Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Administracja publiczna

Praktyczne aspekty prawa pracy dla pracodawcy samorządowego – od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy w czasie epidemii

Program szkolenia obejmuje zagadnienia, które mają praktyczne znaczenie dla Sekretarzy oraz Pracowników Działów Kadr Pracodawców samorządowych, pracujących w oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych. Szkolenie to praktyczne podejście w zakresie dokumentacji związanej z nawiązaniem stosunku pracy, jak również z jego rozwiązaniem, a także inne praktyczne problemy, z którymi spotykają się w codziennej praktyce osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów prawa pracy u Pracodawców samorządowych.

Ponadto program szkolenia uwzględnia wpływ wprowadzenia stanu epidemii na organizację i zarządzanie czasem pracy przez pracodawców samorządowych. Konieczność zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 spowodowała bowiem błyskawiczne zreorganizowanie prowadzonej działalności oraz zastosowanie rozwiązań, które dotychczas nie odgrywały tak istotnego znaczenia (np. praca zdalna czy modyfikacja rozkładu czasu pracy). Wszystkich, którzy chcą skonfrontować przyjęte rozwiązania z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Odpowiedzi na praktyczne pytania dotyczące nawiązania, rozwiązania stosunku pracy i prowadzenia dokumentacji pracowniczej przez pracodawcę samorządowego w czasie epidemii:

 • Znaczenie dat w treści umowy o pracę – czy termin / dzień rozpoczęcia pracy jest tożsamy z terminem dopuszczenia pracownika do pracy? Orzecznictwo sądowe w zakresie nawiązania stosunku pracy w dniu wolnym od pracy.
 • Czy w czasie epidemii umowę o pracę można zawrzeć w formie elektronicznej?
 • Prawidłowe skierowanie w czasie epidemii na badania profilaktyczne osoby przyjmowanej do pracy. Skutki zawarcia w skierowaniu niepełnych albo nieprawidłowych danych.
 • Studium przypadku badań profilaktycznych przeprowadzanych w czasie epidemii.
 • Czy dzień dopuszczenia do pracy może być dniem pracy zdalnej?
 • Czy szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy może być przeprowadzone w formie zdalnej?
 • Rodzaje umów o pracę zawieranych przez pracodawców samorządowych.
 • W jakich sytuacjach pracodawca samorządowy może zawrzeć umowę o pracę na czas określony?
 • Czy dopuszczalne jest zawarcie umowy na okres próbny z pracownikami zatrudnianymi na stanowiskach pomocniczych i obsługi?
 • Czy umowa o pracę zawarta na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika powinna wskazywać dane zastępowanego pracownika i określać rodzaj usprawiedliwionej nieobecności?
 • Studium przypadków umów zawartych na czas określony w celu zastępstwa pracownika korzystającego w czasie epidemii z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
 • Czy zastępującemu można powierzyć inne obowiązku niż te, które były przypisane zastępowanemu?
 • W ilu oryginałach powinna być sporządzona umowa o pracę, dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 k.p.), zakres obowiązków i inne dokumenty sporządzane przez pracodawcę. Dopuszczalność przechowywania w aktach osobowych kopii tych dokumentów.
 • Postępowanie pracodawcy w przypadku informacji w świadectwie pracy przedłożonym przez zatrudnianą osobę o zajęciu wynagrodzenia za pracę. Sankcje za brak działania określonego przepisami prawa.
 • Praktyczne znaczenie zmian w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej dla pracodawcy samorządowego:

- kiedy dopuszczalne jest kontynuowanie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, a kiedy należy zaprowadzić nową dokumentację

- dopuszczalność prowadzenia i przechowywania dokumentacji w różnych postaciach

- sankcje za nieprawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej

 • Czy pracodawca samorządowy zobowiązany będzie do elektronicznego prowadzenia akt osobowych?
 • Konieczność poświadczania za zgodność z okazanym dokumentem dokumentacji przedkładanej przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie i przez pracownika. Poświadczanie za zgodność z oryginałem a poświadczanie za zgodność z okazanym dokumentem.
 • Obowiązek sporządzenia przez pracodawcę zakresu obowiązków w formie pisemnej. Praktyczne znaczenie zakresu obowiązków.
 • Dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia, terminy przekazywania pracownikowi dodatkowej informacji o warunkach zatrudnieni.
 • Sprostowanie informacji o warunkach zatrudnienia i aktualizacja tej informacji.
 • Prawidłowe sporządzanie dokumentacji dotyczącej rozwiązania stosunku pracy – porozumienie stron, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 • Skuteczne rozwiązanie z pracownikiem umowy o prace w czasie epidemii, w tym za pośrednictwem operatora pocztowego.
 • Kto decyduje o treści świadectwa pracy po zmianie przepisów prawa? 
 • Wysyłanie za pośrednictwem operatora pocztowego pracownikowi świadectwa pracy w czasie epidemii.
 • W której części akt osobowych należy umieścić świadectwo pracy dotyczące umów o pracę na czas określony, jeżeli po nich została zawarta umowa na czas nieokreślony?
 • Czy porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie trwania kolejnej umowy o pracę musi mieć formę pisemną?
 •  „Urlop okolicznościowy” i dni wolne na poszukiwanie pracy a treść świadectwa pracy.
 • Odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę / rentę a treść świadectwa pracy.
 • W jakiej wysokości pracownik samorządowy otrzyma odprawę emerytalną / rentową?
 • Odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę / rentę wypłacona po rozwiązaniu stosunku pracy a treść świadectwa pracy.
 • Sankcje za nieterminową wypłatę odprawy emerytalnej / rentowej.
 • Termin wydania świadectwa pracy przez pracodawcę.
 • Prostowanie świadectwa pracy „z urzędu” przez pracodawcę i na wniosek pracownika.
 • Jakie i wobec kogo inspektor pracy stosuje sankcje, jeżeli świadectwa pracy nie zostało wydane w terminie określonym w Kodeksie pracy?

2. Odpowiedzi na praktyczne pytania dotyczące zatrudnienia pracownika samorządowego po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym:

 • Czy w czasie epidemii pracodawca samorządowy zwolniony jest z obowiązku prowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze?
 • Czy w czasie epidemii pracodawca samorządowy powinien prowadzić nabór zdalnie?
 • Czy kandydat może żądać nawiązania stosunku pracy, jeżeli nabór zostanie przeprowadzony niezgodnie z przepisami prawa?
 • Skierowanie do służby przygotowawczej w czasie epidemii.
 • Cel służby przygotowawczej.
 • Czas trwania służby przygotowawczej.
 • Kto może zostać zwolniony ze służby przygotowawczej?
 • Egzamin kończący służbę przygotowawczą i jego znaczenie.
 • Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie służby przygotowawczej
 • Praktyczne aspekty związane z zawarciem kolejnej umowy o pracę z pracownikiem samorządowym. Rodzaj umowy. Przeniesienie prawa do urlopu wypoczynkowego na kolejny stosunek pracy.

3. Odpowiedzi na praktyczne pytania dotyczące planowania i rozliczania czasu pracy pracowników samorządowych w czasie epidemii:

 • W jaki sposób rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wpłynęło na organizację czasu pracy pracowników samorządowych?
 • Dopuszczalność modyfikacji systemu i rozkładu czasu pracy pracowników w okresie stanu epidemii.
 • Praktyczne problemy związane z organizacją pracy pracowników w związku z obowiązkami pracodawców i ograniczeniami określonymi w ww. rozporządzeniu.
 • W jakich przypadkach pracownik wykonuje pracę, a w jakich jedynie pozostaje w gotowości do wykonywania pracy?
 • Dokumentowanie pozostawania pracownika w gotowości do wykonywania pracy.
 • Praktyczne problemy z ustaleniem wysokości wynagrodzenia pracownika samorządowego za pozostawanie w gotowości do wykonywania pracy.
 • Czy w okresie stanu epidemii możliwe jest korzystanie przez pracodawcę samorządowego z tzw. elastycznego (ruchomego) czasu pracy?
 • Czy w związku z wystąpieniem stanu epidemii korzystne dla pracodawcy samorządowego będzie wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy?
 • Poprawne wprowadzenie dłuższego okresu rozliczeniowego. Przykładowe wzory dokumentów.
 • Czy pracodawca samorządowy może korzystać z możliwości polecenia pracy zdalnej pracownikom?
 • W jakich przypadkach właściwe będzie polecenie wykonywania pracy zdalnej?
 • Forma polecenia pracy zdalnej.
 • Dokumentowanie wykonania pracy zdalnej w celu ustalenia prawa do wynagrodzenia za wykonaną pracę.
 • Praca zdalna a obowiązek ewidencjonowania czasu pracy.
 • Czy wykonywanie przez pracownika samorządowego pracy zdalnej wymaga przekazywania wyników pracy drogą elektroniczną?
 • Czy pracownikowi przysługuje zwrot kosztów związanych z używaniem sprzętu prywatnego do wykonywania pracy zdalnej?

Cena szkolenia obejmuje: 

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń.  Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 683-21-25. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-30-60.

Serdecznie zapraszamy.

Prowadzący: