Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Wynagrodzenia

Potrącenia z wynagrodzenia oraz umów zlecenia

Celem szkolenia jest omówienie praktycznych aspektów dokonywania potraceń z wynagrodzeń. W programie szkolenia m.in. obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków oraz innych wierzytelności pracowników oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Omówione zostaną obowiązki pracodawcy i jego odpowiedzialność, granice potrąceń i kwoty wolne, zbiegi egzekucyjne oraz zakres informacji, jakich żądać może organ egzekucyjny.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Wstęp:

1. Wynagrodzenie nadpłacone i zawyżone.

2. Ochrona wynagrodzenia za pracę – zakres.

3. Rodzaje potrąceń.

4. Potrącenia dobrowolne:

a) forma zgody na potrącenie,

b) potrącanie na wniosek podmiotu trzeciego (bez tytułu wykonawczego) - kiedy może powodować odpowiedzialność odszkodowawczą pracodawcy wobec pracownika?

c) zgody na potrącenie należności przyszłych lub powtarzalnych- czy są skuteczne?

d) analiza najczęściej występujących dobrowolnych potrąceń z pensji (składki związkowe, składki na Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe (PKZP), składki na ubezpieczenia na życie, prywatna opieka medyczna).

II. Wyliczenie potrącenia:

1. Granice potrąceń.

2. Kwoty wolne. Kwoty wolne a Covid-19.

3. Kwota wolna a potrącenia dobrowolne.

4. Kwota wolna od potrąceń przy wypłatach należności za rok poprzedni w roku następnym.

5. Zbieg potrąceń ustawowych i dobrowolnych.

6. Wyłączenia z egzekucji.

7. Potrącenia z wynagrodzenia a PPK.

8. Uprzywilejowanie alimentów. Alimenty bezpośrednio od pracodawcy.

9. Realizacja potrąceń po ustaniu zatrudnienia - składniki wynagrodzenia wypłacane z przesunięciem.

10. Za co komornik może nałożyć grzywnę na pracodawcę?

11. Czy konieczne jest podawanie kwoty zajęcia na świadectwie pracy, jak podawać tą informację prawidłowo?

12. Potrącenia z umów zleceń.

13. Prowadzenie egzekucji komorniczej lub administracyjnej ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - czy jest możliwe i na co musi wskazywać zajęcie?

14. Prowadzenie egzekucji z wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków (chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego i świadczenia rehabilitacyjnego).

15. Potrącenia z zasiłków a potrącenia dobrowolne.

16. Kwota wolna przy potrąceniach z zasiłku.

17. Różnice pomiędzy potrąceniami z wynagrodzenia za pracę a z zasiłków.

III. Zbieg egzekucji. Kontakt z organem egzekucyjnym:

1. Zbieg egzekucji sądowych.

2. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej.

3. Zbieg egzekucji z zasiłków.

4. Zbieg egzekucji administracyjnych.

5. Jakich informacji może żądać komornik?

6. Jakie informacje możemy udzielić komornikowi, który występuje w zbiegu?

7. Czy powinniśmy przesyłać dane pracownika, o które wnosi komornik występujący w zbiegu?

8. Czy możemy na wezwanie udzielić informacji o stanie zadłużenia u komornika, który jest wiodący?

 

Cena szkolenia obejmuje:  

  • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

Prowadzący: