Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe w 2023 r.

Podczas szkolenia omówione zostaną kwestie związane zasadami uczestnictwa w PPK a także zmiany ustawy o PPK, które weszły w życie od 4 czerwca 2022 r.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Podstawowe informacje dot. PPK:

1. Zasady uczestnictwa w PPK
2. Na jakich zasadach odbywa się wypłata środków?
3. Jakie konsekwencje niesie za sobą zwrot środków dokonany przez uczestnika PPK?
4. Transfer środków przez Uczestnika PPK na inny rachunek- samodzielnie i za pośrednictwem pracodawcy.
5. Obniżenie wpłaty podstawowej- kiedy możliwe
6. Ta sama instytucja finansowa, różne rachunki PPK?
7. Rezygnacja z PPK- forma, terminy.
8. Nieterminowa wpłata do PPK- odsetki?

II. Zmiany w ustawie o PPK oraz w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy wprowadzone ustawą z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079):

1. Modyfikacja terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osoby zatrudnionej.
2. Procedura wypłaty transferowej- uproszczenie terminu.
3. Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy związane z PPK.

III. Praktyczne przykłady: wpłaty, terminy, rezygnacja z PPK:

Omówienie przykładów budzących wątpliwości w praktyce.

IV. Obowiązki podmiotu zatrudniającego:

1. Obowiązki informacyjne i administracyjne nałożone na pracodawców:

a) wskazanie dokumentacji i zakresu informacji jakie powinny zostać przekazane pracownikom (checklista wraz z zakresem informacji).
b) gdzie i przez jaki okres należy przechowywać dokumentację z zakresu PPK?

Prowadzący:

Karina Włodarczyk

Karina Włodarczyk


Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od dziesięciu lat doradza przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności i skomplikowanych procesach gospodarczych. Uczestniczył w procesach fuzji i przejęć, przekształceń form organizacyjno-prawnych przedsiębiorców. Przeprowadzał także audyty prawne na zlecenie inwestorów w procesach przejęć.  Od 2011 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, jak i podmiotów z trzeciego sektora. Autor publikacji prasowych m.in. w Polska the Times, Gazeta Małych i średnich przedsiębiorstw oraz artykułów publikowanych na portalach internetowych.