Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: PIT / Polski Ład

Polski Ład po 1 lipca 2022 r. – korekta zasad opodatkowania wynagrodzeń i inne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Z dniem 1 lipca 2022 r. weszły w życie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rekonstrukcja Polskiego Ładu obejmie dochody uzyskane zarówno przez przedsiębiorców, jak i osoby nieprowadzące działalności gospodarczej.
 
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, to kolejna już w tym roku korekta zasad poboru zaliczek na PIT, która dla pracodawców i zleceniodawców oznacza ponowne zmiany w sposobie naliczania podatku od wynagrodzeń i innych świadczeń wypłacanych pracownikom i zleceniobiorcom.
 
Zapraszamy Państwa na szkolenie, w trakcie którego omówione zostaną zmiany, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków płatnika podatku PIT.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Podstawowe założenia korekty Polskiego Ładu i ich wpływ na sposób obliczenia zaliczki na podatek od należności wypłaconych po 1 lipca 2022 r., w tym w szczególności:
 
1. Nowa skala podatkowa - obniżenie stawki PIT z 17%. do 12%, zmiana kwoty zmniejszającej podatek.
2. Likwidacja ulgi dla klasy średniej i uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.
3. Rozszerzenie katalogu przychodów zwolnionych z opodatkowania:
  • zasiłek macierzyński wypłacany dla osób korzystających ze zwolnienia PIT-0,
  • świadczenie kompensacyjne,
  • świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów.
4. Przywrócenie prawa do wspólnego rozliczenia z dzieckiem a pobór zaliczek na podatek PIT.
5. Zmiana stawki zryczałtowanego podatku od umów zlecenia.
 
II. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmujące dochody uzyskane od 1 stycznia 2022 r.:
 
1. Pojęcie hipotetycznego podatku i zwrot różnicy podatku za rok 2022.
2. Ulga prorodzinna, wspólne rozliczenie z dzieckiem a zmiana kryterium dochodu pełnoletniego dziecka.
3. Wzrost limitu kwoty odliczenia składek na rzecz związków zawodowych, skutki dla płatnika PIT.
4. Wybór skali podatkowej przez podatników opodatkowanych podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym, limitowane odliczenie składki zdrowotnej.
5. Składka zdrowotna pobierana przez płatnika - obniżanie składki do wysokości zaliczki na PIT, co oznacza i kogo dotyczy limit 6.000 zł.
6. Opodatkowanie nierezydenta - należności dla osób z Ukrainy.
 
III. Zmiany wprowadzane od 1 stycznia 2023 r.:
 
1. Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek przez więcej niż jednego płatnika.
2. Kwota zmniejszająca przy wypłacie świadczeń z działalności wykonywanej osobiście.
3. Jednolity wzór PIT-2, w którym zawierać się będą oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki.
4. Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek - rozszerzenie katalogu uprawnionych.
5. Zmiana zasad ujmowania w kosztach składek ZUS w części finansowanej przez płatnika.
7. Ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia podatku PIT.
 
IV. Pozostałe zmiany, w tym między innymi:
 
1. Ograniczenie odpowiedzialności płatnika, o której mowa w art. 26a § 2 Ordynacji podatkowej.
2. Wynagrodzenie płatnika - zmiana wysokości po 1 lipca 2022 r. 
3. Nowy formularz PIT-11.
 
V. Pytania i konsultacje.

Prowadzący: