Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Podatek VAT

Praktyczne aspekty Split Payment i ,,Białej listy rachunków bankowych” po zmianach 2021/2023 oraz planowanych zmian 2024

Szanowni Państwo,
zapraszamy na szkolenie, które ma na celu uporządkowanie wiedzy oraz omówienie praktycznych problemów w zakresie stosowania podzielonej płatności (split payment), które obowiązują od lipca 2018 roku oraz obowiązkowej podzielonej płatności od listopada 2019 roku, z uwzględnieniem zmian w latach 2021-2023. Dodatkowo, szkolenie obejmuje zasady dokonywania obowiązkowej płatności na rachunki bankowe zawarte w rejestrze podatników VAT czynnych („Biała Lista Rachunków Bankowych”), jak również wynikających z nich modyfikacji w rozliczeniu podatku dochodowego, z uwzględnieniem zmian w latach 2021-2023. Pomimo, że przepisy funkcjonują już od wielu kilku lat, to wciąż budzą wiele wątpliwości i kontrowersji.

W trakcie szkolenia postaramy się wyjaśnić te wątpliwości opierając się na dotychczasowej praktyce oraz wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów, w tym interpretacjach organów podatkowych. Od listopada 2019 r. obowiązkowa płatność podzielona (MPP) zastąpiła mechanizm odwrotnego obciążenia w celu uszczelnienia systemu poboru podatku VAT. W kolejnych latach modyfikowano przepisy w celu naprawienia popełnionych pierwotnie błędów.

W związku z powyższym przedmiotowe szkolenie nakierowane jest na rozwiązywanie takich właśnie niejasności i skierowane do praktyków.

W trakcie szkolenia zostaną omówione kwestie problematyczne dotyczące np. zapłaty zaliczek na towary i usługi z załącznika 15 do ustawy o VAT, płatności ratalnych, potrącenia kaucji zabezpieczającej, cesji wierzytelności, factoringu czy otrzymania faktury korygującej in plus lub in minus po lub jeszcze przed dokonaniem zapłaty za transakcję. Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące relacji split payment i białej listy podatników VAT zawierającej wykaz rachunków rozliczeniowych, a także wprowadzania MPP do rozliczeń z podmiotami zagranicznymi i przy płatnościach kartami płatniczymi lub z wykorzystaniem pośrednika w płatnościach internetowych. Inną istotną zmianą, która obowiązuje od stycznia 2020 r. jest obowiązek stosowania tzw. „białej listy rachunków bankowych”. Podatnicy od września 2019 r. nabyli tu nie tylko nowe możliwości weryfikacji kontrahentów, ale również zostały na nich nałożone nowe obowiązki, a także swoiste kary za brak ich przestrzegania.

Również obowiązkowa zapłata na rachunki aktywne w rejestrze podatników VAT czynnych już od etapu prac nad projektem zmian budzi wiele wątpliwości.

Zapraszamy zatem na szkolenie, które uporządkuje posiadaną wiedzę oraz pomoże rozwiązać wiele wątpliwości odnośnie do zagadnień wspomnianych powyżej oraz omówionych w treści programu zajęć.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podzielona płatność - kolejna metoda uszczelnienia systemu VAT:

  1. Zmiany 2018 w ustawie o VAT - nieobowiązkowy mechanizm „split payment”:
   • Podzielona płatność - nowela VAT oraz Prawa Bankowego od roku 2019.
  2. Rachunek VAT - nowa usług w systemie bankowym:
   • Kto musiał otworzyć rachunek VAT i jak to się robi?
   • „Dedykowany komunikat przelewu” - przelew zdefiniowany w ustawie o VAT - w jaki sposób kontrahent opłaca należności faktury?
   • Czy dostawca ma wybór metody płatności od kupującego?
   • Czy wszystkie banki obsługują rachunek VAT?
   • Czy inne instytucje niż banki prowadzą rachunek VAT?
   • Jak rozliczyć transakcję przy zastosowaniu „split payment”?
   • Do kogo należą środki zgromadzone na rachunku VAT - do podatnika, czy do skarbu państwa?
   • Na co można przeznaczyć środki zgromadzone na rachunku VAT?
   • Egzekucja z rachunku VAT - czy środki na rachunku VAT są bezpieczne?
   • Czy istnieje konieczność zasilania rachunku VAT?
  3. Jakie warunki należy spełnić, aby uznać, że zapłata została dokonana podzieloną płatnością?
   • Na jakie konto mają trafić środki pieniężne?
   • Czy można zapłacić fakturę kilkoma przelewami?
   • Możliwe konsekwencje błędów w treści przelewu, w tym: niepełny numer faktury, pomyłka w numerze faktury, błędny NIP.
  4. Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie „split payment”:
   • Otrzymanie omyłkowej płatności „split payment”, a konsekwencje?
   • Otrzymanie omyłkowej płatności „split payment” - co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka?
   • Otrzymanie omyłkowej płatności „split payment” - czy można zabezpieczyć się „z góry” przed konsekwencjami.
  5. Częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „split payment”?
   • Częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „split payment”?
   • Podatnicy VAT zwolnieni a „split payment”?
   • Podatnicy stosujący „odwrotne obciążenie” a „split payment”.
   • Fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej a „split payment”.
   • Formy płatności transakcji handlowych a „split payment”.
  6. Zmiany w sposobie rozliczeń VAT po wprowadzeniu „split payment”:
   • Prawo do odliczenia VAT a „split payment”.
   • Termin zwrotu VAT a „split payment”.
   • Transakcje międzynarodowe a „split payment”.
  7. Korzyści płynące z stosowania „split payment”:
   • Brak możliwości określenia przez organy dodatkowego zobowiązania (20%, 30%, 100%) - jakie warunki należy spełnić?
   • Brak możliwości stosowania przez organy podwyższonych odsetek (150%) - jakie warunki należy spełnić?
   • Brak solidarnej odpowiedzialności - jakie warunki należy spełnić?
   • Dyskonto za wcześniejszą zapłatę VAT - jakie warunki należy spełnić?
  8. Obowiązkowa podzielona płatność za niektóre towary i usługi od 1 listopada 2019 r.:
   • Czy obowiązkowa podzielona płatność zastąpiła w całości odwrotne obciążenie oraz solidarną odpowiedzialność przy nabyciu niektórych towarów i usług?
   • Dodatkowe adnotacje na fakturze przy dostawie towarów i usług objętych obowiązkową podzieloną płatnością?
   • Dobrowolna czy obowiązkowa - jakich podatników dotychczas dotyczył „split payment”?
   • Czy istnieją branże wykorzystujące „split payment” w szczególny sposób?
   • Limit kwotowy transakcji wymagający zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności.
   • Jakie będą skutki podatkowe w podatku VAT oraz w podatkach PIT i CIT niezastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?
   • Jakie są sankcje karne skarbowe niezastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?
   • Czy przy obowiązkowej podzielonej płatności można zapłacić za więcej niż jedną fakturę?
   • Jakie inne tytuły podatkowe, oprócz podatku VAT można zapłacić z Rachunku VAT?
   • Z tytułu jakich innych podatków urząd skarbowy może dokonać zajęcia Rachunku VAT?
   • Przepisy przejściowe - jakie są daty graniczne transakcji objętych dotychczasowym odwrotnym obciążeniem oraz od kiedy skutki braku zapłaty obowiązkową podzieloną płatnością będą dotyczyć podatków PIT i CIT?
  9. Pozostałe praktyczne problemy związane z MPP:
   • Sprzedaży usługi, do której użyto towarów z załącznika 15 do ustawy o VAT? - czy występuje obowiązkowy MPP?
   • Sprzedaż towarów zawierających towary z załącznika nr 15 do ustawy o VAT - czy występuje obowiązkowy MPP?
   • Refakturowania usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.
   • Faktur zbiorczych za wiele transakcji a zastosowanie MPP.
   • Faktoring oraz faktoring odwrócony a obowiązek płatności MPP.
   • Cesja wierzytelności a obowiązek płatności MPP.
   • Zajęcie komornicze a obowiązek płatności MPP.
 2. Obowiązek zapłaty na rachunek z ,,Białej listy podatników VAT":

  1. Wykaz Podatników VAT Czynnych, czyli tzw. „Biała Lista Podatników VAT”:
   • Dane zawarte w wykazie podatników VAT czynnych.
   • Rodzaje rachunków bankowych zawartych w wykazie podatników VAT czynnych.
  2. Obowiązek zapłaty na rachunek z ,,Białej listy podatników VAT":
   • Kiedy występuje obowiązek zapłaty na rachunki z „Białej Listy”?
   • Faktury w walucie obcej a obowiązek zapłaty na rachunki z „Białej Listy”.
   • Obniżenie limitu transakcyjnego płatności bezgotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami od roku 2024 a wpływa na obowiązek zapłaty na rachunki z „Białej Listy”.
   • Wyjątki od obowiązku zapłaty na rachunki z „Białej Listy”: zapłata w trybie egzekucji, zapłata na rachunek własny banku lub SKOKu, kompensata.
  3. Konsekwencje niewykonania obowiązku zapłaty na rachunek z ,,Białej listy podatników VAT":
   • Utrata kosztów uzyskania przychodów.
   • Solidarna odpowiedzialność ze sprzedawcą za podatek VAT.
   • Sposoby uniknięcia negatywnych skutków zapłaty na rachunki z „Białej Listy”: zapłata przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności, złożenie zawiadomienia ZAW-NR, ponowna zapłata w sposób umożliwiający uniknięcia negatywnych skutków.
  4. Zawiadomienia ZAW-NR:
   • Termin złożenia ZAW-NR - skutki naruszenia oraz sposoby uniknięcia negatywnych skutków nieterminowego zawiadomienia.
   • Brak możliwości podpisania ZAW-NR przez osoby z upoważnieniem UPL-1.
   • Kto jest uprawniony do podpisania ZAW-NR?
   • Specyfika zawiadomienia ZAW-NR składanego przez spółki osobowe.

Prowadzący:

Michał Gabrysiak

Michał Gabrysiak

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca oraz trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.