Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: ZUS

Podstawy wymiaru zasiłków i świadczeń ZUS w 2023 roku – praktyczne warsztaty

Masz problemy z wyliczeniem zasiłku chorobowego, opiekuńczego czy macierzyńskiego? Nie jesteś pewien czy zmiana wymiaru czasu pracy ma wpływ na wyliczenie zasiłku, masz kłopot z interpretacją regulaminu wynagrodzeń lub samych przepisów prawa w związku z wypłatą zasiłków? A może pojawiają się inne wątpliwości podczas naliczania świadczeń? To szkolenie jest dedykowane właśnie Tobie!

Szkolenie prowadzone w formie warsztatów. Rozwiązywane z trenerem przykłady, pomogą kursantom przybliżyć lub zaktualizować posiadaną wiedzę z zakresu świadczeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Szkolenie zawiera elementy teorii w zakresie ustalania prawa do zasiłków i ustalania podstawy wymiaru świadczeń oraz praktykę łącznie z przedstawieniem podstawy prawnej. Ćwiczenia zawierają problematykę m.in. zmiany wymiaru czasu pracy, zmian w regulaminie wynagrodzeń, wyliczenia podstawy wymiaru świadczeń po zamianie wypłacanych składników, wliczenia do podstawy wymiaru zasiłku godzin nadliczbowych z uwzględnieniem zasad ich wypłacania, przyjmowania lub nie do podstawy zasiłku składników wynagrodzeń, których nie ma zapisanych w regulaminie wynagrodzeń.        

 W trakcie szkolenia zostaną omówione również zmiany jakie w kwestii ustalania prawa do zasiłków oraz podstawy jego wymiaru obowiązują w 2023 r., wprowadzone z życie od stycznia 2022 r., mi.in. ustalenie okresu zasiłkowego, wysokość zasiłku za okres pobytu w szpitalu, zmiany wśród osób uprawnionych do świadczeń, zasady przekazywania danych niezbędnych do ustalenia uprawnień do świadczeń.

Szkolenie skierowane do pracowników działów kadrowo płacowych zajmujących się wyliczaniem świadczeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz biur rachunkowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków i świadczeń z ubezpieczeń społecznych:

1. Podstawa wymiaru zasiłków i świadczeń wypłacanych pracownikom - zasady ustalania podstawy:

 • Interpretacje i zmiany w regulaminie wynagrodzeń, a ustalenie podstawy wymiaru zasiłku (zmiany zasad wypłaty składnika wynagrodzenia, włączenie i wyłączenie składnika wynagrodzenia, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia, zamiana na inny składnik),
 • składniki stałe i zmienne w podstawie wymiaru zasiłków i świadczeń, uzupełnianie składników wynagrodzenia w podstawie wymiaru zasiłków i świadczeń,
 • 30 krotność podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a podstawa wymiaru zasiłku (ustalanie średniego wskaźnika składek w miesiącu przekroczenia i nieobecności usprawiedliwionej oraz w przypadku wypłaty składnika wynagrodzenia należnego za czas choroby),
 • premie miesięczne, kwartalne, roczne, motywacyjne, uznaniowe, nagrody z zysku, premie kwotowe, dodatki stażowe, funkcyjne, urlopy wypoczynkowe,  godziny nadliczbowe, dyżury w podstawie wymiaru zasiłków i świadczeń,
 • zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń po zmianie wymiaru czasu pracy - zmiana w okresie miesiąca, kwartału, roku i wliczanie składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych do podstawy wymiaru zasiłków i świadczeń,
 • składniki uwzględniane i nieuwzględniane w odstawie wymiaru zasiłków i świadczeń,
 • umowy zlecenia zawarte z własnym pracownikiem lub wykonywane na rzecz własnego pracodawcy w podstawie wymiaru zasiłku,
 • ustalanie podstawy wymiaru zasiłku po przerwie w wykonywaniu pracy - urlopy bezpłatne, wychowawcze,
 • ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków i świadczeń, kiedy należy przeliczyć podstawę wymiaru zasiłku w 2023 r.,
 • minimalna podstawa wymiaru zasiłku obowiązująca w 2023 r.

2. Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących zleceniobiorcom:

 • podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, a prawo do zasiłku,
 • co stanowi podstawę wymiaru zasiłku zleceniobiorcy,
 • ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy,
 • zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla zleceniobiorców,
 • ustalanie podstawy wymiaru zasiłku dla zleceniobiorców niezdolnych do pracy przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia,
 • zasady ustalania podstawy dla osób posiadających i nieposiadających wcześniejszego okresu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu,
 • kiedy uzupełnimy miesiąc wchodzący do podstawy wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy, a kiedy przyjmiemy przychód w kwocie faktycznej,
 • ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasiłku.

3. Obowiązki pracodawcy, gdy wypłaty zasiłku dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych - na co zwrócić szczególną uwagę podczas wypełniania zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3.

4. Część warsztatowa - rozwiązywanie ćwiczeń - praktyczne przykłady z zastosowaniem omawianych zasad.

Prowadzący:

Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych


Wieloletni praktyk z zakresu ustalania uprawnień oraz wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych.