Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy

Pracodawcy w obliczu zmian w Kodeksie pracy w 2023 roku, zwiększających elastyczność życia zawodowego oraz wzmacniających stabilność zatrudnienia

 
26.04.2023 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy, mająca na celu transpozycję do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców oraz opiekunów. Zmiana ma na celu poszerzenie w Kodeksie pracy uprawnień pracowników-rodziców/opiekunów, a także zrównanie ochrony osób świadczących pracę na podstawie umowy na czas określony w sposób zbliżony do tej, która obowiązuje przy zatrudnieniu bezterminowym.
 
Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie planowanych zmian w prawie pracy tak, aby przygotować się na ich wdrożenie w zakładzie pracy.
 
Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników działów kadr i płac, osób kierujących pracownikami, jak również każdego, dla którego w kręgu zainteresowania pozostaje szeroko rozumiane prawo zatrudnienia.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Niekorzystne traktowanie pracownika korzystającego z uprawnień z tytułu naruszenia przepisów prawa pracy a prawo do odszkodowania.
2. Nowe okresy, na które strony mogą zawrzeć umowę o pracę na okres próbny oraz konstruowanie jej zapisów po zmianach.
3. Ograniczenie stosowania umowy na okres próbny.
4. Nowe elementy umowy o pracę w ujęciu praktycznym.
5. Prawidłowe formułowanie umowy na zastępstwo.
6. Praktyczny aspekt zakazu ograniczania dodatkowego zatrudnienia lub świadczenia pracy na innej podstawie niż stosunek pracy.
7. Modyfikacja treści informacji o warunkach zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem pracowników pozostających w stosunku pracy 26.04.2023 r.
8. Elektroniczna postać informacji o warunkach zatrudnienia.
9. Wniosek pracownika o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy - procedura krok po kroku.
10. Korzystanie przez pracownika z nowych uprawnień a przyczyna wypowiedzenia.
11. Nowe uprawnienia pracowników w związku z odbywaniem szkoleń.
12. Obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony.
13. Indywidualne prawo pracownika do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego.
14. Zmiana zasad wypłaty zasiłku macierzyńskiego w związku z wydłużeniem urlopu rodzicielskiego.
15. Dodatkowe przerwy od pracy.
16. Wprowadzenie urlopu opiekuńczego oraz zasady jego udzielania.
17. Zwolnienie z pracy z powodu działania siły wyższej.
18. Wdrożenie elastycznych form organizacji pracy - właściwa procedura w zakładzie pracy.
19. Zmiana zasad udzielania zwolnienia celem opieki nad dzieckiem.
20. Nowe obowiązki informacyjne w zakresie dostępu do bardziej stabilnych warunków zatrudnienia.
21. Zmiana zasad udzielania urlopu rodzicielskiego.
22. Zmiany dotyczące urlopu ojcowskiego.
23. Udzielanie urlopu wychowawczego po zmianach.
24. Wydłużenie okresu, w którym pracownik-rodzic może korzystać ze szczególnych uprawnień z tyt. rodzicielstwa.
25. Nowy zakres ochrony w związku z macierzyństwem.
26. Nowe zasady sporządzania świadectwa pracy - wzór.
27. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej po zmianach.
28. Zmiana przepisów wewnątrzzakładowych w związku z nowelizacją Kodeksu pracy.
29. Sankcje z tyt. naruszania nowych przepisów prawa pracy - osoby odpowiedzialne oraz przykłady działania lub zaniechania, za które będzie karać inspektor pracy PIP.
30. Przepisy przejściowe - stosowanie nowych rozwiązań do trwających już stosunków pracy.