Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: ZUS

Podstawa wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego dla pracowników i zleceniobiorców – szkolenie doskonalące

Po ustaleniu prawa do zasiłku należy prawidłowo ustalić podstawę wymiaru tego zasiłku. Standardowo tę podstawę ustala się z 12 miesięcy sprzed zachorowania, ale trzeba wiedzieć jak się zachować, gdy takiego okresu ubezpieczenia nie ma, jak w takiej sytuacji postępować ze składnikami wynagrodzeń przysługującymi za okresy kwartalne lub roczne. Należy pamiętać o wyjątkowych sytuacjach, gdy należy ustać podstawę wymiaru z miesiąca, w którym powstało prawo do zasiłku. Konieczna jest również wiedza o sposobie tzw. uzupełniania miesięcy i czy w każdej sytuacji jest obowiązek uzupełniania. Sytuację komplikują również okoliczności zmiany wynagrodzenia bez zmiany etatu lub ze zmianą etatu, co ma wpływ nie tylko na składniki miesięczne, ale również kwartalne i roczne. Nie wolno zapominać o składnikach wynagrodzenia, które mogą być potraktowane jako składniki utracone. Na szkoleniu zostaną omówione wszystkie te zagadnienia wraz z rozwiązaniem przykładowych sytuacji. Na dodatek ZUS zmienił interpretację przepisów dotyczących ustalania podstawy wymiaru w zakresie przejęcia pracowników oraz przychodów z umów cywilnoprawnych zawartych z własnymi pracownikami.
Wszystkie wskazane zagadnienia zostaną przedstawione wraz z przykładowymi sytuacjami.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wysokość zasiłku opiekuńczego, macierzyńskiego, chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego, z uwzględnieniem okoliczności umożliwiających wypłatę wyższej stawki zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego.
 2. Okres z jakiego należy ustalać podstawę wymiaru zasiłków:
  • podstawowy okres do ustalenia podstawy wymiaru,
  • sposób postępowania przy krótszym okresie ubezpieczenia, w tym przypadku powstania niezdolności w pierwszym miesiącu ubezpieczenia,
  • właściwa interpretacja sformułowania „pełne miesiące”,
  • zasady postepowania przy nieobecnościach pracownika w miesiącach służących do ustalenia podstawy wymiaru zasiłków.
 3. Zasady uzupełniania wynagrodzenia miesięcznego w zależności od jego rodzaju - stałe czy zmienne.
 4. Dodatkowe składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne lub jednorazowe, które należy lub nie wolno wliczać do podstawy wymiaru zasiłków:
  • sformułowania stosowane w przepisach o wynagrodzeniu, które decydują o możliwości wliczenia składników do podstawy zasiłków lub to uniemożliwiają,
  • sposób postępowania przy braku jednoznacznego zapisu w przepisach o wynagrodzenie.
 5. Zasady uzupełniania składników wynagrodzenia miesięcznych:
  • sposób pomniejszania składnika decydujący o możliwości uzupełnieniu wynagrodzenia,
  • wpływ braku jednoznacznego zapisu o proporcjonalnym pomniejszeniu na prawo do uzupełnienia składnika wynagrodzenia.
 6. Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy kwartalne lub roczne:
  • zasady przyjmowania do podstawy wymiaru zasiłków,
  • zasady uzupełniania tych składników,
  • sposób postępowania przy braku wypłaty składnika za ostatni kwartał lub rok,
  • sposób postepowania przy wypłacie zaliczkowej za ostatni kwartał lub rok,
 7. Przeliczanie podstawy wymiaru zasiłku w przypadku tzw. utraconego składnika wynagrodzenia, czyli składnika przyznanego na ściśle określony czas.
 8. Sposób postępowania w przypadku zmiany wynagrodzenia w okresie służącym do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku oraz w przypadku zamiany wymiaru czasu pracy.

Prowadzący:

Dariusz Suchorowski

Dariusz Suchorowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20-letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat funkcję zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach.
Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach.

Ponadto zapraszany, celem przedstawienia w przystępny i zrozumiały sposób, zmian przepisów na konferencje, kursy, spotkania organizowane przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Biznes Center Club Loża Świętokrzyska, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.