Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy

Praca zdalna i kontrola trzeźwości pracowników – rewolucyjne zmiany Kodeksu pracy

Pandemia wymusiła na ustawodawcy wprowadzenie możliwości polecenia pracownikom świadczenia pracy w trybie zdalnym. W większym lub mniejszym zakresie praca zdalna wpisała się na stałe w zakładach pracy jako sposób świadczenia pracy, a to z kolei skutkowało koniecznością wypracowania kompleksowych prawnych rozwiązań, które pojawią się w Kodeksie pracy. Zmiana Kodeksu pracy ma również uregulować zasady dokonywania kontroli trzeźwości pracowników. Rolą pracodawcy będzie wypracowanie rozwiązań, w ramach których z poszanowaniem dóbr osobistych pracownika oraz danych osobowych, pracownik będzie mógł być poddany kontroli przez pracodawcę, co zwiększy poziom ochrony życia i zdrowia pracowników oraz osób trzecich, a także mienia pracodawcy.

W pierwszej części trener omówi problematykę pracy zdalnej, zarówno w aktualnie obowiązującym stanie prawnym jak i w zakresie projektowanych zmian. Funkcjonowanie pracy zdalnej zrodziło wiele wątpliwości zarówno po stronie pracowników jak i pracodawców. Szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie zagadnień związanych z pracą zdalną i wyjaśnienie wątpliwości, które pojawiają się przy stosowaniu tej instytucji prawa pracy. Przedstawione zostaną również obowiązki, jakie na pracodawcy będą ciążyć w związku ze wdrożeniem nowych przepisów w tym zakresie.

W drugiej części szkolenia trener przedstawi aktualną, w tym dominującą wykładnię przepisów w zakresie dopuszczalności dokonywania przez pracodawcę kontroli trzeźwości pracowników, a także wskaże planowane zmiany w tym zakresie. Zaprezentowany zostanie zarówno aspekt dotyczący regulacji wewnątrzzakładowych, jak i materia dotycząca przetwarzania danych osobowych przy kontroli trzeźwości pracowników.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników działów kadr i płac, osób kierujących pracownikami, jak również każdego, dla którego w kręgu zainteresowania pozostaje szeroko rozumiane prawo zatrudnienia.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Praca zdalna:

 • Podstawy prawne i zasady funkcjonowania pracy zdalnej.
 • Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom świadczącym pracę zdalnie, ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego.
 • Stosowanie przepisów dot. telepracy w przypadku pracy zdalnej.
 • Forma powierzenia pracy zdalnej.
 • Okres, w jakim praca zdalna może być stosowana.
 • Obligatoryjność/fakultatywność powierzenia pracy zdalnej.
 • Zwrot kosztów świadczenia pracy w domu.
 • Domaganie się przez pracownika świadczenia pracy w trybie zdalnym.
 • Praca zdalna a potwierdzanie obecności w pracy.
 • Rozkład czasu pracy oraz ewidencjonowanie czasu pracy przy pracy zdalnej.
 • Ochrona miru domowego a kontrola pracownika przez pracodawcę.
 • Kontrola w miejscu świadczenia pracy w ramach pracy zdalnej.
 • Wypadek przy pracy podczas pracy zdalnej.
 • Okazjonalna praca zdalna i obowiązki z nią związane.
 • Treść porozumień oraz regulaminów dot. pracy.
 • Dokumentacja pracownicza właściwa dla pracy zdalnej.

II. Kontrola trzeźwości w miejscu pracy:

 • Dopuszczalność przesiewowej kontroli pracowników na obecność alkoholu w organizmie.
 • Niezbędne elementy regulacji wewnątrzzakładowej w zakresie kontroli trzeźwości pracowników.
 • Nowy obowiązek informacyjny pracodawcy, dotyczący zarówno dotychczasowych, jak i nowozatrudnionych pracowników.
 • Kontrola trzeźwości a badanie stanu trzeźwości.
 • Dokumentowanie przebiegu badania.
 • Obowiązki pracodawcy po stwierdzeniu spożywania przez pracownika alkoholu lub wykazania w trakcie kontroli stężenia alkoholu w organizmie ponad dopuszczalną normę.
 • Przetwarzanie danych osobowych pracowników w trakcie realizacji procedur wewnątrzzakładowych, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji w aktach osobowych pracowników.
 • Odpowiedzialność porządkowa pracownika z tyt. naruszeń przewidzianych w ustawie.
 • Kontrola trzeźwości osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.

Prowadzący:

Ekspert ds. prawa pracy

Ekspert ds. prawa pracy


Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunków:  prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.