Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: PIT / Polski Ład

Polski Ład – zmiany w PIT

Rok 2022 przyniesie największą rewolucję podatkową od wielu lat. Większość zmian dotyczyć będzie osób fizycznych, czyli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanych.

Obok najważniejszych zmian takich jak podwyższenie kwoty wolnej od podatku i progu podatkowego w planowanych zmianach zawarto kilkadziesiąt innych zmian.

Autorzy nazywają swój projekt podatkowym restartem gospodarki. Przeprowadzany jest on jednak w błyskawicznym tempie z jednoczesnym wprowadzaniem zmian i poprawek co powoduje szereg obaw podatników co do tego jakie zmiany będą ich dotyczyć w 2022 r.

Szkolenie, na które Państwa zapraszamy ma na celu przygotować podatników będących osobami fizycznymi do zmian, które wchodzą w życie od 2022 r.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł:

 1. Nowa kwota zmniejszająca podatek.
 2. Zasady odprowadzania zaliczek na podatek.
 • Wniosek o zwolnienie z poboru zaliczek.
 • Podatnicy samodzielnie odprowadzający zaliczkę na podatek.

2. Podwyższenie do 120 000 zł progu podatkowego.

3. Ulga dla klasy średniej:

 1. Kategorie dochodów objętych ulgą.
 2. Progi przychodów dające prawo do ulgi.
 3. Algorytm ustalania ulgi.
 4. Zasady wyliczenia ulgi przez zakład pracy (płatnika).
 5. Zastosowanie ulgi przez podatników samodzielnie odprowadzających zaliczki na podatek.

4. Zmiana podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne i likwidacja możliwości odliczenia jej od podatku:

 1. Podstawa do składek.
 • Dochód (ale nie mniej niż minimalne wynagrodzenie) - dla podatników rozliczających się wg. skali lub podatkiem liniowym.
 • Przeciętne wynagrodzenie dla ryczałtowców.
 • Minimalne wynagrodzenie dla płacących kartę podatkową.

5. Zmiany w wspólnym rozliczaniu małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci:

 1. Wspólne rozliczenie za niepełny rok.
 2. Likwidacja wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla samotnych rodziców i wprowadzenie nowej ulgi na dzieci.
 3. Zmiany w zakresie ulgi na dzieci.

6. Zmiany w katalogu zwolnień przedmiotowych:

 1. Odsetki od świadczeń zwolnionych z podatku.
 2. Odpłatne zbycie akcji nabytych lub objętych w pierwszej ofercie publicznej przez podatnika lub jego spadkodawcę.
 3. Zmiany w uldze mieszkaniowej.
 4. Zbycie zabytku.
 5. Stypendia doktoranckie w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki.
 6. Dochody wykonawców kontraktowych z tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym USA.
 7. Świadczenia z tytułu instrumentów rynku pracy.
 8. Dochody osób przyczyniających się do likwidacji chorób zakaźnych
 9. Składki na rzecz związków zawodowych.
 10. Ulga na powrót - dla osób osiedlających się w Polsce.
 11. Zmiany w uldze rehabilitacyjnej:
 • Poszerzenie katalogu wydatków dających prawo do ulgi.
 • Ulga na wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego.
 • Ulga dla opiekunów osób niepełnosprawnych.
 • Wyjaśnienie pojęcia „lek”.
 • Zwolnienie dla rodzin wielodzietnych.
 • Zwolnienie z PIT dla seniorów.

7. Preferencje dla osób inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne.

8. Zmiany w ulgach z tytułu działalności badawczo-rozwojowej:

 1. Ulga dla podatników ponoszących koszty zatrudnienia pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej.
 2. Rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych.
 3. Zwiększenie kwot przysługujących odliczeń.
 4. Odliczenie kosztów produkcji nowego produktu.
 5. Możliwość połączenia preferencji ulgi B+R i IP Box.
 6. Ulga na robotyzację.

