Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Czas pracy / Prawo Pracy

Praca zdalna a czas pracy

Praca zdalna na stałe wchodzi do polskiego systemu prawnego. Ta forma organizacji pracy u wielu pracodawców przyjęła się już na tyle, że nawet jeżeli nie będzie wykorzystywana w sposób stały, to na pewno szeroko stosowana może być naprzemiennie, okazjonalnie.

Jest to jedynie forma organizacji pracy przede wszystkim związana z miejscem jej wykonywania i wprost nie wpływa na kwestie czasu pracy - ustawodawca nie wiąże z nią konkretnych regulacji z tym związanych. Na pewno jednak istotne jest przeanalizowanie wpływu pracy zdalnej na czas pracy i możliwości odpowiedniego dostosowania rozwiązań w tym zakresie do tej formy wykonywania pracy.

Przepisy o prewencyjnej kontroli na obecność alkoholu oraz środków podobnie działających były wyczekiwane od lat. Konieczne przy ich stosowaniu jest dokonanie analizy tego, do których grup pracowników można kontrole takie odnieść, jak też dokonanie zmian prawa wewnętrznego - regulaminów pracy albo wydania obwieszczenia.

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, pracowników działów kadr i HR, osób zajmujących się przygotowywaniem zmian prawa wewnątrzzakładowego, jak też do biur księgowo-kadrowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Praca zdalna:

 • pojęcie pracy zdalnej i wyłączenia pewnych prac spod możliwości wykonywania ich zdalnie,
 • uzgodnienie dotyczące pracy zdalnej,
 • wyjątkowa możliwość polecenia pracy zdalnej przez pracodawcę,
 • zasadniczy obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną złożonego przez osobę uprzywilejowaną (m.in. opiekującą się dzieckiem do lat 4, rodziców osób niepełnosprawnych) oraz przesłanki odmowy uwzględnienia realizacji wniosku,
 • porozumienie dotyczące pracy zdalnej zawarte z organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników, regulamin telepracy lub indywidualne porozumienie z pracownikiem,
 • obowiązkowa treść porozumienia lub regulaminu,
 • kontrola pracy zdalnej,
 • praca zdalna okazjonalna - uproszczone zasady.

2. Czas pracy:

 • pojęcie czasu pracy i norm czasu pracy,
 • obowiązek przestrzegania czasu pracy.

3. Czas pracy przy pracy zdalnej:

 • obowiązujące regulacje dotyczące systemu, okresu rozliczeniowego i rozkładu czasu pracy,
 • harmonogramy czasu pracy,
 • zmiany regulacji wewnętrznych odnoszących się do czasu pracy - zmiana regulaminu pracy lub obwieszczenia o czasie pracy,
 • zmiana rozkładu czasu pracy na wniosek pracownika,
 • zmiana systemu czasu pracy na wiosek pracownika, praca w godzinach nadliczbowych - jej zlecanie, ograniczenie decyzji pracowników o podejmowaniu pracy nadliczbowej,
 • pełnienie dyżurów,
 • odpoczynki dobowe i tygodniowe,
 • potwierdzanie obecności w pracy i godzin pracy,
 • ewidencja czasu pracy.

Prowadzący:

Marek Rotkiewicz

Marek Rotkiewicz


Prawnik i wykładowca z wieloletnim doświadczeniem. Doświadczony trener specjalizujący się w prawie pracy i dziedzinach pokrewnych. W trakcie swojej działalności przeprowadził ponad 4500  godzin szkoleniowych. Na co dzień aktywnie zajmuje się doradztwem prawnym. Autor i współautor kilkudziesięciu książek i ponad 3000 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej (Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Monitor Księgowego, Gazeta Samorządu i Administracji, Serwis Prawno – Pracowniczy, Atest, serwis podatki.pl, Personel od A do Z, Rzeczpospolita).