Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Prawo pracy

Podsumowanie zmian w przepisach prawa pracy w 2021 r. oraz 2022 r. (szkolenie od godziny 16.00)

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu dotyczącym najnowszych zmian w prawie pracy. Przede wszystkim postaramy się uporządkować wszystkie zmiany regulacji dotyczących prawa pracy zawartych w tzw. przepisach antycovidowych. Przyjrzymy się wymogom formalnym związanym z wykonywaniem pracy zdalnej. Omówimy dokumenty związane z pobytem pracowników na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Rozwiejemy także kilka wątpliwości związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w trakcie pandemii (np. Kiedy nie trzeba kierować pracownika na badania lekarskie? W jakich sytuacjach możliwa jest rezygnacja ze szkoleń bhp?).

W trakcie zajęć naszą uwagę skierujemy również na nowe regulacje prawne związane ze zwolnieniami lekarskimi. Przyjrzymy się sytuacjom, które wiążą się z koniecznością zwrotu zasiłku chorobowego w razie ustalenia wykorzystania przez pracownika zwolnienia lekarskiego niezgodnie z przeznaczeniem. Podpowiemy, kiedy praca podczas zwolnienia lekarskiego nie będzie stanowić ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, a co za tym idzie – w jakich sytuacjach nie może to skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy o pracę. Wskażemy w jaki sposób zmiany dotyczące długości okresów zasiłkowych będą rzutować na możliwość zakończenia zatrudnienia z powodu długotrwałych absencji chorobowych. Zwrócimy uwagę na zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i konsekwencje z tym związane. Zajmiemy się także omówieniem projektów planowanych zmian w przepisach prawa pracy, przede wszystkim pod kątem nowych wymogów związanych z wypowiedzeniem umowy o pracę na czas określony, a także rozszerzenia uprawnień rodzicielskich (np. wydłużenie urlopu rodzicielskiego, urlop opiekuńczy). Dodatkowo przyjrzymy się projektom ustaw dotyczących wymogów prawidłowego wprowadzenia pracy zdalnej po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jak również propozycją nowych przepisów odnośnie możliwości badania trzeźwości pracowników.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Obowiązujące od 18 września 2021 r. nowe przepisy dotyczące wykorzystywania przez pracowników zwolnienia lekarskiego niezgodnie z przeznaczeniem:

1. Konieczność zwrotu zasiłku chorobowego w razie ustalenia wykorzystania przez pracownika zwolnienia lekarskiego niezgodnie z przeznaczeniem.

2. Rozszerzenie możliwości kontroli ZUS pod kątem ustalenia nieprawidłowego korzystania ze zwolnienia lekarskiego przez pracownika.

3. Jakie są możliwości prawne kontroli zwolnienia lekarskiego przez pracodawcę?

4. Kto decyduje o tym, czy zwolnienie lekarskie jest wykorzystywane w prawidłowy sposób?

5. Czy korzystanie ze zwolnienia lekarskiego niezgodnie z przeznaczeniem przez pracownika może stanowić przyczynę rozwiązania umowy o pracę?

II. Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2022 r.:

1. Czy wynagrodzenie minimalne może być wieloskładnikowe?

2. Jakie elementy wynagrodzenia mogą wchodzić w skład minimalnego wynagrodzenia?

3. Ile będzie wynosić nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia za 2022 r. oraz nowa minimalna stawka godzinowa w przypadku niektórych umów cywilnoprawnych?

III. Zmiany w przepisach wykroczeniowych dotyczące zatrudniania dłużników alimentacyjnych:

1. Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu niezgodnego z prawem zatrudnienia pracownika będącego dłużnikiem alimentacyjnym, a także braku potrąceń alimentacyjnych.

2. Czy pracodawca może przetwarzać dane dotyczące zadłużenia alimentacyjnego kandydatów do pracy lub pracowników?

3. Jakie możliwości prawne będą towarzyszyć wprowadzeniu od grudnia 2021 r. Krajowego Rejestru Zadłużonych?

IV. Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy obowiązujące w czasie pandemii, które wynikają z tzw. ustawy antycovidowej:

1. Badania lekarskie w czasie zagrożenia epidemicznego. W jakich sytuacjach pracownik nie musi wykonywać badań lekarskich?

2. Szkolenia z zakresu bhp podczas pandemii. Czy szkolenie z zakresu bhp może odbywać się na odległość? Jak grupa pracowników nie musi być poddawana szkoleniom okresowym bhp?

3. Czy pracownik w trakcie izolacji z powodu pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa może wystąpić z wnioskiem o wykonywanie pracy zdalnej? Czy pracodawca może wyrazić na to zgodę?

V. Projektowane zmiany w przepisach prawa pracy:

1. Zmiany dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony (konieczność podania uzasadnionej przyczyny wypowiedzenia oraz konsultacji związkowej). Nowe uprawnienia pracowników, którzy podważają zgodność z prawem wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony (możliwość domagania się przywrócenia do pracy).

2. Wdrożenie przepisów unijnej dyrektywy nr 2019/1158 (tzw. Work-Life Balance). Wydłużenie urlopu rodzicielskiego. Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego. Skrócenie okresu, w którym pracownik-ojciec może korzystać z urlopu ojcowskiego. Nowy urlop opiekuńczy. Nowe zwolnienie od pracy (2 dni albo 16 godzin) z powodu działania siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem.

3. Praca zdalna. Jakie wymogi dotyczące wprowadzenia pracy zdalnej mają obowiązywać pracodawcę? Czy do wprowadzenia pracy zdalnej konieczna będzie zgoda związków zawodowych? Czy pracodawca będzie musiał wyrazić zgodę na pracę zdalną na żądanie pracownika? Czy pracodawca będzie miał możliwość kontroli miejsca pracy zdalnej? Jakie koszty będzie musiał pokrywać pracodawca w związku z pracą zdalną? Jak będą traktowane wypadki przy pracy zdalnej?

4. Badanie trzeźwości pracowników. W jakich sytuacjach możliwa będzie wyrywkowa kontrola trzeźwości pracowników? Czy badanie trzeźwości dotyczyć będzie również osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy (np. umowa zlecenie, kontrakt menadżerski)? Czy wprowadzenie kontroli trzeźwości będzie wymagało zgody związków zawodowych? Jak długo pracodawca będzie miał obowiązek przechowywania informacji o stanie trzeźwości skontrolowanych osób?

Prowadzący: