Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe – nowelizacja ustawy z czerwca 2022, dokumentacja oraz praktyczne przykłady

Podczas szkolenia omówione zostaną prawne aspekty PPK w postaci konkretnych przykładów, wymagana prawem dokumentacja a także zmiany w zakresie PPK, które weszły w życie od 4 czerwca 2022 r.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Zmiany w ustawie o PPK oraz w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy wprowadzone ustawą z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079):

1. Zmiany w zakresie uczestnictwa w PPK osób 55+.
2. Płatnik składek jako podmiot zatrudniający.
3. Modyfikacja terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osoby zatrudnionej.
4. Zmiana terminu obowiązywania deklaracji o wpłacie dodatkowej uczestnika PPK.
5. Zmiany w zakresie terminu odprowadzania wpłat.
6. Procedura wypłaty transferowej- uproszczenie terminu.
7. Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy związane z PPK.

II. Praktyczne przykłady: wpłaty, terminy, rezygnacja z PPK.

Omówienie przykładów budzących wątpliwości w praktyce.

III. Obowiązki podmiotu zatrudniającego:

1. Obowiązki informacyjne i administracyjne nałożone na pracodawców:

  • wskazanie dokumentacji i zakresu informacji jakie powinny zostać przekazane pracownikom (checklista wraz z zakresem informacji)
  • gdzie i przez jaki okres należy przechowywać dokumentację z zakresu PPK?

2. Ponowny zapis do PPK - kwiecień 2023 r.