Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT

Podsumowanie zmian w VAT w 2022 r. dotyczących odliczania podatku naliczonego. Wszystko na temat użytkowania kas fiskalnych oraz praktyczne działanie Tarczy 2.0.

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów księgowych i biur rachunkowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, radców prawnych, doradców podatkowych oraz przedsiębiorców.

Celem szkolenia jest wyczerpujące omówienie zagadnień związanych z prawem do odliczenia VAT. Wskazanie praktycznych zasad określania kwot podatku naliczonego na bazie szerokiego orzecznictwa TSUE i NSA oraz stanowiska KAS. Omówienie najczęściej popełnianych błędów związanych z odliczaniem VAT. Konieczność weryfikacji kontrahentów w praktyce prowadzonej działalności gospodarczej. Kontrowersje związane z orzecznictwem w zakresie zaniechania inwestycji - analiza wybranych przypadków i ich wpływ na odliczanie VAT.

Praktyczne aspekty stosowania kas fiskalnych w 2022 r., w tym zakres możliwości stosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasach fiskalnych. Techniczne aspekty stosowania kas różnego typu i związane z tym obowiązki i udogodnienia (ulgi, e-paragony). Działanie w praktyce systemu kas online i możliwość korzystania z tzw. oprogramowania online. W trakcie szkolenia przybliżone zostaną konsekwencje karno-skarbowe naruszenia obowiązków prawidłowego ewidencjonowania i wydawania paragonów fiskalnych.

Wśród zmian wchodzących w życie w 2022 r. na uwagę zasługują nowe zasady opodatkowania nośników energii związane z dążeniami władz do obniżenia inflacji oraz inne działania zmierzające do ograniczenia negatywnych skutków epidemii, wojny na Wschodzie oraz spadku koniunktury gospodarczej.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zasady odliczania podatku naliczonego - praktyczne aspekty zmian i orzeczeń:

 • kiedy podatnik ma prawo do odliczenia?
 • kontrowersje związane z terminami odliczenia podatku naliczonego:
 • odliczenie na „bieżąco” i „wstecz” - zmiany przepisów,
 • odliczenie VAT z duplikatu faktury,
 • odliczenie z korekty faktury, jaki wpływ na odliczenie ma nota korygująca,
 • zaliczka, a odliczenie VAT,
 • inne dokumenty zakupowe, a odliczenie VAT (paragony, bilety, dokumenty celne).
 • data sprzedaży, data wystawienia, data otrzymania faktury - istotne różnice znaczeniowe dla odliczenia VAT,
 • odliczanie podatku wynikającego z faktur wystawionych przez małych podatników rozliczających się metodą kasową,
 • odliczanie VAT przy nabyciu paliwa - karty paliwowe,
 • ograniczenia lub wyłączenia z prawa do odliczenia,
 • błędy i oczywiste pomyłki w fakturach, a utrata prawa do odliczenia (np. nieprawidłowy odbiorca, błędne dane teleadresowe albo NIP, błędna stawka VAT, nieprawidłowe dane ilościowe i wartościowe na fakturze),
 • weryfikacja dostawcy lub usługodawcy, a prawo do odliczenia (należyta staranność w wersji Ministerstwa Finansów),
 • Biała Księga Podatników, a obowiązek sprawdzenia kontrahenta. Nowe wartości kwotowe dotyczące weryfikacji,
 • odliczanie VAT strukturą - aspekty praktyczne z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa:
 • kiedy stosować proporcję, a kiedy preproporcję - omówienie pojęć,
 • zasady kwalifikacji kosztów do czynności dających prawo do odliczenia i niedających takiego prawa oraz związanych jednocześnie z całą działalnością przedsiębiorstwa,
 • metodologia określania współczynnika proporcji i preproporcji,
 • wszelkiego typu dotacje, dopłaty i subwencje i ich wpływ na ustalanie zakresu odliczenia,
 • czy preproporcja zwalnia z obowiązku obliczania proporcji?
 • pozostałe zagadnienia związane z odliczaniem VAT i zmianą prawa do odliczenia:
 • zmiana przeznaczenia zapasów - skutki w rozliczeniu VAT i ujęcie w JPK_V7,
 • zaniechanie inwestycji - kwestia rozliczenia VAT naliczonego,
 • zakończenie działalności gospodarczej - rozliczenie VAT.

2. Ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, wystawianie i wydawanie paragonu fiskalnego nabywcom:

 • ewidencjonowanie sprzedaży na kasie, a moment powstania obowiązku podatkowego,
 • sprzedaż na kasie powierzonej, obca sprzedaż na własnej kasie - zasady,
 • jak zweryfikować nabywcę przy sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej?
 • kiedy następuje ostateczny moment wystawienia paragonu?
 • wystawianie paragonów dokumentujących zaliczki,
 • w jakich okolicznościach można stosować e-paragony?
 • wydawanie paragonów przy sprzedaży na odległość,
 • jak wystawić fakturę do paragonu?
 • co to jest paragon z NIP i jakie daje możliwości?
 • oznaczanie paragonów i faktur symbolami w nowym JPK_V7, wykazywanie paragonów z NIP w nowym JPK_V7,
 • w jakim terminie i trybie sporządza się raport fiskalny dobowy i okresowy?
 • jak dokumentować korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie: zwroty towarów, reklamacje, obniżki ceny, oczywiste pomyłki, anulowanie paragonów?
 • wykazywanie korekt sprzedaży na kasie w JPK_V7: czy jako „RO” czy „WEW”?
 • obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie kas fiskalnych i oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z obsługą kas oraz odpowiedzialnością karnoskarbową,
 • konsekwencje niewystawienia lub niewydania paragonu fiskalnego na gruncie ustawy Kodeks karny skarbowy.

3. Szczególne obowiązki i prawa podatników związane z użytkowaniem kas:

 • jaki jest zakres wprowadzania kas online w 2022 r.?
 • zasady fiskalizacji kasy,
 • od kiedy jest obowiązek połączenia terminali płatniczych z kasami?
 • czy drukarki fiskalne wymagają pracy z terminalem płatniczym?
 • przerwy w fiskalizacji sprzedaży, awarie kasy lub brak internetu w kasie online - obowiązki podatnika,
 • przeglądy techniczne kasy, także w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej,
 • jakie sankcje za brak przeglądu technicznego kasy,
 • obowiązki związane z zakończeniem pracy kasy lub zakończeniem działalności gospodarczej,
 • w jakim zakresie podatnikowi przysługuje odliczanie lub zwrot kwot wydanych na zakup kasy,
 • czy podatnik posiadający kasę „starego typu” ma prawo do ulgi w przypadku nabycia kasy online?

4. Zasady zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących w roku 2022:

 • jaki jest próg zwolnienia podmiotowego w 2022?
 • nowy zakres załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień przedmiotowych,
 • wyłączenia z możliwości korzystania ze zwolnienia - jaki zakres od 2022?
 • kiedy nie trzeba fiskalizować świadczeń na rzecz pracowników,
 • zapłata na konto bankowe a brak obowiązku fiskalizacji transakcji,
 • czy fiskalizować świadczenia nieodpłatne np. prezentów?

5. Tarcza Antyinflacyjna - uchwalone przepisy dotyczące obniżenia stawek VAT - skutki dla podatników:

 • jakie towary objęte są okresowymi obniżonymi stawkami VAT oraz stawki na poszczególne towary,
 • zakres stosowania Nomenklatury Scalonej CN i PKWiU,
 • w jakim okresie są stosowane stawki obniżone na nośniki energii, gaz, produkty spożywcze, nawozy itd. oraz jak ustalać stawkę VAT w okresie przejściowym (styczeń/luty oraz lipiec/sierpień).

Prowadzący:

Andrzej Malenta

Andrzej Malenta


Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatku VAT, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. Odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Dyrektora IS w Warszawie. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, autor licznych publikacji.