Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe na listach płac

Celem szkolenia jest wskazanie zasad prawidłowego ujęcia Pracowniczych Planów Kapitałowych na listach płac dla pracowników i zleceniobiorców.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Terminy dokonywania wpłat do instytucji finansowej w przypadku pierwszej wpłaty i kolejnych.
2. Wpłaty na PPK finansowane przez Pracodawcę / Zleceniodawcę.
3. Wpłata na PPK pracownika / zleceniobiorcy:

  • Składniki wynagrodzenia od których naliczane są składki na PPK.
  • Przypadki braku poboru wpłaty od pracownika/ zleceniobiorcy.
  • Wysokość wpłaty obowiązkowej podstawowej lub obniżonej.
  • Zasady wnioskowania o obniżoną wpłatę podstawową lub zmiany jej wysokości.
  • Zasady naliczania ostatecznej wysokości wpłaty podstawowej.
  • Wysokości i zasady wnioskowania oraz zmiany wysokości wpłaty dodatkowej.

4. Zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy od składek PPK finansowanych przez Pracodawcę / Zleceniodawcę:

  • PPK a koszty uzyskania przychodu dla pracownika i zleceniobiorcy.
  • Termin wypłaty a pobór zaliczki.

5. Zasady rozliczania wpłat na PPK w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w PPK przez pracownika / zleceniobiorcę.
6. Korekty list płac a składki na PPK.
7. Wpływ wpłat na PPK na potrącenia z wynagrodzenia.

Prowadzący: