Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Podatki / Szkolenia dla ochrony zdrowia

Podatkowe zamknięcie 2020 roku dla podmiotów medycznych

Zajęcia mają na celu szczegółowe omówienie najważniejszych zagadnień związanych z praktycznym stosowaniem przepisów podatkowych podczas zamknięcia roku w podmiotach medycznych. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną regulacje prawne związane z zamknięciem roku, które są źródłem najczęstszych wątpliwości oraz sporów z organami podatkowymi, w tym m.in. ujęcie przychodów oraz kosztów na przełomie roku, zakres wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, czy też odliczanie VAT oraz zmiany z tytułu COVID-19.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Prace dotyczące zamknięcia roku z punktu widzenia podatku CIT w podmiocie medycznym:
 
1. Przychód podatkowy w CIT:
  a) należności wyłączone z pojęcia przychodu podatkowego w podmiocie medycznym,
  b) moment rozpoznania przychodu (wykonanie usługi, sprzedaż majątku, rozliczenia okresowe) w podmiocie medycznym,
  c) otrzymanie należności a powstanie przychodu - zaliczki, przedpłaty, 
  d) korekta przychodu - moment ujęcia,
  e) otrzymane darowizny i dotacje a ich rozliczenie w CIT z uwzględnieniem zmian z tyt. COVID-19.
2. Koszty uzyskania przychodu w podmiocie medycznym:
  a) wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu - omówienie najważniejszych przykładów z art. 16 ustawy o CIT w kontekście rozliczenia w podmiocie medycznym,
  b) kary umowne i odszkodowania a koszty uzyskania przychodu,
  c) świadczenia dla pracowników i zleceniobiorców - praktyczne przykłady ujęcia w kosztach wydatków w podmiocie medycznym,
  d) zwolnienia statutowe i ich wpływ na ujęcia kosztów.
3. Ulga na złe długi - zasady stosowania w 2020 r. w kontekście zmian związanych z COVID-19.
4. Zgłoszenia MDR-3 w zakresie rozliczenia podatku CIT.
 
II. Prace dotyczące zamknięcia roku z punktu widzenia podatku PIT:
 
1. Świadczenia nieodpłatne dla pracowników i współpracowników - obowiązki podmiotu medycznego.
2. Zgłoszenia MDR-3 w zakresie świadczeń pracowniczych.
 
III. Prace dotyczące zamknięcia roku z punktu widzenia podatku VAT:
 
1. Ustalenie współczynnika proporcji, korekta roczna podatku w podmiocie medycznym.
2. Należyta staranność a odliczenie VAT - wyjaśnienia MF, praktyka organów skarbowych, zasady tworzenia procedur w podmiocie medycznym.
3. Nowy JPK_VAT - pierwsze wnioski z wysyłki plików i popełnione błędy przez podmioty medyczne.

Prowadzący: