Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Wynagrodzenia i potrącenia z wynagrodzeń

Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne z wynagrodzenia za pracę, zasiłków i umów cywilnoprawnych w 2024 r.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Potrącenia egzekucyjne z wynagrodzenia za pracę:
  • obowiązki pracodawcy w przypadku wszczęcia egzekucji z wynagrodzenia pracownika: przygotowanie zestawienia wynagrodzenia dłużnika, oświadczenie o rodzaju przeszkód,
  • sankcje za niedopełnienie obowiązków,
  • zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej,
  • zbieg egzekucji sadowych.
 2. Zatrudnienie pracownika, który przedstawił świadectwo pracy ze wzmianką o zajęciu wynagrodzenia – obowiązki pracodawcy.
 3. Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem, którego wynagrodzenie podlega egzekucji – obowiązki pracodawcy:
  • zawiadomienie organu egzekucyjnego o ustaniu zatrudnienia,
  • przesłanie nowemu pracodawcy dokumentów dotyczących zajęcia wynagrodzenia,
  • wzmianka o zajęciu w świadectwie pracy – co powinna zawierać, czy wymaga aktualizacji.
 4. Definicja wynagrodzenia dla celów egzekucji:
  • definicja wynagrodzenia w przepisach kodeksu postępowania cywilnego,
  • definicja wynagrodzenia w przepisach ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji – zmiany w 2024 r.,
  • wynagrodzenie w kodeksie pracy i innych ustawach.
 5. Potrącenia gdy poza wynagrodzeniem za pracę pracownikowi przysługują inne świadczenia:
  • świadczenia z ZFŚS,
  • odprawy, odszkodowania,
  • nagrody,
  • diety z tytułu podróży służbowej,
  • nagrody jubileuszowe
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
  • ekwiwalenty, ryczałty,
  • świadczenia w naturze.
 6. Dokonywanie potrąceń egzekucyjnych z wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń na praktycznych przykładach:
  • granice potrąceń: granice potrąceń w przypadku zajęcia należności alimentacyjnych i niealimentacyjnych, granice potrąceń w przypadku zajęcia należności alimentacyjnych i niealimentacyjnych oraz potrąceń z tytułu zaliczek udzielonych pracownikowi i kar pieniężnych,
  • kwoty wolne od potrąceń: zmiana etatu a kwota wolna od potrąceń, oświadczenia składane przez pracownika a kwota wolna od potrąceń, kwota wolna od potrąceń na przełomie roku, wypłata kilku składników wynagrodzenia a kwota wolna od potrąceń, wynagrodzenie pracownika korzystające ze zwolnienia od podatku kwota wolna od potrąceń, kwota wolna od potrąceń przy zmianie wymiaru czasu pracy, kwota wolny przy niepełnym wymiarze etatu, kwota wolna uczestnika PPK, nieprzepracowanie miesiąca a kwota wolna,
  • potrącenie w przypadku kilku wypłat w trakcie miesiąca,
  • potrącenie w przypadku wypłaty składników za okresy roczne,
  • potrącenie w przypadku dwóch wypłat w miesiącu,
  • egzekucja na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych z dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  • potrącenie w miesiącu, w którym pracownik otrzymał świadczenie w naturze oskładkowane i opodatkowane,
  • potrącenia a należności z tytułu podróży służbowej,
  • granice potrąceń w przypadki dokonywania potrąceń z tytułu należności alimentacyjnych, niealimentacyjnych, zaliczek pieniężnych, kar pieniężnych oraz dokonywania potrąceń dobrowolnych.
 7. Potrącenia w miesiącu, w którym pracownik uzyskał prawo do wynagrodzenia chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego:
  • granice potrąceń,
  • ustalanie kwoty wolnej od potrąceń w przypadku potrąceń dokonywanych z zasiłków,
  • proporcjonalne zmniejszanie kwoty wolnej od potrąceń w przypadku potrąceń dokonywanych z zasiłków.
 8. Potrącenia na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych bez postępowania egzekucyjnego:
  • warunki jakie powinny być spełnione aby pracodawca dokonał potrącenia,
  • dokumenty jakie powinny zostać przedstawione pracodawcy.
 9. Potrącenia po śmierci pracownika - czy jest możliwe.
 10. Potrącenia dobrowolne:
  • pisemna zgoda pracownika – warunki jakie muszą zostać spełnione,
  • kwoty wolne od potrąceń w przypadku potrącania raty pożyczki z ZFŚS, składek na związki zawodowe,
  • kolejność potrąceń w przypadku potrąceń dokonywanych bez zgody i za zgodą pracownika,
  • potrącenia dobrowolne w miesiącu, w którym pracownik chorował i uzyskał prawo do zasiłku chorobowego.
 11. Potrącenia z umów cywilnoprawnych:
  • granice potrąceń,
  • oświadczenia składane przez zleceniobiorcę mające wpływ na zaliczkę na podatek,
  • potrącenia gdy umowa zlecenia została zawarta z własnym pracownikiem.
 12. Odliczenia kwot wypłaconych w poprzednim terminie płatności:
  • ustalenie kwoty potrącenia,
  • kiedy wymagana jest zgoda pracownika.
 13. Potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia:
  • zgoda pracownika,
  • granice potrąceń,
  • gdy pracownik nie wyraża zgody na potrącenie.
 14. Potrącenia na wniosek syndyka masy upadłościowej:
  • ustalenie kwoty wynagrodzenia wolnej od potrącenia.

Prowadzący:

Barbara Tomaszewska

Barbara Tomaszewska

Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Podatków w Szkole Głównej Handlowej, Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Szczecińskiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 r. prowadzi firmę zajmującą się doradztwem i szkoleniami z dziedziny prawa pracy, podatków i ubezpieczeń. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje opinie, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych, spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń i ich administracją. Prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty praktyczne i kursy z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania wynagrodzeniami, naliczania wynagrodzeń i związanego z tym prawa podatkowego. Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer, w zakresie pisania komentarzy, opinii, artykułów i odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zagadnień związanych z podatkiem dochodowym.

Autor komentarza do Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, publikacji książkowej Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy (cz. I i II).