9. Ulga dla podatników wspierających sport, kulturę, naukę, konserwację zabytków.

10. Ryczałt od przychodów zagranicznych osób wracających do Polski (ulga RL9).

11. Zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych:

 1. Zmiany w definicjach.
 2. Korekty cen transferowych.
 3. Zmiany dotyczące transakcji safe harbour.
 4. Zmiany w zakresie dokumentacji lokalnej:
 • Wydłużenie terminu na przygotowanie dokumentacji.
 • Narzucenie elektronicznej formy dokumentacji.
 • Zmiany w katalogu zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji.
 • Zwolnienie z obowiązku sporządzania analizy porównawczej.
 • Wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentacji na żądanie organu podatkowego.
 1. Przeniesienie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji do informacji TPR.
 2. Zmiany w informacji TPR.

12. Zmiany dotyczące poboru podatku u źródła:

 1. Definicja rzeczywistego właściciela.
 2. Zawężenie zakresu poboru podatku u źródła.
 3. Kryterium należytej staranności.
 4. Posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji.

13. Przeciwdziałanie „szarej strefie” w zatrudnianiu pracowników:

 1. Przypisanie pracodawcom zatrudniającym na czarno dodatkowego przychodu.
 2. Przychód z tytułu nielegalnego zatrudnienia.
 3. Likwidacja obciążeń podatkowych dla pracowników zatrudnionych „na czarno”.
 4. Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych - obciążenie składkami z tytułu zatrudnienia na czarno wyłącznie pracodawcę a nie pracownika.

14. Popularyzacja obrotu bezgotówkowego:

 1. Ulga na zakup terminala płatniczego oraz wydatków na obsługę transakcji bezgotówkowych.

15. Zmiany o charakterze „uszczelniającym”:

 1. Likwidacja preferencji związanej z wykupem samochodu z leasingu na potrzeby prywatne przedsiębiorcy.
 2. Nowe zasady ustalania wartości początkowej dla prywatnych składników majątku wprowadzanych do działalności gospodarczej.
 3. Zmiany w zakresie 70% podatku dla odpraw z tytułu umów zarządzania.
 4. Zmiany w zakresie amortyzowania budynków i lokali mieszkalnych:
 • Likwidacja możliwości amortyzowania lokali i budynków mieszkalnych.
 1. Opodatkowanie najmu prywatnego wyłącznie ryczałtem.

16. Zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:

 1. Nowe stawki ryczałtu:
 • 14% dla usług ze świadczenia usług opieki zdrowotnej.
 • 12% dla usług w zakresie IT.

17. Zmiany w zakresie karty podatkowej:

 1. Stosowanie karty wyłącznie dla podatników którzy korzystali z tej formy na dzień 31 grudnia 2021 r.
 2. Brak możliwości powrotu do opodatkowania kartą dla podatników, którzy zrezygnowali z tej formy opodatkowania.
 3. Ograniczenie stosowania karty dla zawodów medycznych, które uzyskały prawo do tej formy opodatkowania 1 stycznia 2021 r.

18. Przesyłanie ksiąg i ewidencji w podatku PIT w formie elektronicznej od 2023 r.

19. Zmiany w zakresie opodatkowania zagranicznej jednostki kontrolowanej (ZJK).

 1. Zmiana definicji ZJK.
 2. Rozszerzenie katalogu dochodów biernych.

20. Przejściowy podatek dochodowy dla podatników ujawniających dochody nieujawnione:

 1. Ograniczony okres na ujawnienie dochodów.
 2. Preferencja podatkowa - 8% stawka.
 3. Powstanie Rady do Spraw Repatriacji Kapitału - wydawanie przez nią opinii o zasadności skorzystania z ujawnienia dochodów.

21. Zmiany w zakresie opodatkowania przychodów otrzymywanych przez wspólnika spółki osobowej:

 1. Opodatkowanie środków pieniężnych otrzymanych ze zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce osobowej.
 2. Opodatkowanie składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki osobowej.

22. Zmiany w zakresie ryczałtowego przychodu z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych:

 1. Zastąpienie kryterium pojemności silnika mocą silnika.
 2. Jednoznaczne objęcie ryczałtem również samochodów elektrycznych.

23. Zmiany w zakresie podatku z niezrealizowanych zysków (exit tax).

Prowadzący: