Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Wynagrodzenia i potrącenia z wynagrodzeń

Potrącenia z wynagrodzenia oraz umów zlecenia

Celem szkolenia jest omówienie praktycznych aspektów dokonywania potrąceń z wynagrodzeń.

W programie szkolenia m.in. obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków oraz innych wierzytelności pracowników oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Omówione zostaną obowiązki pracodawcy i jego odpowiedzialność, granice potrąceń i kwoty wolne, zbiegi egzekucyjne oraz zakres informacji, jakich żądać może organ egzekucyjny.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wstęp:
  • Wynagrodzenie nadpłacone i zawyżone.
  • Ochrona wynagrodzenia za pracę - zakres.
  • Rodzaje potrąceń.
  • Potrącenia dobrowolne- forma zgody na potrącenie, potrącanie na wniosek podmiotu trzeciego (bez tytułu wykonawczego) - kiedy może powodować odpowiedzialność odszkodowawczą pracodawcy wobec pracownika?
  • Zgody na potrącenie należności przyszłych lub powtarzalnych- czy są skuteczne?
  • Analiza najczęściej występujących dobrowolnych potrąceń z pensji (składki związkowe, składki na Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe (PKZP), składki na ubezpieczenia na życie, prywatna opieka medyczna).
 2. Wyliczenie potrącenia:
  • Granice potrąceń.
  • Kwoty wolne.
  • Kwota wolna a potrącenia dobrowolne.
  • Kwota wolna od potrąceń przy zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia
  • Zbieg potrąceń ustawowych i dobrowolnych.
  • Wyłączenia z egzekucji.
  • Potrącenia z wynagrodzenia a PPK.
  • Realizacja potrąceń po ustaniu zatrudnienia - składniki wynagrodzenia wypłacane z przesunięciem.
  • Za co komornik może nałożyć grzywnę na pracodawcę?
  • Czy konieczne jest podawanie kwoty zajęcia na świadectwie pracy, jak podawać tą informację prawidłowo?
  • Potrącenia z umów zleceń.
  • Prowadzenie egzekucji ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • Potrącenia ze świadczeń o charakterze socjalnym, dofinansowania kosztów nauki czy z PKZP- czy dopuszczalne i na jakich warunkach?
  • Prowadzenie egzekucji z wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków (chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego i świadczenia rehabilitacyjnego).
  • Potrącenia z zasiłków a potrącenia dobrowolne.
  • Kwota wolna przy potrąceniach z zasiłku.
  • Różnice pomiędzy potrąceniami z wynagrodzenia za pracę a z zasiłków.
  • Zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji- pojęcie wynagrodzenia.
 3. Zbieg egzekucji. Kontakt z organem egzekucyjnym:
  • Zbieg egzekucji sądowych.
  • Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej.
  • Zbieg egzekucji administracyjnych.
  • Jakich informacji może żądać komornik?
  • Jak powinien zachować się pracodawca do czasu rozstrzygnięcia zbiegu?
  • Jakich informacji możemy udzielić komornikowi/ egzekucyjnemu organowi administracyjnemu, który występuje w zbiegu?

Prowadzący:

Karina Włodarczyk

Karina Włodarczyk

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od dziesięciu lat doradza przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności i skomplikowanych procesach gospodarczych. Uczestniczył w procesach fuzji i przejęć, przekształceń form organizacyjno-prawnych przedsiębiorców. Przeprowadzał także audyty prawne na zlecenie inwestorów w procesach przejęć. Od 2011 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, jak i podmiotów z trzeciego sektora. Autor publikacji prasowych m.in. w Polska the Times, Gazeta Małych i średnich przedsiębiorstw oraz artykułów publikowanych na portalach internetowych.