Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek VAT

Podsumowanie pakietów upraszczających VAT – SLIM_1, SLIM_2 i SLIM_3. Czy rzeczywiście są remedium na problemy podatkowe?

Celem szkolenia jest wyczerpujące omówienie, za pomocą praktycznych przykładów, zagadnień związanych z uproszczeniem rozliczania VAT w ramach pakietów SLIM1, 2 i 3. W ramach zajęć wykładowca przybliży Państwu meandry nowych rozwiązań w zakresie uproszczeń w podatku od towarów i usług. Wykorzystując praktyczne przykłady zostaną omówione wszelkie metody prawidłowego rozliczania VAT, przy jednoczesnym wskazaniu optymalnych dla podatników działań.
Pomocą dydaktyczną będą w tym przypadku rozliczne interpretacje indywidualne Ministra Finansów i pojawiające się już orzeczenia WSA.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Pakiet SLIM VAT 1:
  • likwidacja wymogu gromadzenia potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus – nowe zasady ujmowania korekt zmniejszających w VAT,
  • zasady ujmowania faktur korygujących in plus – zasady obowiązujące w transakcjach krajowych, WDT oraz w eksporcie towarów,
  • wydłużenie terminu wywozu towaru i zgromadzenia dokumentów potwierdzających wywóz dla zaliczki w eksporcie towarów,
  • zmiana terminu do odliczenia VAT naliczonego bez konieczności dokonywania korekty deklaracji,
  • umożliwienie odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu ich odprzedaży,
  • zmiany w zakresie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności,
  • kursy przeliczeniowe w VAT, a kursy stosowane do przeliczenia kwot w walucie obcej na gruncie podatków dochodowych
 2. Pakiet SLIM VAT 2:
  • wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi do 3 lat i poszerzenie jej zastosowania (wdrożenie wyroku TSUE ws. ulgi na złe długi),
  • odliczenie VAT po upływie terminu na odliczenie „na bieżąco” – rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w którydopuszczenie możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym,
  • likwidacja zasady szyku rozstawnego przy odliczeniu VAT z tytułu transakcji objętych odwrotnym obciążeniem – wdrożenie wyroku TSUE do ustawy o VAT,
  • doprecyzowanie momentu ujęcia korekty zmniejszającej w odniesieniu do importu usług, WNT oraz dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca,
  • umożliwienie podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty,
  • uregulowanie kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny,
  • zmiany w zakresie uwolnienia środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty
 3. Pakiet SLIM VAT 3 i Grupa VAT:
  • podniesienie progu dla małego podatnika do 2 mln euro rocznie,
  • uregulowanie właściwych kursów walut stosowanych do przeliczania podstawy podatkowania przy korektach in minus, in plus oraz zbiorczych,
  • nowe zasady korygowania stawki dotyczące WDT,
  • zmiany w zwolnieniach z VAT,
  • nowości w MPP,
  • zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia VAT przy WNT,
  • znaczne podniesienie progu przy proporcji odliczenia,
  • zmiany w zakresie uwzględniania korekty rocznej podatku naliczonego,
  • brak obowiązku wystawienia faktury przy zaliczkach w niektórych przypadkach,
  • brak konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących online (w tym wirtualnych),
  • kto będzie mógł tworzyć grupę VAT,
  • korzyści z utworzenia grupy VAT,
  • zasady tworzenia grupy VAT,
  • jak rozliczać transakcje wewnątrz grupy i z podmiotami spoza grupy?,
  • fakturowanie i odliczanie w grupie VAT,
  • przelewy VAT pomiędzy rachunkami VAT członków grupy VAT.

Prowadzący:

Andrzej Malenta

Andrzej Malenta

Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatku VAT, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. Odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Dyrektora IS w Warszawie. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, autor licznych publikacji.