Czas trwania: 15 godzin
Tematyka: Podatki branżowe

PODATKI BRANŻOWE – specyfika sektora medycznego pod kątem podatkowym (szkolenie 3-dniowe)

Specyfika sektora medycznego pod kątem podatkowym stała się inspiracją do stworzenia dedykowanego cyklu szkoleń dla służb finansowych i księgowych tych podmiotów. Zapraszamy na spotkania szkoleniowe, które skupiają się na praktycznych zagadnieniach i najnowszym orzecznictwie podatkowym.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Temat 1 – Podatek VAT w podmiotach medycznych.

Dzień pierwszy szkolenia to tematyka fakturowania, KSeF, JPK, bieżącego rozliczenia VAT w sektorze.

 1. Krajowy System e-Faktur (KSeF) zamiast Centralnego Rejestru i jego zastosowanie w podmiocie medycznym, jako wystawiającym i otrzymującym faktury. Uprawnienia do korzystania z KSeF – przygotowanie do rewolucji, rozgrzewka:

  • Co to jest KSeF i do czego ma służyć?
  • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej, tj. wystawianej w ramach KSeF.
  • Akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej.
  • Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej.
  • Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych i związane z tym skutki dla podatnika.
  • Faktury korygujące w KSeF.
  • Faktura uproszczona i faktury do paragonu a KSeF.
  • Faktura zaliczkowa w KSeF.
  • Dostęp do faktur w KSeF.
 2. Omówienie aktualnych schematów JPK w zakresie zgodności oznaczeń JPK z KSeF, symbole GTU i procedur z JPK na fakturach wystawianych przez podmiot medyczny:

  • Podstawa opodatkowania i podatek należny od poszczególnych rodzajów transakcji.
  • Dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące poszczególne dostawy i usługi (GTU – klasyfikacja z punktu widzenia sprzedawanych towarów i usług).
  • Dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące powiązania pomiędzy podatnikiem a kontrahentami innymi niż jednostki budżetowe.
  • Faktura do paragonu (ujęcie w ewidencji VAT) oraz faktura uproszczona w nowym JPK_VAT.
  • Oznaczenia dowodów sprzedaży – kiedy podatnik ma je zastosować? dokument wewnętrzny, faktura do paragonu, dokument z kasy fiskalnej.
  • Dodatkowe oznaczenia/kody dowodów nabycia u podatnika.
 3. Symbole PKWiU i kody CN oraz ich zastosowanie na fakturach wystawianych przez podmiot medyczny.

 4. Faktury objęte mechanizmem podzielonej płatności i wydłużenie terminu w zakresie ich stosowania do 2025 roku.

 5. Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania przez podmiot medyczny – wybrane zagadnienia:

  • Usługi opieki medycznej.
  • Obligatoryjna metoda kasowa w służbie zdrowia – m.in. kserokopie dokumentacji medycznej dla Sądów.
  • Badania kliniczne.
  • Usługi najmu i refaktura mediów.
  • Podstawa opodatkowania i jej korekty.
  • Świadczenia kompleksowe jednostki medycznej, a VAT.
  • Stawki VAT w działalności jednostki medycznej – nie zawsze zwolnienie.
 6. Pozostałe kwestie dotyczące rozliczenia podatku VAT przez podmiot medyczny:

  • Odliczenie podatku naliczonego przez podmiot medyczny.
  • Odliczenie według struktury sprzedaży / prewspółczynnika oraz korekty roczne.
  • Mechanizm podzielonej płatności przez podmiot medyczny,
  • Transakcje międzynarodowe (np. WNT, import i eksport usług, kwestia Brexitu) przez podmiot medyczny – wybrane problemy.
  • Zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej.
  • Zakup produktów rolnych od rolnika ryczałtowego i faktura VAT RR.
  • Czynności nieodpłatne przez podmiot medyczny.
  • Zwolnienie podmiotowe przez podmiot medyczny – wskazanie takiej możliwości dla mniejszych placówek.
  • Biała lista i KUP a Polski Ład.
  • Zmiany od 2023 r. (m.in. VAT SLIM 3).

Temat 2 – Podatek dochodowy w podmiotach medycznych (CIT, PIT – obowiązki Płatnika).

Dzień drugi szkolenia to usystematyzowanie najważniejszych zagadnień CIT dla sektora medycznego w ujęciu praktycznym.

 1. Podmiot medyczny jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych:

  • Zakres stosowania zwolnienia podmiotowego z CIT.
  • Zakres stosowania zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego z CIT (wydatki na cele statutowe i niestatutowe).
 2. Przychody podmiotu medycznego i zasady ich ustalania:

  • Przychody należne w działalności medycznej w kontekście rozliczeń z NFZ (kontraktowe i ponadkontraktowe) – w tym ustalanie momentu powstania przychodu w przypadku przesunięcia rozliczeń w ramach limitu oraz nadwykonań.
  • Przychody należne z tytułu wykonania usług medycznych na zasadach komercyjnych.
  • Refaktura a przychód.
  • Moment wykonania usługi: usługi wykonywane przez podmioty współpracujące – lekarzy, pielęgniarki, konsultantów, wolontariuszy itp., badania kliniczne, analizy, diagnostyka, ekspertyzy dla sądów i prokuratur, usługi szkoleniowe (w tym współpraca z uczelniami w zakresie kształcenia), usługi reklamowe, usługi najmu oraz dzierżawy, usługi hotelowe i gastronomiczne.
  • Zasady rozliczania: przychodów w naturze, przychodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń i świadczeń częściowo odpłatnych.
  • Zasady dokonywania korekty przychodów – w tym m.in. z tytułu: błędów w wystawionych fakturach, kwestionowania przez NFZ rozliczeń wykazanych przez podmiot medyczny świadczeń medycznych.
 3. Koszty w działalności leczniczej.

  • Koszty uzyskania przychodów: kwalifikacja ogólna, celowość/dokumentowanie.
  • Podział na koszty bezpośrednie i pośrednie w działalności leczniczej.
  • Zasady potrącalności kosztów w czasie – koszty „bezpośrednie” i „pośrednie.”
  • Koszty rozliczane metodą kasową.
  • Jak określić, które z wydatków są, a które nie są powiązane z celami statutowymi?
  • Koszty podmiotów przekształcanych u następców prawnych.
  • Wydatkowanie środków na działalność statutową, a przekształcenie.
  • Korekta roczna podatku VAT w kosztach uzyskania przychodu.
  • Zasady ujmowania wierzytelności nieściągalnych w kosztach podatkowych.
  • Zasady dokumentowania kosztów.
  • Zasady korygowania kosztów w działalności leczniczej: termin uregulowania zapłaty za faktury dokumentujące wydatki zaliczane do kosztów bezpośrednich oraz pośrednich, „Wyjście” towaru z magazynu, a brak zapłaty – konsekwencje w zakresie korekty kosztów, kontrowersje związane z momentem ujęcia korekty kosztów w rozliczeniach podatkowych podmiotu leczniczego – korekta „na bieżąco”, czy „wstecznie”? rozłożenie płatności na raty przez dostawcę, a konieczność korekty kosztów, regulowanie należności w kolejnych okresach rozliczeniowych skutkujące „kasowym” ujęciem kosztów – korzyści dla podmiotu leczniczego, brak zapłaty za faktury z tytułu nabycia bądź wytworzenia środka trwałego albo wartości niematerialnych i prawnych – obowiązkowa korekta w odniesieniu do amortyzacji.

Dzień trzeci szkolenia dla branży medycznej to kontynuacja tematyki CIT w sektorze medycznym, ale pod kątem środków trwałych i inwestycji, a także tzw. podatków ukrytych (WHT, podatek od przerzuconych dochodów) oraz MDR-ów.

 1. Amortyzacja podatkowa składników majątku w podmiocie medycznym:

  • Kryteria zaliczenia składnika majątku do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nie podlegające amortyzacji podatkowej.
  • Zasady określania wartości początkowej – w tym m. in. otrzymanie przez podmiot medyczny sprzętu medycznego.
  • Ulepszenie środka trwałego – wpływ na wartość początkową oraz odpisy amortyzacyjne.
  • Przyłączenie oraz odłączenie części składowych i części peryferyjnych – wpływ na wysokość odpisów amortyzacyjnych.
  • Metody oraz stawki amortyzacji.
  • Straty w środkach trwałych oraz likwidacja środka trwałego, w tym inwestycji w obcym środku trwałym.
  • Zaniechane inwestycje.
  • Leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  • Środki trwałe sfinansowane z dotacji UE – zasady ich rozliczania przez podmiot leczniczy.
 2. Zasady sporządzania deklaracji podatkowych CIT-8 przez podmioty medyczne:

  • Znaczenie przychodów i kosztów bilansowych.
  • Przychody zwolnione z opodatkowania.
  • Przychody niepodlegające opodatkowaniu.
  • Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych.
  • Dochody wolne od podatku.
  • Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.
  • Koszty lat ubiegłych.
  • Korekty przychodów i kosztów.
  • Kalkulacja podatku.
 3. Podatek u źródła (WHT).

  • Konstrukcja opodatkowania – zasady poboru podatku przez płatnika.
  • Należyta staranność/certyfikat rezydencji – warunki stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
  • Przegląd świadczeń występujących w podmiotach medycznych podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła.
 4. Koszty pracownicze/obowiązki płatnika:

  • Moment ujęcia kosztów pracowniczych i składek ZUS od 2023 r.
  • Przegląd wybranych kosztów pracowniczych – świadczenia pozapłacowe.
  • Zasady poboru zaliczki od 01.01.2023 r. – oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki.
 5. Zagadnienia wybrane:

  • Podatek minimalny – wyłączenia dla spółek medycznych.
  • Ulga na złe długi.
  • Raportowanie schematów podatkowych w podmiotach z branży medycznej.
  • Planowane zmiany w przepisach.

Prowadzący:

dr Ewelina Skwierczyńska

dr Ewelina Skwierczyńska

Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego z Wrocławia.

Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego.
Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinariach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.