Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: ZUS

Podstawy wymiaru zasiłków i świadczeń ZUS w 2022 roku – praktyczne warsztaty – czyli zasiłki ZUS po ustawowych zmianach oraz praktyczne przykłady wyliczania świadczeń z ubezpieczenia społecznego na podstawie zasad obowiązujących w 2022 r. (szkolenie od godziny 16.00)

Masz problemy z wyliczeniem zasiłku chorobowego, opiekuńczego czy macierzyńskiego? Nie jesteś pewien czy zmiana wymiaru czasu pracy ma wpływ na wyliczenie zasiłku, masz kłopot z interpretacją regulaminu wynagrodzeń lub samych przepisów prawa w związku z wypłatą zasiłków? A może pojawiają się inne wątpliwości podczas naliczania świadczeń? To szkolenie jest dedykowane właśnie Tobie!

Szkolenie prowadzone w formie warsztatów. Rozwiązywane z trenerem przykłady, pomogą kursantom przybliżyć lub zaktualizować posiadaną wiedzę z zakresu świadczeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Szkolenie zawiera elementy teorii w zakresie ustalania prawa do zasiłków i ustalania podstawy wymiaru świadczeń oraz praktykę łącznie z przedstawieniem podstawy prawnej. Ćwiczenia zawierają problematykę m.in. zmiany wymiaru czasu pracy, zmian w regulaminie wynagrodzeń, wyliczenia podstawy wymiaru świadczeń po zamianie wypłacanych składników, wliczenia do podstawy wymiaru zasiłku godzin nadliczbowych z uwzględnieniem zasad ich wypłacania, przyjmowania lub nie do podstawy zasiłku składników wynagrodzeń, których nie zapisanych w regulaminie wynagrodzeń.        

 W trakcie szkolenia zostaną omówione również zmiany jakie w kwestii ustalania prawa do zasiłków oraz podstawy jego wymiaru obowiązują od stycznia 2022 r., min. wysokość zasiłku obowiązująca w 2022 r., zmiany wśród osób uprawnionych do świadczeń, ustalenie okresu zasiłkowego, zasady przekazywania danych niezbędnych do ustalenia uprawnień do świadczeń.

Dla podmiotów, które wprowadzały obniżony wymiar czasu pracy lub mniej korzystne warunki wynagrodzenia w związku z COVID-19, szkolenie zawiera część warsztatową dotyczącą przeliczenia podstawy wymiaru na podstawie ustaw zmieniających, które obowiązują od 9 października 2020 r. oraz 16 grudnia 2020 r. zarówno w kwestii wynagrodzeń jak i składników okresowych.

Szkolenie skierowane do pracowników działów kadrowo płacowych zajmujących się wyliczaniem świadczeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz biur rachunkowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków i świadczeń z ubezpieczeń społecznych:

1. Podstawa wymiaru zasiłków i świadczeń wypłacanych pracownikom - zasady ustalania podstawy:

 • Interpretacje i zmiany w regulaminie wynagrodzeń, a ustalenie podstawy wymiaru zasiłku (zmiany zasad wypłaty składnika wynagrodzenia, włączenie i wyłączenie składnika wynagrodzenia, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia, zamiana na inny składnik),
 • składniki stałe i zmienne w podstawie wymiaru zasiłków i świadczeń, uzupełnianie składników wynagrodzenia w podstawie wymiaru zasiłków i świadczeń,
 • 30 krotność podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a podstawa wymiaru zasiłku (ustalanie średniego wskaźnika składek w miesiącu przekroczenia i nieobecności usprawiedliwionej oraz w przypadku wypłaty składnika wynagrodzenia należnego za czas choroby),
 • premie miesięczne, kwartalne, roczne, motywacyjne, uznaniowe, nagrody z zysku, premie kwotowe, dodatki stażowe, funkcyjne, urlopy wypoczynkowe, godziny nadliczbowe, dyżury w podstawie wymiaru zasiłków i świadczeń,
 • zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń po zmianie wymiaru czasu pracy - zmiana w okresie miesiąca, kwartału, roku i wliczanie składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych do podstawy wymiaru zasiłków i świadczeń,
 • składniki uwzględniane i nieuwzględniane w odstawie wymiaru zasiłków i świadczeń,
 • umowy zlecenia zawarte z własnym pracownikiem lub wykonywane na rzecz własnego pracodawcy w podstawie wymiaru zasiłku,
 • ustalanie podstawy wymiaru zasiłku po przerwie w wykonywaniu pracy - urlopy bezpłatne, wychowawcze,
 • ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków i świadczeń, kiedy należy przeliczyć podstawę wymiaru zasiłku w 2022 r.,
 • minimalna podstawa wymiaru zasiłku obowiązująca w 2022 r.

2. Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących zleceniobiorcom:

 • podleganie ubezpieczeniu chorobowemu, a prawo do zasiłku
 • co stanowi podstawę wymiaru zasiłku zleceniobiorcy,
 • ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy
 • zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla zleceniobiorców;
 • ustalanie podstawy wymiaru zasiłku dla zleceniobiorców niezdolnych do pracy przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia;
 • zasady ustalania podstawy dla osób posiadających i nieposiadających wcześniejszego okresu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu;
 • kiedy uzupełnimy miesiąc wchodzący do podstawy wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy, a kiedy przyjmiemy przychód w kwocie faktycznej;
 • ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasiłku

3. Obowiązki pracodawcy, gdy wypłaty zasiłku dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych - na co zwrócić szczególną uwagę podczas wypełniania zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3.

4. Przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku w związku z COVID-19:

4.1. Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, opiekuńczego i macierzyńskiego na podstawie ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno - gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 374) - obowiązującej od 9 października 2020 r.:

 • zmiana wymiaru czasu pacy w trakcie pobieranego wcześniej zasiłku,
 • zmiana rodzaju świadczenia, a zastosowanie art. 40 ustawy zasiłkowej,
 • kiedy podstawa wymiaru zasiłku podlega przeliczeniu, a kiedy należy wyliczyć podstawę wymiaru świadczeń na zasadach ogólnych?
 • zmiana wymiaru czasu pracy w tym samym miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy,
 • zmiana wymiaru czasu pracy w kolejnym miesiącu, po powstaniu niezdolności do pracy,
 • przywrócenie wymiaru czasu pracy sprzed zmiany przed powstaniem niezdolności do pracy,
 • zmiana wymiaru zasiłku, a składniki wynagrodzenia wypłacane okresowo,
 • wniosek ubezpieczonego, a przeliczenie podstawy.

4.2. Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, opiekuńczego i macierzyńskiego na podstawie ustawy z dnia 9 grudnia 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 2255) - obowiązującej od 16 grudnia 2020 r:

 • uprawnieni do przeliczenia podstawy wymiaru świadczeń,
 • zasiłek chorobowy w trakcie ciąży i zasiłek macierzyński, a pozostałe świadczenia- kiedy i na jakich zasadach przeliczyć podstawę wymiaru zasiłku,
 • zmiana wymiaru czasu pracy w czasie covid 19 i na zasadach ogólnych- w jaki sposób ustalić podstawę wymiaru zasiłku
 • krótki okres zatrudnienia, a przeliczenie podstawy,
 • wyłączenie miesięcy, w których nastąpiły wprowadzenie mniej korzystnych warunków wynagrodzenia lub zmiana wymiaru czasu pracy w związku z covid 19, a wyliczenie podstawy z uwzględnieniem składników okresowych (premie, nagrody miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne),
 • wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku za okres przed 16 grudnia 2020 r., a ustalenie podstawy wymiaru świadczeń - zasady ustalenia podstawy na korzystniejszych warunkach.

5. Część warsztatowa - rozwiązywanie ćwiczeń - praktyczne przykłady z zastosowaniem omawianych zasad.

Prowadzący: