Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek VAT / Podatki

PODATKOWY ROLLERCOASTER 2022/2023 – podatki w nowym ładzie po zmianach od stycznia/lipca/października 2022 r. i od 2023 r.

Po kolejnej i kolejnej i… kolejnej odsłonie zmian, należy koniecznie usystematyzować prawa i obowiązki podatników i płatników po wprowadzeniu tzw. Polskiego Ładu 1.0, 2.0 i 3.0.

Podczas szkolenia odpowiemy na pytania:

  • jak wykorzystać szansy Polskiego Ładu?
  • jak wyeliminować ryzyka podatkowe od 2022 r.?
  • jak rozliczyć 2022 r. w PIT?

Szkolenie adresowane jest do biur rachunkowych, działów księgowych, zarządów, doradców podatkowych i przedsiębiorców.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. PIT i ZUS:

1. Zmiany płatników:

a) uchylenie ulgi dla klasy średniej,

b) zmiana zasad stosowania kwoty wolnej od podatku i PIT-2,

c) zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek – kiedy możliwe?

d) uchylenie mechanizmu podwójnej listy płac,

e) zmiany w zakresie kwot wynagrodzeń dla płatników,

f) regulacje przejściowe i dostosowujące,

g) roczne rozliczenie za 2022 r.

2. Zmiany dla przedsiębiorców:

a) nowe koszty podatkowe z tytułu składek,

b) przesunięcie terminów na przesyłanie JPK_KR, JPK_EWP, JPK_PKPiR,

c) nowe terminy integracji kas rejestrujących z terminalami płatniczymi

d) obniżenie limitu transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami - od 2024 r.,

e) sankcje za rozliczenia gotówkowe z konsumentem - od 2024 r.,

3. Zmiany dla podatników:

a) obniżenie z 17% do 12% stawki podatku obowiązującej w pierwszym przedziale skali podatkowej,

b) nowe zasady rozliczeń osób samotnie wychowujących dzieci,

c) nowe kryterium dochodowe uczącego się dziecka, od którego zależy prawo rodzica lub opiekuna prawnego do preferencji podatkowych,

d) zmiana katalogu dochodów małoletniego dziecka, które dolicza się do dochodów rodzica,

e) zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych, w tym PIT-0,

f) uchylenie przepisów o abolicji podatkowej,

g) uchylenie ulgi „pałacyk+”,

h) przepisy przejściowe i dostosowujące.

4. Zmiany w składkach ZUS oraz składka zdrowotna 2.0:

a) wprowadzenie oskładkowania komplementariuszy w spółkach komandytowo-akcyjnych,

b) doprecyzowanie przepisów o objęciu oskładkowaniem prokurentów,

c) zmiany precyzujące: rozliczenie roczne, minimalna podstawa, terminy rozliczeń,

d) zmiany dla osób współpracujących,

e) zmiany dla twórców i artystów,

f) zmiana w zakresie uwzględnienia zwolnień w miesięcznej składce zdrowotnej do ustalania rocznej składki zdrowotnej,

g) zmiana w zakresie terminu składania korekty dokumentów rozliczeniowych,

h) zmiana doprecyzowująca w zakresie zwolnienia ze składki zdrowotnej minimalnych przychodów z działalności opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz zmiana w zakresie katalogu rodzajów działalności gospodarczej, które podlegają składce zdrowotnej,

i) zmiana w zakresie składki zdrowotnej dla osoby zaliczonej do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.

j) owa składka zdrowotna dla przedsiębiorców, wspólników spółek, kadry zarządzającej oraz osób współpracujących - podstawa, stawki, zasady rozliczeń miesięcznych i rocznych:

  • nowa składka zdrowotna dla przedsiębiorców wykazujących dochód (liniowy, skala podatkowa),
  • zmiany naprawcze dotyczące podstawy liczenia składki, tj. wpływ różnic remanentowych i amortyzacji na podstawę składki zdrowotnej,
  • nowa składka zdrowotna dla ryczałtowców,
  • nowa składka zdrowotna dla podatników rozliczających się na karcie podatkowej,
  • nowa składka zdrowotna dla wspólników spółek (jawne, z o.o., komandytowe, partnerskie),
  • nowa składka zdrowotna dla kadry zarządzającej (członkowie zarządów, prokurenci),
  • nowa składka zdrowotna dla osób współpracujących.

II. CIT:

1. Regulacje prawne od 2022 i od 2023 r. w ramach Polskiego Ładu 3.0:

a) minimalny CIT - zasady ustalania i opłacania w ostatecznym kształcie przepisów,

b) opodatkowanie przerzucania dochodów – aspekty praktyczne,

c) zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych – wprowadzone pod koniec 2022 r. ze skutkiem od 2021!

d) zmiany w podatku u źródła – pay and refund, kopie certyfikatów rezydencji i należysta staranność,

e) zmiany w rozliczaniu CIT estońskiego,

f) zmiany w amortyzacji (spółki nieruchomościowe, lokale i budynki mieszkalne, wartość rynkowa jako podstawa amortyzacji w niektórych przypadkach),

g) ukryta dywidenda,

h) zmiany w przepisach o finansowaniu dłużnym (limit 3 mln zł),

i) abolicja podatkowa - uchylenie,

j) pakiet green taxes.

III. VAT:

1. Grupa VAT od 2023 r.:

a) zasady opodatkowania wewnątrz grupy,

b) stosowanie proporcji odliczania VAT od zakupów mieszanych,

c) mechanizm podzielonej płatności w GV,

d) dokumentacja w GV,

e) rejestracja GV i przesłanki do założenia GV,

f) zwroty VAT,

g) odpowiedzialność poszczególnych członków GV za zobowiązania Grupy,

h) rozliczenia po zakończeniu statutu podatnika przez GV.

2. Możliwość opodatkowania VAT niektórych usług finansowych.

3. Szybki zwrot VAT dla podatników stosujących rozliczenia bezgotówkowe.

IV. Pytania uczestników.

Prowadzący:

dr Ewelina Skwierczyńska

dr Ewelina Skwierczyńska


Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego z Wrocławia.


Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego.


Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinariach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.


Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.