie takich właśnie niejasności i skierowane do praktyków.

W trakcie szkolenia zostaną omówione kwestie problematyczne dotyczące np.  zapłaty zaliczek na towary i usługi z załącznika 15 do ustawy   o   VAT, płatności   ratalnych, potrącenia   kaucji   zabezpieczającej, cesji   wierzytelności, factoringu   czy otrzymania faktury korygującej in plus lub in minus po lub jeszcze przed dokonaniem zapłaty za transakcję.  Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące relacji split payment i białej listy podatników VAT zawierającej wykaz rachunków rozliczeniowych, a także wprowadzania MPP do rozliczeń z podmiotami zagranicznymi i przy płatnościach kartami płatniczymi lub z wykorzystaniem pośrednika w płatnościach internetowych. Inną istotną zmianą, która obowiązuje od stycznia 2020 r. jest obowiązek stosowania tzw. „białej listy rachunków bankowych”.  Podatnicy od września 2019 r.  nabyli tu nie tylko nowe możliwości weryfikacji kontrahentów, ale również zostały na nich nałożone nowe obowiązki, a także swoiste kary za brak ich przestrzegania.

Również obowiązkowa zapłata na rachunki aktywne w rejestrze podatników VAT czynnych już od etapu prac nad projektem zmian budzi wiele wątpliwości. 

Zapraszamy zatem na szkolenie, które uporządkuje posiadaną wiedzę oraz pomoże rozwiązać wiele wątpliwości odnośnie do zagadnień wspomnianych powyżej oraz omówionych w treści programu zajęć.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Mechanizm Podzielonej Płatności:

1. Podzielona płatność - kolejna metoda uszczelnienia systemu VAT.

2. Zmiany 2018 w ustawie o VAT - nieobowiązkowy mechanizm „split payment”:

a) co prawnie oznacza „dokonanie zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności”,

b) czy dostawca ma swobodny wybór metody płatności od kupującego?

b) komunikat przelewu - tzw. przelew split payment i jego kluczowe elementy,

3. Rachunek VAT - nowa usługa w systemie bankowym:

a) ile rachunków VAT może posiadać podatnik w jednym banku?

b) czy wszystkie banki obsługują rachunek VAT?

c) czy inne instytucje niż banki prowadzą rachunek VAT?

d) do kogo należą środki zgromadzone na rachunku VAT - do podatnika, czy do skarbu państwa?

e) na co można przeznaczyć środki zgromadzone na rachunku VAT? - nowe możliwości od 2021 oraz od 2022 roku;

f) z jakich tytułów organy egzekucyjne mogą dokonać zajęcia Rachunku VAT?  - skutki zmian od 2021 oraz od 2022 roku;

g) czy istnieje konieczność zasilania rachunku VAT w celu zapłaty podzieloną płatnością?

h) likwidacja rachunku bankowego a środki na rachunku VAT.

4. Jakie warunki należy spełnić, aby uznać, że zapłata została dokonana podzieloną płatnością?

a) czy można zapłacić za fakturę kilkoma przelewami split payment?

b) Możliwe konsekwencje błędów w treści przelewu, w tym:

 • niewłaściwy numer faktury,
 • pomyłka w numerze faktury,
 • błędny NIP sprzedawcy,
 • błędna kwota VAT,
 • wskazanie numeru dokumentu pro forma.

c) czy można dokonać zapłaty zaliczki przy użyciu split payment?

d) restrykcyjne zasady zbiorczego przelewu split payment.

5. Częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „split payment”?

a) częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „split payment”?

b) kompensaty a split payment,

c) faktury w walucie obcej z polskim VAT a zapłata split payment,

d) podatnicy VAT zwolnieni a „split payment”,

e) podatnicy stosujący „odwrotne obciążenie” a „split payment”,

f) osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej a „split payment”,

g) formy płatności transakcji handlowych a „split payment”.

6. Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie „split payment”:

a) otrzymanie omyłkowej płatności „split payment”, a konsekwencje?

b) otrzymanie omyłkowej płatności „split payment” – co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka?

c) otrzymanie omyłkowej płatności „split payment” – czy można zabezpieczyć się „z góry” przed konsekwencjami.

7. Zmiany w sposobie rozliczeń VAT po wprowadzeniu „split payment”:

a) prawo do odliczenia VAT a „split payment”,

b) termin zwrotu VAT a „split payment”,

c) transakcje międzynarodowe a „split payment”,

8. Korzyści płynące ze stosowania „split payment”:

a) brak możliwości określenia przez organy dodatkowego zobowiązania (20%, 30%) - jakie warunki należy spełnić?

b) brak możliwości stosowania przez organy podwyższonych odsetek (150%) - jakie warunki należy spełnić?

c) brak solidarnej odpowiedzialności - jakie warunki należy spełnić?

d) skonto za wcześniejszą zapłatę VAT do urzędu skarbowego - jakie warunki należy spełnić?

e) zapłata split payment a należyta staranność - szczególnie w kontekście zmian przepisów od roku 2022.

9. Obowiązkowa podzielona płatność za niektóre towary i usługi od 1 listopada 2019 r.:

a) kiedy występuje obowiązek zapłaty podzieloną płatnością?

b) co decyduje o obowiązku zapłaty podzieloną płatnością – wartość faktury czy wartość transakcji?

c) obniżenie limitu transakcyjnego płatności bezgotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami od roku 2022 a obowiązkowy i dobrowolny split payment,

d) dodatkowe adnotacje na fakturze przy dostawie towarów i usług objętych obowiązkową podzieloną płatnością,

e) skutki podatkowe w podatku VAT oraz w podatkach PIT i CIT niezastosowania obowiązkowej podzielonej płatności,

f) sankcje karne skarbowe niezastosowania obowiązkowej podzielonej płatności,

g) czy przy obowiązkowej podzielonej płatności można zapłacić za więcej niż jedną fakturę jednym przelewem?

h) zapłata zaliczki z obowiązkiem split payment - w szczególności zaliczka w walucie obcej z polskim podatkiem VAT a zapłata split payment,

i) obowiązkowy split payment a potrącenia i kompensaty – istotna zmiana przepisów od roku 2021.

10. Pozostałe praktyczne problemy związane z MPP:

a) sprzedaży usługi, do której użyto towarów z załącznika 15 do ustawy o VAT? - czy występuje obowiązkowy MPP?

b) sprzedaż towarów spoza załącznika 15 do ustawy o VAT, zawierających towary z załącznika nr 15 do ustawy o VAT - czy występuje obowiązkowy MPP?

c) refakturowania usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.

d) faktur zbiorczych za wiele transakcji a zastosowanie MPP.

e) faktoring oraz faktoring odwrócony a obowiązek płatności MPP.

f) cesja wierzytelności a obowiązek płatności MPP.

g) zajęcie komornicze a obowiązek płatności MPP.

II. Obowiązek zapłaty na rachunek z ,,Białej listy podatników VAT":

1. Wykaz Podatników VAT Czynnych, czyli tzw. „Biała Lista Podatników VAT”:

a) dane zawarte w wykazie podatników VAT czynnych,

b) rodzaje rachunków bankowych zawartych w wykazie podatników VAT czynnych.

2. Obowiązek zapłaty na rachunek z ,,Białej listy podatników VAT":

a), kiedy występuje obowiązek zapłaty na rachunki z „Białej Listy”?

b) faktury w walucie obcej a obowiązek zapłaty na rachunki z „Białej Listy”,

c) obniżenie limitu transakcyjnego płatności bezgotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami od roku 2022 a wpływa na obowiązek zapłaty na rachunki z „Białej Listy”,

d) wyjątki od obowiązku zapłaty na rachunki z „Białej Listy”:

 • zapłata w trybie egzekucji,
 • zapłata na rachunek własny banku lub SKOKu,
 • kompensata,

3. Konsekwencje niewykonania obowiązku zapłaty na rachunek z ,,Białej listy podatników VAT":

a) utrata kosztów uzyskania przychodów,

b) solidarna odpowiedzialność ze sprzedawcą za podatek VAT,

c) sposoby uniknięcia negatywnych skutków zapłaty na rachunki z „Białej Listy”:

 • zapłata przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności,
 • złożenie zawiadomienia ZAW-NR,
 • ponowna zapłata w sposób umożliwiający uniknięcia negatywnych skutków.

4. Zawiadomienia ZAW-NR:

a) termin złożenia ZAW-NR - skutki naruszenia oraz sposoby uniknięcia negatywnych skutków nieterminowego zawiadomienia,

b) brak możliwości podpisania ZAW-NR przez osoby z upoważnieniem UPL-1,

c) kto jest uprawniony do podpisania ZAW-NR?

d) specyfika zawiadomienia ZAW-NR składanego przez spółki osobowe.

Prowadzący:

Michał Gabrysiak

Michał Gabrysiak

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca oraz trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.