Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK w sektorze publicznym plus wzory dokumentów

 
Szkolenie skierowane jest do podmiotów zatrudniających, będących jednostkami wchodzącymi w skład sektora finansów publicznych, którą rozpoczynają stosowanie przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych w dniu 1 stycznia 2021 r. 
 
Podczas szkolenia przybliżone zostaną obowiązki pracodawców związane z wdrożeniem PPK, a także kwestie istotne dla osób zajmujących się wdrożeniem i obsługą PPK - jak chociażby skutki złożenia rezygnacji z oszczędzania w PPK a konieczność skorygowania wypłaconego wynagrodzenia, sposób korekty wpłat do PPK, czy moment powstania obowiązku podatkowego od wpłat pracodawcy i konsekwencje z tym związane. 
 
Omówione zostaną także przepisy przewidujące odpowiedzialność wykroczeniową, w tym szeroko komentowany przepis art. 108 ustawy o PPK, przewidujący odpowiedzialność za nakłanianie do rezygnacji z PPK. Wskazane zostaną także zmiany przepisów i ich interpretacji przez Polski Fundusz Rozwoju S.A., które miały miejsce od 1 stycznia 2019 r., kiedy ustawa weszła w życie.
 
Dodatkowo uczestnicy otrzymują w formie edytowalnej dokumentację przydatną na etapie wdrożenia w postaci:
 
1. Harmonogramu wdrożenia.
2. Regulaminu przeprowadzenia wyborów reprezentacji osób zatrudnionych.
3. Protokołu z wyboru instytucji finansowej.
 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Terminy związane z wypełnieniem obowiązków nałożonych na podmiot zatrudniający będący jednostką sektora finansów publicznych.
 
2. Kiedy rozpocząć wdrożenie - jakie koszty związane z PPK należy uwzględnić w budżecie na 2021 rok oraz czy można przeprowadzać ankiety wśród pracowników? 
 
3. Wybór instytucji finansowej - czy może zostać dokonany przez samorząd? 
 
4. Czy przy wyborze PPK należy stosować postanowienia ustawy prawo zamówień publicznych?
 
5. Zapisywanie uczestników do PPK - podleganie pod definicję osoby zatrudnionej oraz kryterium stażu i wieku. Przykłady.
 
6. Uczestnictwo w PPK a zmiana pracodawcy, bądź równoległe zatrudnienie.
 
7. Umowy zawierane przez pracodawcę.
 
8. Wysokość wpłat do PPK - sposób ich obliczania, przekazywanie wpłat do instytucji finansowej.
 
9. Preferencyjne warunki wpłaty obligatoryjnej dla najmniej zarabiających - procedura.
 
10. Udział reprezentacji pracowników w wyborze instytucji finansowej - skład reprezentacji oraz sposób jej wyłonienia. Jak w możliwie najpełniejszym zakresie odformalizować proces wyboru? Co w przypadku braku możliwości jej wyłonienia?
 
11. Kryteria wyboru instytucji finansowej.
 
12. Zmiana instytucji finansowej - obowiązki pracodawcy wobec osób zatrudnionych.
 
13. Rezygnacja z uczestnictwa PPK - forma i ustawowe wymogi oświadczenia o rezygnacji. Skutki złożenia rezygnacji dla pracodawcy.
 
14. Deklaracje składane w PPK - deklaracja o ponownym akcesie, deklaracja wpłaty dodatkowej, deklaracja o przystąpieniu dla osób 55+, treść i skutki dla pracodawcy.
 
15. Obowiązek informacyjny wobec osób zatrudnionych - jego zakres i sposób komunikacji. Analiza przykładowej informacji.
 
16. Podatek od wpłat pracodawcy.
 
17. Potrącenia z wynagrodzenia a PPK.
 
18. Wykroczenia z ustawy: na czym polega nakłanianie do rezygnacji z PPK w rozumieniu art. 108 ustawy?
 
19. Jakie sankcje grożą za naruszenie przepisów ustawy? Uprawnienia PIP.

Prowadzący: