Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Prawo pracy

Podsumowanie zmian w przepisach prawa pracy w 2021 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu dotyczącym najnowszych zmian w prawie pracy. Przede wszystkim postaramy się uporządkować wszystkie zmiany regulacji dotyczących prawa pracy zawartych w tzw. przepisach antycovidowych.

Przyjrzymy się wymogom niezbędnym do prawidłowego wprowadzenia i rozliczenia pracy zdalnej. Omówimy warunki powierzenia pracy zdalnej pracownikom znajdującym się na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Podpowiemy również jak pracodawca może poradzić sobie ze skutkami zawieszenia tzw. fikcji dwukrotnego awizowania korespondencji, która podczas pandemii nie jest uznawana za doręczoną. Wskażemy na praktyczne aspekty możliwości narzucenia pracownikowi terminu wykorzystania urlopu zaległego. Rozwiejemy także kilka wątpliwości związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w trakcie pandemii (np. Kiedy nie trzeba kierować pracownika na badania lekarskie? W jakich sytuacjach możliwa jest rezygnacja ze szkoleń bhp? Czy pracodawca może mierzyć temperaturę swoim pracownikom?).

W trakcie zajęć naszą uwagę skierujemy również na nowe regulacje prawne, które zaczęły obowiązywać na przełomie roku, np. na nowe wykroczenia związane z zatrudnieniem dłużników alimentacyjnych, a także zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i konsekwencje z tym związane. Ponadto, na praktycznych przykładach przygotujemy Uczestników na najciekawsze sytuacje z zakresu czasu pracy, z którymi zmierzą się w 2021 r. (skutki prawne święta przypadające w sobotę - 1 maja i 25 grudnia, a także konsekwencje prawne święta przypadające w czwartek - 3 czerwca i 11 listopada, zwłaszcza pod kątem planowania tzw. długiego weekendu).

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Zmiany w przepisach prawa pracy wprowadzone w grudniu 2020 r. i w styczniu 2021 r.:

1. Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu niezgodnego z prawem zatrudnienia pracownika będącego dłużnikiem alimentacyjnym, a także braku potrąceń alimentacyjnych – przepisy wykroczeniowe obowiązujące od dnia 01.12.2020 r.

2. Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czy wynagrodzenie minimalne może być wieloskładnikowe? Jakie elementy wynagrodzenia mogą wchodzić w skład minimalnego wynagrodzenia? Nowa stawka godzinowa w przypadku niektórych umów cywilnoprawnych.

II. Zmiany w przepisach prawa pracy obowiązujące w czasie pandemii, które wynikają z tzw. ustawy antycovidowej:

1. Badania lekarskie w czasie zagrożenia epidemicznego. W jakich sytuacjach pracownik nie musi wykonywać badań lekarskich?

2. Szkolenia z zakresu bhp podczas pandemii. Czy szkolenie z zakresu bhp może odbywać się na odległość? Jak grupa pracowników nie musi być poddawana szkoleniom okresowym bhp?

3. Możliwość udzielenia urlopu zaległego bez wniosku pracownika na podstawie przepisów antykryzysowych. Czy pracodawca ma prawo narzucić pracownikowi termin wykorzystania urlopu zaległego?

4. Zawieszenie tzw. fikcji doręczeń w stosunkach pracy. Jak pracodawca może skutecznie doręczyć korespondencję pracownikowi podczas nieobowiązywania skuteczności dwukrotnego awizowania przesyłki za pośrednictwem poczty? Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez konieczności zachowania formy pisemnej? W jakiej sytuacji wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będzie naruszało przepisów prawa pracy?

5. Dopuszczalność pracy zdalnej podczas kwarantanny. Jakie świadczenia pieniężne przysługują pracownikowi na kwarantannie? Czy pracownik na kwarantannie może wykonywać pracę zdalną inną niż określona w umowie o pracę? Czy pracownik może odmówić pracy zdalnej podczas kwarantanny? Jakie dokumenty w związku z pobytem na kwarantannie ma obowiązek przekazać pracownik swojemu pracodawcy?

6. Czy pracownik w trakcie izolacji z powodu pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa może wystąpić z wnioskiem o wykonywanie pracy zdalnej? Czy pracodawca może wyrazić na to zgodę?

7. Wydłużenie terminu ważności orzeczenia o niepełnosprawności w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

8. Zwolnienie od pracy w przypadku oddania krwi lub osocza podczas pandemii. Komu przysługuje takie zwolnienie? Ile dni zwolnienia przysługuje pracownikowi z tego tytułu? Czy są to dni płatne? Jakie są obowiązki pracodawcy, jeżeli takie zwolnienie przypada w dniu wolnym od pracy? Czy pracownik powinien przed dniem oddania krwi lub osocza zawiadomić o tym fakcie pracodawcę?

9. Możliwości prawne pracodawcy dotyczące mierzenia temperatury pracownikom i innym osobom wchodzącym na teren zakładu pracy.

III. Dni świąteczne w 2021 r. i ich wpływ na prawidłowe planowanie o rozliczanie czasu pracy:

1. Święto przypadające w sobotę (1 maja 2021 r. oraz 25 grudnia 2021 r.). Do kiedy należy udzielić innego dnia wolnego? Czy dzień wolny musi przypadać w tym samym terminie dla wszystkich pracowników? Czy jest to dzień płatny? Jakie są skutki prawne choroby pracownika w dniu wolnym udzielonym z tytułu sobotniego święta?

2. Święto przypadające w czwartek (3 czerwca 2021 r. oraz 11 listopada 2021 r.). W jakiej sytuacji pracodawca może zapewnić pracownikowi tzw. długi weekend (od czwartku do niedzieli) w zamian za dodatkowy dzień do odpracowania? Jakie są skutki prawne choroby pracownika podczas tzw. długiego weekendu i w dzień odpracowania tzw. wolnego piątku?

Prowadzący: