Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Prawo pracy

Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr i szkoleń, HR, osób kierujących pracą pracowników.

Korzyści ze szkolenia:

Szkolenie ma na celu zarówno wyczerpujące przedstawienie regulacji zawartych w Kodeksie pracy dotyczących podnoszenia kwalifikacji przez pracowników, jak też treści umów zawieranych w tym zakresie z pracownikami, ze wskazaniem zapisów korzystnych i „niebezpiecznych” dla pracodawcy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Pojęcie podnoszenia kwalifikacji pracowników:

 • definicja,
 • termin i sposób wyrażenia zgody przez pracodawcę, wewnętrzna procedura wyrażenia zgody.

2. Świadczenia obligatoryjne i fakultatywne:

 • urlop szkoleniowy i zwolnienie z części dnia pracy: kiedy przysługują, jak ich udzielamy, podnoszenie kwalifikacji dające i niedające prawa do urlopu szkoleniowego, kiedy udzielamy urlopów szkoleniowych (egzaminy i czas przygotowań do nich, praca dyplomowa, co ze studiami podyplomowymi), zakres świadczeń dodatkowych (fakultatywnych), jakie może przyznać pracodawca.

3. Umowa dotycząca podnoszenia kwalifikacji zawodowych:

 • umowa obowiązkowa czy nieobowiązkowa,
 • zakres uregulowań umownych,
 • forma umowy,
 • zasady, na jakich pracownik może uzyskiwać urlop szkoleniowy oraz zwolnienia z całości lub z części dnia pracy,
 • czy i na jakich warunkach pracownik może otrzymać dodatkowe świadczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
 • uregulowanie rozliczeń poszczególnych świadczeń przyznanych przez pracodawcę,
 • powtarzanie roku nauki, egzaminów a świadczenia należne od pracodawcy,
 • długość okresu odpracowania, w jakich konkretnie przypadkach pracownik będzie zobowiązany do zwrotu kosztów szkolenia,
 • niedozwolone zapisy umowne.

4. Zwrot kosztów przez pracownika:

 • sytuacje, w jakich można domagać się zwrotu kosztów,
 • co rozumiemy przez niepodjęcie nauki skutkujące obowiązkiem zwrotu kosztów,
 • urlop wypoczynkowy, macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, bezpłatny a umowny okres odpracowania podnoszenia kwalifikacji,
 • zakres kosztów pracodawcy podlegający zwrotowi,
 • ustalenie wysokości należnego zwrotu

5. Świadczenia dla pracownika zdobywającego lub uzupełniającego wiedzę i umiejętności na zasadach innych niż podnoszenie kwalifikacji zawodowych w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Prowadzący: