Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Prawo pracy

Pracodawco, kiedy będziesz miał uprawnienia do sprawdzenia szczepień i testów na COVID-19 wśród pracowników

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu dotyczącym jednego z najbardziej aktualnych zagadnień z obszaru prawa pracy, jakim bez wątpienia jest przetwarzanie danych wrażliwych dotyczących stanu zdrowia. Przede wszystkim omówimy najważniejsze zagadnienia dotyczące stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, ze szczególnym uwzględnieniem propozycji zawartych w projekcie ustawy dotyczącej możliwości sprawdzania przez pracodawcę szczepień pracowników przeciwko COVID-19. Uporządkujemy wszystkie kwestie wynikające z pobytu pracowników na kwarantannie lub izolacji oraz związane z tym skutki prawne (np. dokumenty przedstawiane przez pracowników, świadczenia pieniężne, weryfikacja przez pracodawcę itp.). Ponadto, wskażemy zasady postępowania w sytuacji przetwarzania przez pracodawcę danych wrażliwych dotyczących stanu zdrowia.

Podpowiemy jak prawidłowo przetwarzać informacje odnośnie stanu zdrowia osób legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Rozwiejemy także wątpliwości związane z przetwarzaniem informacji o stanie zdrowia pracowników lub członków ich rodzin w przypadku ubieganie się o zapomogi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zwrócimy uwagę na sytuacje, w których pracodawca wchodzi w posiadanie informacji o stanie zdrowia pracowników i nie ma obowiązku uzyskiwania na to ich zgody.

Przyjrzymy się również aktualnym możliwościom przetwarzania przez pracodawcę informacji dotyczących zaszczepienia pracowników przeciwko COVID-19, zwłaszcza pod kątem działań, które podejmowane są w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, bez narażania się na zarzut naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych (np. RODO).

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Omówienie projektu ustawy pozwalającej pracodawcom na sprawdzanie szczepienia pracowników przeciwko COVID-19:

1. Kto będzie ponosić koszty przeprowadzania testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2?
2. W jaki sposób pracodawca będzie mógł sprawdzać, czy pracownicy są zaszczepieni przeciwko COVID-19?
3. Jakie możliwości prawne będzie mieć pracodawca w odniesieniu do osób, które nie są zaszczepione przeciwko COVID-19?
4. Jak zapisy projektowanej ustawy odnoszą się do przepisów RODO, a także regulacji dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu?
5. Jak założenia projektowanej ustawy będą wpływać na osoby zatrudnione na innej podstawie niż umowa o pracę (np. zlecenie, dzieło, kontrakt menedżerski)?

II. Aktualne możliwości przetwarzania przez pracodawcę informacji dotyczących zaszczepienia pracowników przeciwko COVID-19:

1. Jak informacja dotycząca szczepienia przeciwko COVID-19 może rzutować na relacje na linii pracodawca - pracownicy?
2. Jakie działania pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy może podejmować pracodawca, aby nie narazić się na zarzut naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych (np. RODO)?
3. Czy pracodawca ma możliwości prawne dotyczące dyscyplinowania pracowników w sytuacji ryzyka przenoszenia zakażenia na inne osoby (np. izolacja dziecka pracownika, który żąda dopuszczenia do pracy wykonywanej stacjonarnie)?

III. Kwarantanna, izolacja i inne nieobecności w pracy spowodowane stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii:

1. Jakie dokumenty związane z pobytem na kwarantannie lub izolacji ma obowiązek dostarczyć pracodawcy osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy?
2. Czy pracodawca ma prawo weryfikować prawdziwość złożonej przez pracownika informacji o pobycie na kwarantannie lub izolacji?
3. Jakie świadczenia pieniężne przysługują pracownikom w związku z pobytem na kwarantannie lub izolacji?
4. Czy pracownik przebywający na kwarantannie lub izolacji może korzystać z urlopu wypoczynkowego? Co zrobić, jeżeli kwarantanna lub izolacja rozpoczyna się w trakcie trwającego urlopu wypoczynkowego?
5. W jaki sposób pobyt na kwarantannie lub izolacji wpływa na ewentualną konieczność skierowania pracownika na kontrolne badania lekarskie?
6. Jakie obowiązki dotyczące pobytu na kwarantannie lub izolacji ma osoba zatrudniona na innej podstawie niż stosunek pracy (np. umowa o dzieło, umowa zlecenie, kontrakt menedżerski)?

IV. Zasady przetwarzania danych wrażliwych (np. dotyczących stanu zdrowia):

1. W jakiej sytuacji pracodawca może przetwarzać dane dotyczące stanu zdrowia wyłącznie z inicjatywy osoby zainteresowanej?
2. W jakich sytuacjach pracodawca wchodzi w posiadanie informacji o stanie zdrowia pracowników i nie ma obowiązku uzyskiwania na to ich zgody?
3. Możliwości prawne przetwarzania danych dotyczących stanu zdrowia w sytuacjach nietypowych (np. wniosek o zapomogę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ze względu na zły stan zdrowia pracowników lub członków ich rodzin)?
4. Jak prawidłowo postępować w sytuacji przetwarzania danych dotyczących stanu zdrowia pracowników legitymujących się stopniem niepełnosprawności? Czy skierowanie na badania lekarskie musi zawierać informację o stopniu niepełnosprawności? Co powinien zrobić pracodawca, jeżeli pracownik w trakcie trwania zatrudnienia przedstawi orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?
5. Czy pracodawca może skierować pracownika na dodatkowe badania lekarskie, jeżeli stan zdrowia pracownika uległ pogorszeniu, ale nieobecność w pracy spowodowana chorobą nie przekroczyła 30 dni?

Prowadzący: