Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Ceny transferowe

Podmioty powiązane – kompleksowe ujęcie prawnopodatkowe z uwzględnieniem problematyki cen transferowych

Powodem dla opracowania programu niniejszego szkolenia była chęć stworzenia kompleksowej bazy wiedzy na temat podmiotów powiązanych. Wobec dużej ilości ofert na rynku, ograniczających się jedynie do zagadnień czysto podatkowych zwróciliśmy uwagę na potrzebę rozszerzenia tej tematyki. Pierwsze skojarzenie związane z podmiotami powiązanymi, tj. skojarzenie z prawem podatkowym i dokumentacją cen transferowych jest jak najbardziej prawidłowe, ale podmioty powiązane pojawiają się w dużo większej ilości aktów prawnych.

Co więcej, nie są tylko częścią porządku krajowego, ale wielokrotnie przy zetknięciu się z tą tematyką konieczne jest sięgnięcie do przepisów europejskich. Wobec tego, podczas niniejszego chcielibyśmy przybliżyć i uporządkować wielość regulacji w tym zakresie.

Tradycyjnie podmioty powiązane łączą się z obowiązkiem sporządzania dokumentacji cen transferowych i wykazywania rynkowego poziomu stosowanych cen. Dlatego też, przy omawianiu i w tym szkoleniu nie mogło zabraknąć tego aspektu. Obowiązki dokumentacyjne zmieniały się na przestrzeni ostatnich lat, tak więc podczas zajęć zostaną wskazane i zaakcentowane wymogi dla poszczególnych lat podatkowych.

Szkolenie jest dedykowane dla księgowych, dyrektorów finansowych i wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką, które w codziennej pracy stykają się z poruszanymi zagadnieniami.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Podmioty powiązane - kompleksowe ujęcie prawno-podatkowe:

1. Definicja na gruncie przepisów prawa handlowego, bilansowego i podatkowego:

a. definicja w podatkach dochodowych,
b. definicja w podatku od towarów i usług,
c. definicja  w ustawie o rachunkowości,
d. definicja w kodeksie handlowym (spółka powiązana i spółka dominująca),
e. nowe regulacje dotyczące prawa koncernowego - zarys problematyki,
f. definicja w unijnych regulacjach, m.in. na potrzeby ustalenia statusu przedsiębiorstwa dla celów:

  • przeciwdziałania nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
  • pozyskania dofinansowania z PFR,
  • prowadzenia działalności na terenie strefy ekonomicznej (korzystania z dofinansowań z UE).

2. Rodzaje powiązań i ich weryfikacja:

a. uwzględnienie zmian w okresie od 1 stycznia 2017 r. i od 2019 r.,
b. wywieranie znaczącego wpływu,
c. spółki osobowe i  ich wspólnicy,
d. powiazania rodzinne,
e. powiązania krajowe i międzynarodowe.

3. Podmioty powiązane w ustawie o VAT:

a. zasada rynkowej podstawy opodatkowania
b. transakcje pomiędzy pracodawcą i pracownikiem
c. wykazywanie powiązań w jednolitym pliku kontrolnym

II. Ceny transferowe:

1. Wstęp do problematyki:

a. pojęcie,
b. cel sporządzania dokumentacji.

2. Regulacje międzynarodowe, zalecenia Konwencji OECD.

III. Dokumentacja cen transferowych:

1. Podstawa prawna do sporządzania dokumentacji.
2. Identyfikacja operacji gospodarczych podlegających udokumentowaniu.
3. Limity decydujące o obowiązku sporządzenia dokumentacji.
4. Podmioty mające siedzibę albo miejsce zamieszkania w rajach podatkowych.
5. Metody ustalania cen pomiędzy podmiotami powiązanymi.
6. Konsekwencje braku dokumentacji cen transferowych.
7. Obowiązek sporządzania dokumentacji - ujęcie historyczne (lata 2014-2016) i aktualne:

7.1. Zasady sporządzania dokumentacji cen transferowych od 1 stycznia 2017 r.  

a. limity dokumentacyjne,
b. operacje gospodarcze podlegające opodatkowaniu,
c. rodzaje dokumentacji:

  • lokalna,
  • grupowa,
  • na poziomie krajów.

d. obowiązek aktualizowania dokumentacji cen transferowych
e. terminy sporządzenia dokumentacji podatkowej
f. obowiązek przygotowywania analiz porównywalności
g. obowiązki sprawozdawcze (CIT-TP, oświadczenia)

7.2. Zmiany w dokumentacjach podatkowych od 2019 r.:

a. Zasady rozliczania usług o niskiej wartości dodanej.
b. Rynkowe ustalenie oprocentowania pożyczek (safe harbour).
c. Analizy porównywalności po zmianach.
d. Nowe limity transakcyjne.
e. Zwiększenie uprawnień organów podatkowych przy szacowaniu.
f. Przepisy przejściowe.

8. Zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej.
9. Obowiązki sprawozdawcze:

a. oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji,
b. formularz TP-R.

10. Schematy podatkowe w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Prowadzący: