Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Wynagrodzenia i potrącenia z wynagrodzeń

Potrącenia z wynagrodzenia oraz umów zlecenia

Celem szkolenia jest omówienie praktycznych aspektów dokonywania potrąceń z wynagrodzeń.

W programie szkolenia m.in. obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków oraz innych wierzytelności pracowników oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Omówione zostaną obowiązki pracodawcy i jego odpowiedzialność, granice potrąceń i kwoty wolne, zbiegi egzekucyjne oraz zakres informacji, jakich żądać może organ egzekucyjny.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Wstęp:

1. Wynagrodzenie nadpłacone i zawyżone.

2. Ochrona wynagrodzenia za pracę - zakres.

3. Rodzaje potrąceń.

4. Potrącenia dobrowolne:

a) forma zgody na potrącenie,

b) potrącanie na wniosek podmiotu trzeciego (bez tytułu wykonawczego) - kiedy może powodować odpowiedzialność odszkodowawczą pracodawcy wobec pracownika?

c) zgody na potrącenie należności przyszłych lub powtarzalnych- czy są skuteczne?

d) analiza najczęściej występujących dobrowolnych potrąceń z pensji (składki związkowe, składki na Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe (PKZP), składki na ubezpieczenia na życie, prywatna opieka medyczna).

II. Wyliczenie potrącenia:

1. Granice potrąceń.

2. Kwoty wolne. Kwoty wolne a Covid-19.

3. Kwota wolna a potrącenia dobrowolne.

4. Kwota wolna od potrąceń przy wypłatach należności za rok poprzedni w roku następnym.

5. Granice potrącenia i kwoty wolne przy zatrudnieniu u kilku pracodawców.

6. Zbieg potrąceń ustawowych i dobrowolnych.

7. Wyłączenia z egzekucji.

8. Potrącenia z wynagrodzenia a PPK.

9. Uprzywilejowanie alimentów. Alimenty bezpośrednio od pracodawcy.

10. Realizacja potrąceń po ustaniu zatrudnienia - składniki wynagrodzenia wypłacane z przesunięciem.

11. Za co komornik może nałożyć grzywnę na pracodawcę?

12. Czy konieczne jest podawanie kwoty zajęcia na świadectwie pracy, jak podawać tą informację prawidłowo?

13. Potrącenia z umów zleceń.

14. Prowadzenie egzekucji komorniczej lub administracyjnej ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - czy jest możliwe i na co musi wskazywać zajęcie?

15. Potrącenia ze świadczeń o charakterze socjalnym, dofinansowania kosztów nauki czy z PKZP- czy dopuszczalne i na jakich warunkach?

16. Prowadzenie egzekucji z wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków (chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego i świadczenia rehabilitacyjnego).

17. Potrącenia z zasiłków a potrącenia dobrowolne.

18. Kwota wolna przy potrąceniach z zasiłku.

19. Różnice pomiędzy potrąceniami z wynagrodzenia za pracę a z zasiłków.

III. Zbieg egzekucji. Kontakt z organem egzekucyjnym:

1. Zbieg egzekucji sądowych.

2. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej.

3. Zbieg egzekucji z zasiłków.

4. Zbieg egzekucji administracyjnych.

5. Jakich informacji może żądać komornik?

6. Jak powinien zachować się pracodawca do czasu rozstrzygnięcia zbiegu?

7. Jakich informacji możemy udzielić komornikowi/ egzekucyjnemu organowi administracyjnemu, który występuje w zbiegu?

Prowadzący:

Karina Włodarczyk

Karina Włodarczyk


Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od dziesięciu lat doradza przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności i skomplikowanych procesach gospodarczych. Uczestniczył w procesach fuzji i przejęć, przekształceń form organizacyjno-prawnych przedsiębiorców. Przeprowadzał także audyty prawne na zlecenie inwestorów w procesach przejęć.  Od 2011 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, jak i podmiotów z trzeciego sektora. Autor publikacji prasowych m.in. w Polska the Times, Gazeta Małych i średnich przedsiębiorstw oraz artykułów publikowanych na portalach internetowych.