Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: PIT / Polski Ład

Polski Ład po 1 lipca 2022 r. – korekta zasad opodatkowania wynagrodzeń i inne projektowane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

22 kwietnia 2022 r. Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z założeniem projektodawców, rekonstrukcja Polskiego Ładu wejdzie w życie 1 lipca 2022 r., przy czym w przeważającej części obejmie dochody uzyskane od 1 stycznia br., zarówno przez przedsiębiorców jak i osoby nieprowadzące działalności gospodarczej.

Opracowana nowela, to kolejna już w tym roku korekta zasad poboru zaliczek na PIT, która dla pracodawców i zleceniodawców oznacza ponowne zmiany w sposobie naliczania podatku od wynagrodzeń i innych świadczeń wypłacanych pracownikom i zleceniobiorcom.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, w trakcie którego omówione zostaną projektowane zmiany ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków płatnika podatku PIT.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Podstawowe założenia korekty Polskiego Ładu i ich wpływ na sposób obliczenia zaliczki na podatek od należności wypłaconych po 1 lipca 2022 r., w tym w szczególności:

 1. Nowa skala podatkowa - obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc, zmiana kwoty zmniejszającej podatek.
 2. Likwidacja ulgi dla klasy średniej.
 3. Uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.
 4. Rozszerzenie katalogu przychodów zwolnionych z opodatkowania:
 • zasiłek macierzyński wypłacany dla osób korzystających ze zwolnienia PIT-0,
 • świadczenie kompensacyjne,
 • świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów.
 1. Przywrócenie prawa do wspólnego rozliczenia z dzieckiem a pobór zaliczek na podatek PIT.
 2. Zmiana stawki zryczałtowanego podatku od umów zlecenia.

II. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmujące dochody uzyskane od 1 stycznia 2022 r.:

 1. Pojęcie hipotetycznego podatku i zwrot różnicy podatku za rok 2022.
 2. Ulga prorodzinna, wspólne rozliczenie z dzieckiem a zmiana kryterium dochodu pełnoletniego dziecka
 3. Wzrost limitu kwoty odliczenia składek na rzecz związków zawodowych
 4. Wybór skali podatkowej przez podatników opodatkowanych podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym
 5. Limitowane odliczenie składki zdrowotnej

III. Zmiany wprowadzane od 1 stycznia 2023 r.:

 1. Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek przez więcej niż jednego płatnika.
 2. Kwota zmniejszająca przy wypłacie świadczeń z działalności wykonywanej osobiście.
 3. Jednolity wzór PIT-2, w którym zawierać się będą oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki.
 4. Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek - rozszerzenie katalogu uprawnionych.
 5. Zmiana zasad ujmowania w kosztach składek ZUS w części finansowanej przez płatnika.
 6. Ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia podatku PIT.

IV. Pozostałe zmiany, w tym między innymi:

 1. Brak składki zdrowotnej od wynagrodzenia osób powołanych do realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich - do kwoty 6000 zł rocznie.
 2. Ograniczenie odpowiedzialności płatnika o której mowa w art. 26a § 2 Ordynacji podatkowej.
 3. Ograniczenia w uldze na zabytki.

Prowadzący: