Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy

Pracodawcy w obliczu zmian w Kodeksie pracy w 2023 roku, zwiększających elastyczność życia zawodowego oraz wzmacniających stabilność zatrudnienia

Początkiem sierpnia ubiegłego roku upłynął termin transpozycji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców oraz opiekunów. Zakończono prace legislacyjne mające na celu m.in. poszerzenie w Kodeksie pracy uprawnień pracowników-rodziców/opiekunów, a także zrównanie ochrony osób świadczących pracę na podstawie umowy na czas określony w sposób zbliżony do tej, która obowiązuje przy zatrudnieniu bezterminowym. Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie  zmian w prawie pracy tak, aby przygotować się na wdrożenie ich w zakładzie pracy.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników działów kadr i płac, osób kierujących pracownikami, jak również każdego, dla którego w kręgu zainteresowania pozostaje szeroko rozumiane prawo zatrudnienia.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Możliwość powołania się pracownika bezpośrednio na przepisy dyrektyw w sytuacji, gdy ustawodawca spóźnia się z wdrożeniem zmian.
2. Wzmocnienie ochrony pracowników przy korzystaniu z uprawnień przewidzianych w prawie pracy.
3. Nowe okresy, na które strony mogą zawrzeć umowę o pracę na okres próbny.
4. Modyfikacja elementów umowy o pracę.
5. Praktyczny aspekt zakazu ograniczania dodatkowego zatrudnienia lub świadczenia pracy na innej podstawie niż stosunek pracy.
6. Modyfikacja treści informacji o warunkach zatrudnienia.
7. Wniosek pracownika o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy - procedura krok po kroku.
8. Nowe uprawnienia pracowników w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
9. Indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego.
10. Zmiana zasad wypłaty zasiłku macierzyńskiego w związku z wydłużeniem urlopu rodzicielskiego.
11. Dodatkowe przerwy od pracy.
12. Wprowadzenie urlopu opiekuńczego oraz zasady jego udzielania.
13. Zwolnienie z pracy z powodu działania siły wyższej.
14. Wdrożenie elastycznych form organizacji pracy.
15. Zmiany dotyczące urlopu ojcowskiego.
16. Doprecyzowanie przepisów dotyczących udzielania urlopu wychowawczego.
17. Wydłużenie okresu, w którym pracownik-rodzic może korzystać ze szczególnych uprawnień z tyt. rodzicielstwa.
18. Wzmocnienie ochrony pracowników zatrudnionych na podstawie umów terminowych.
19. Sankcje z tyt. naruszania nowych przepisów prawa pracy - osoby odpowiedzialne oraz przykłady działania lub zaniechania, za które będzie karać inspektor pracy PIP.
20. Przepisy przejściowe - stosowanie nowych rozwiązań do trwających już stosunków pracy.