Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Prawo pracy

Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne z wynagrodzenia za pracę, zasiłków i umów cywilnoprawnych

Szkolenie ma charakter warsztatowy i jego celem jest przekazanie wiedzy z zakresu dokonywania potrąceń z wynagrodzenia, zasiłków i umów cywilnoprawnych. Na szkoleniu na praktycznych przykładach przedstawiona zostanie metodyka ustalania kwoty potrącenia, przekazana zostanie też niezbędna wiedza do prawidłowego dokonywania potrąceń. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób, początkujących jak i dla osób, które obecnie zajmują się płacami.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Potrącenia egzekucyjne z wynagrodzenia za pracę:

a) obowiązki pracodawcy w przypadku wszczęcia egzekucji z wynagrodzenia pracownika:

 • przygotowanie zestawienia wynagrodzenia dłużnika,
 • oświadczenie o rodzaju przeszkód.

b) ustanie zatrudnienia a zajęcie wynagrodzenia za pracę,

c) obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudnienia pracownika, którego wynagrodzenie podlega zajęciu,

c) sankcje za niedopełnienie obowiązków.

2. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej.

3. Wynagrodzenie dla celów egzekucji:

a) świadczenia podlegające ochronie tak jak wynagrodzenie za pracę

4. Metodyka dokonywania potrąceń egzekucyjnych z wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń:

a) granice potrąceń,

b) kwoty wolne od potrąceń:

 • zmiana etatu a kwota wolna od potrąceń,
 • różne koszty uzyskania przychodów a kwota wolna od potrąceń,
 • kwota wolna od potrąceń na przełomie roku,
 • wypłata kilku składników wynagrodzenia a kwota wolna od potrąceń,
 • wynagrodzenie pracownika do 26 r.ż a kwota wolna od potrąceń,
 • kwota wolna od potrąceń przy zmianie wymiaru czasu pracy,
 • kwota wolny przy niepełnym wymiarze etatu,
 • kwota wolna uczestnika PPK,
 • nieprzepracowanie miesiąca a kwota wolna.

5. Zmiany w potrąceniach w Tarczy antykryzysowej - wątpliwości:

a) kiedy stosować zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń,

b) oświadczenie pracownika,

c) metodyka obliczania kwoty wolnej od potraceń.

6. Praktyczne przykłady dokonywania potrąceń:

 • potrącenie w przypadku kilku wypłat w trakcie miesiąca,
 • potrącenie w przypadku wypłaty składników za okresy roczne,
 • egzekucja na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych z dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 • potrącenia ze świadczeń niepieniężnych,
 • potrącenia a należności z tytułu podróży służbowej,
 • potrącenia w przypadku pracownika, który przystąpił do PPK,
 • potrącenia w przypadku pracownika, który nie ukończył 26 r.z.,
 • zbieg potrąceń egzekucyjnych i nie egzekucyjnych,
 • świadczenia niepieniężne.

7. Potrącenia z praw majątkowych po śmierci pracownika.

8. Potrącenie zaliczki i kary pieniężnej.

9. Potrącenia na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych bez postępowania egzekucyjnego.

10. Potrącenia dobrowolne:

a) kwoty wolne i granice potrąceń,

b) kolejność potrąceń w przypadku potrąceń dokonywanych bez zgody i za zgodą pracownika.

11. Potrącenia z zasiłków:

a) kwoty wolne od potrąceń,

b) praktyczne przykłady dokonywania potrąceń w przypadku gdy poza zasiłkiem pracownik otrzymał wynagrodzenie i inne świadczenia.

12. Potrącenia z umów cywilnoprawnych.

13. Odliczenia kwot wypłaconych w poprzednim terminie płatności.

14. Potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia.

Prowadzący: