Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT

Podsumowanie zmian w zakresie odliczania podatku naliczonego VAT od 2023 r. Zasady sporządzania prawidłowego JPK_V7 oraz najczęstsze błędy na fakturach skutkujące brakiem odliczenia

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów księgowych i biur rachunkowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, radców prawnych, doradców podatkowych oraz przedsiębiorców.

Celem szkolenia jest wyczerpujące omówienie zagadnień związanych z prawem do odliczenia VAT. Wskazanie praktycznych zasad określania kwot podatku naliczonego na bazie szerokiego orzecznictwa TSUE i NSA oraz stanowiska KAS. Omówienie najczęściej popełnianych błędów związanych z odliczaniem VAT. Konieczność weryfikacji kontrahentów w praktyce prowadzonej działalności gospodarczej. Kontrowersje związane z orzecznictwem w zakresie zaniechania inwestycji - analiza wybranych przypadków i ich wpływ na odliczanie VAT.

Praktyczne aspekty tworzenia prawidłowego JPK_V7 od 2023 r. Zasady stosowania kodów GTU i innych oznaczeń na podstawie wyjaśnień MF i orzeczeń WSA. Korekty JPK i obowiązki podatników w zakresie sprawozdawczości. Konsekwencje karno skarbowe błędów w JPK.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zasady odliczania podatku naliczonego - praktyczne aspekty zmian i orzeczeń:

 • kiedy podatnik ma prawo do odliczenia?
 • kontrowersje związane z terminami odliczenia podatku naliczonego:
 • odliczenie na „bieżąco” i „wstecz” - zmiany przepisów,
 • odliczenie VAT z duplikatu faktury,
 • odliczenie z korekty faktury, jaki wpływ na odliczenie ma nota korygująca,
 • zaliczka, a odliczenie VAT,
 • inne dokumenty zakupowe, a odliczenie VAT (paragony, bilety, dokumenty celne),
 • data sprzedaży, data wystawienia, data otrzymania faktury - istotne różnice znaczeniowe dla odliczenia VAT,
 • odliczanie podatku wynikającego z faktur wystawionych przez małych podatników rozliczających się metodą kasową,
 • odliczanie VAT przy nabyciu paliwa - karty paliwowe,
 • ograniczenia lub wyłączenia z prawa do odliczenia,
 • weryfikacja dostawcy lub usługodawcy, a prawo do odliczenia (należyta staranność w wersji Ministerstwa Finansów),
 • Biała Księga Podatników, a obowiązek sprawdzenia kontrahenta. Nowe wartości kwotowe dotyczące weryfikacji,
 • odliczanie VAT strukturą - aspekty praktyczne z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa:
 • kiedy stosować proporcję, a kiedy preproporcję - omówienie pojęć,
 • zasady kwalifikacji kosztów do czynności dających prawo do odliczenia i niedających takiego prawa oraz związanych jednocześnie z całą działalnością przedsiębiorstwa,
 • metodologia określania współczynnika proporcji i preproporcji,
 • wszelkiego typu dotacje, dopłaty i subwencje i ich wpływ na ustalanie zakresu odliczenia,
 • czy preproporcja zwalnia z obowiązku obliczania proporcji?
 • pozostałe zagadnienia związane z odliczaniem VAT i zmianą prawa do odliczenia:
 • zmiana przeznaczenia zapasów - skutki w rozliczeniu VAT i ujęcie w JPK_V7,
 • zaniechanie inwestycji - kwestia rozliczenia VAT naliczonego,
 • zakończenie działalności gospodarczej - rozliczenie VAT.

2. Prawidłowe fakturowanie, skutkujące prawem do odliczenia:

 • dane niezbędne na fakturze w kontekście definicji,
 • czy dokumentacja transakcyjna może być podstawą odliczenia VAT?
 • pro forma, wzór faktury - jakie skutki w VAT?
 • błędy i oczywiste pomyłki w fakturach, a utrata prawa do odliczenia (np. nieprawidłowy odbiorca, błędne dane teleadresowe albo NIP, błędna stawka VAT, nieprawidłowe dane ilościowe i wartościowe na fakturze),
 • paragon z NIP nabywcy - w jaki sposób odliczyć VAT,
 • odliczanie z refaktur - na co zwrócić uwagę?
 • zasady odliczania VAT przy świadczeniach kompleksowych,
 • korekty faktur - w którym momencie dokonać odliczenia,
 • anulowanie faktury i „duplikat” faktury - skutki dla nabywcy,
 • zasady przechowywania faktur przez nabywcę w praktyce,

3. Szczegółowe zasady sporządzania i wysyłania pliku JPK_V7 przez podatników VAT czynnych:

 • zasady wykazywania faktur uproszczonych oraz dokumentów potwierdzających przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego,
 • zmiana sposobu oznaczeń kodów „GTU_01” do „GTU_13”:

a) doprecyzowanie oznaczenia „GTU_01” - napoje alkoholowe,
b) zmiana brzmienia przepisu dot. oznaczenia „GTU_03” - oleje opałowe,
c) eliminacja podwójnego przypisywania oznaczeń GTU_02 i GTU_03,
d) nowe brzmienie przepisu dot. oznaczenia „GTU_07” - pojazdy,
e) dostosowanie kodu „GTU_08” do zmian w załączniku nr 12 do ustawy VAT,
f) doprecyzowanie treści przepisu dot. oznaczenia „GTU_09” - produkty lecznicze,
g) dookreślenie oznaczenia „GTU_10” - budynki, budowle, grunty i ich części,
h) usługi o charakterze niematerialnym oznaczone kodem „GTU_12” - problemy interpretacyjne,
i) wyłączenie kodów GTU dla raportów okresowych i dokumentów wewnętrznych.

 • zmiana w kodowaniu rodzajów transakcji:

a) zmiany w zakresie oznaczenia „TP” dla podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami,
b) zmiana w zakresie oznaczenia „MPP” - mechanizm podzielonej płatności,
c) e-commerce, a nowe oznaczenia w JPK.

 • zmiany w zakresie oznaczeń dowodów księgowych:

a) nowe przypadki wystawiania dokumentów wewnętrznych „WEW” m. in. korekt in-minus zmniejszająca podatek naliczony,
b) faktura do paragonu a faktura uproszczona - sposób wykazania w JPK_V7.

 • JPK_V7 i Biała Lista Podatników:

a) wezwania do korekt lub wyjaśnień zapisów w JPK,
b) weryfikacja danych z JPK,
c) kontrole krzyżowe zapisów.

 • wykazywanie transakcji międzynarodowych w JPK_VAT.
 • zasady korygowania błędów w JPK_V7 na podstawie wyjaśnień MF.

Prowadzący:

Andrzej Malenta

Andrzej Malenta


Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatku VAT, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. Odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Dyrektora IS w Warszawie. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, autor licznych publikacji.