Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Prawo pracy

Podsumowanie zmian w przepisach prawa pracy w 2022 r. oraz planowane zmiany w 2023 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu dotyczącym najnowszych zmian przepisów prawa pracy. Przede wszystkim postaramy się uporządkować wszystkie kwestie, które znalazły się w rządowym projekcie zmian Kodeksu pracy. Przyjrzymy się nowym elementom umowy o pracę oraz informacji dodatkowej o warunkach zatrudnienia. Omówimy nowe zasady zatrudniania na podstawie umowy o pracę na okres próbny.

Przyjrzymy się dodatkowym wymogom związanym z wypowiedzeniem umowy o pracę na czas określony. Podpowiemy jakie zmiany pojawią się w obszarze uprawnień rodzicielskich (np. wydłużenie długości urlopu rodzicielskiego, krótszy czas na skorzystanie z urlopu ojcowskiego). Wskażemy nowe uprawnienia, które nabędą pracownicy w związku z planowanymi zmianami (np. urlop opiekuńczy, 2 dni albo 16 godzin zwolnienia od pracy w razie siły wyższej).

Zwrócimy uwagę na elastyczną organizację czasu pracy rodziców lub opiekunów dzieci do lat 8. Zajmiemy się także sytuacjami, w jakich pracownicy będą mogli wnioskować do pracodawcy o zmianę dotychczasowych warunków zatrudnienia.

W trakcie zajęć naszą uwagę skierujemy również na planowane zmiany w obszarze pracy zdalnej, a także wyrywkowej kontroli pracowników pod kątem badania trzeźwości lub obecności środków odurzających.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli Państwu lepiej przygotować się na planowane zmiany w przepisach prawa pracy, uniknąć zaskoczenia nowymi regulacjami prawnymi i wdrożyć z odpowiednim wyprzedzeniem niezbędne czynności formalnoprawne. Szkolenie będzie przeprowadzone w oparciu o projekty ustaw opublikowanych na stronach rządowych lub obecnie procedowanych w parlamencie.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Rządowy projekt zmian w przepisach Kodeksu pracy:

1. Urlop rodzicielski. Wydłużenie okresu urlopu. Możliwość korzystania z wydłużonej części urlopu przez drugie z rodziców lub opiekunów. Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za czas pobytu na urlopie rodzicielskim.

2. Urlop ojcowski. Skrócenie okresu korzystania z urlopu.

3. Urlop opiekuńczy. Wymiar nowego urlopu. Czy urlop opiekuńczy będzie płatny? Komu i w jakich sytuacjach będzie przysługiwać takie uprawnienie?

4. Dodatkowe zwolnienie od pracy (2 dni albo 16 godzin) z powodu działania siły wyższej lub w pilnych sprawach rodzinnych. Wysokość wynagrodzenia za takie zwolnienie od pracy. Sposoby korzystania z takiego zwolnienia. Wymiar zwolnienia dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

5. Zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w przypadku opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 14 (art. 188 Kodeksu pracy). Doprecyzowanie zasad korzystania ze zwolnienia w przypadku pracowników, których czas pracy na podstawie innych przepisów, jest krótszy niż 8 godzin.

6. Umowa o pracę na okres próbny. Jakie będą nowe długości okresu próbnego? Kiedy będzie można wydłużyć okres próbny?

7. Umowa o pracę na czas określony. Konieczność podawania przez pracodawcę uzasadnionej przyczyny wypowiedzenia takiej umowy. Wymóg konsultacji związkowej przed dokonaniem wypowiedzenia.

8. Jakie nowe elementy będą się znajdować w treści umowy o pracę?

9. Informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 Kodeksu pracy). Zmiana terminu na przekazanie takiej informacji pracownikom. Jakie nowe elementy będzie zawierać taka informacja?

10. Szkolenia pracowników a czas pracy. W jakich nowych sytuacjach szkolenia pracowników mają być zaliczane do czasu pracy, jeżeli będą odbywać się poza godzinami pracy?

11. Elastyczna organizacja czasu pracy rodziców dzieci do lat 8. W jakich sytuacjach pracownicy będą mogli domagać się elastycznej organizacji czasu pracy? Co oznacza w praktyce elastyczna organizacja czasu pracy? Czy pracodawca będzie miał obowiązek wyrażenia zgody na takie zmiany?

12. W jakich sytuacjach pracownicy będą mogli składać wniosek o zmianę warunków zatrudnienia? Jak często pracownik będzie mógł złożyć taki wniosek? Czy wniosek pracownika będzie dla pracodawcy wiążący?

13. Jakie nowe uregulowania dotyczące rozwiązania umowy o pracę w szczególnych sytuacjach (np. kobieta w ciąży, osoba korzystająca z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub ojcowskiego) zawierają projektowane regulacje prawne?

14. Nowe przepisy wykroczeniowe. W jakich sytuacjach pracodawca będzie mógł być ukarany w razie kontroli inspektora pracy? Jakiej wysokości kara będzie grozić za naruszenie nowych przepisów?

15. Pozostałe zmiany uwzględnione w rządowym projekcie zmian Kodeksu pracy.

II. Pozostałe projektowane zmiany w przepisach prawa pracy:

1. Praca zdalna. Jakie wymogi dotyczące wprowadzenia pracy zdalnej mają obowiązywać pracodawcę? Czy do wprowadzenia pracy zdalnej konieczna będzie zgoda związków zawodowych? Czy pracodawca będzie musiał wyrazić zgodę na pracę zdalną na żądanie pracownika? Czy pracodawca będzie miał możliwość kontroli miejsca pracy zdalnej? Jakie koszty w związku z pracą zdalną będzie musiał pokrywać pracodawca? Jak będą traktowane wypadki przy pracy zdalnej?

2. Badanie trzeźwości pracowników. W jakich sytuacjach możliwa będzie wyrywkowa kontrola trzeźwości pracowników? Czy badanie trzeźwości dotyczyć będzie również osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy (np. umowa zlecenie, kontrakt menadżerski)? Czy wprowadzenie kontroli trzeźwości będzie wymagało zgody związków zawodowych? Jak długo pracodawca będzie musiał przechowywać informację o stanie trzeźwości skontrolowanych osób?

Prowadzący:

Michał Podsiedlik

Michał Podsiedlik

Prawnik, Absolwent Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalista ds. bhp, po ukończonych studiach podyplomowych na Politechnice Śląskiej. Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, gdzie poza funkcją eksperta ds. prawa prawy pełnił także rolę rzecznika prasowego. Doświadczenie i praktyczne wdrażanie zagadnień z zakresu prawa pracy zdobywał w dziale nadzorującym kwestie kadrowe. Obecnie przedsiębiorca zajmujący się szkoleniami z dziedziny prawa pracy.

Ekspert prawa pracy specjalizujący się przede wszystkim w zagadnieniach dotyczących czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, a także mobbingu, dyskryminacji i równego traktowania w zatrudnieniu. Od kilkunastu lat trener z dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, który w trakcie zajęć stara się wyjaśniać w przystępny sposób nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia prawne, a poszczególne przepisy przekładać na rozwiązania praktyczne. Doradca i konsultant, który wraz z klientami wypracowuje najbardziej adekwatne dla nich rozwiązania prawne, godząc funkcjonowanie organizacji z ramami kodeksu pracy.